Agenda

RCT, Hybrid, Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru - Dydd Mercher, 20fed Medi, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Chamber, Rhondda Cynon Taf - Rhondda Cynon Taf, The Pavilions, Clydach Vale, Tonypandy, CF40 2XX. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

3.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y CYD-BWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 19EG GORFFENNAF, 2023. pdf eicon PDF 137 KB

4.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF GAN YR AWDURDOD LLETYA pdf eicon PDF 165 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADOLYGIAD COFRESTR RISG CHWARTER 3 2023 pdf eicon PDF 154 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

POLISIAU/CYNLLUNIAU NEWYDD: POLISI TORIADAU A CHAMGYMERIADAU pdf eicon PDF 144 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

DIWEDDARIAD GAN Y GWEITHREDWR - ADOLYGIAD Ch2 2023 pdf eicon PDF 153 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIADAU PERFFORMIAD FEL AR 30 MEHEFIN 2023 pdf eicon PDF 165 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIADAU SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y CYD-BWYLLGOR AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATERION HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

10.

ADOLYGIAD BENTHYCA GWARANNAU BYD-EANG HYD AT 30 MEHEFIN 2023

Dogfennau ychwanegol:

11.

GWASANAETH YMGYSYLLTU ROBECO - ADRODDIAD YMGYSYLLTU Ch2 2023

Dogfennau ychwanegol:

12.

ADRODDIADAU BUDDSODDI CYFRIFOL A RISG HINSAWDD

Dogfennau ychwanegol:

13.

IS-GRONFA ECWITI CYNALIADWY - ADOLYGIAD TRAWSNEWID

Dogfennau ychwanegol: