Agenda a chofnodion drafft

Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg - Dydd Gwener, 29ain Gorffennaf, 2022 9.30 yb

Lleoliad: Cabinet Member Office - County Hall, Carmarthen. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Owens  01267 224088

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.</AI2>

2.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 14fed MAWRTH 2022 pdf eicon PDF 72 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mawrth 2022 yn gofnod cywir.

3.

PENODI AELOD A.LL. I BWYLLGOR RHEOLI'R UNED CYFEIRIO DISGYBLION (UCD) pdf eicon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ystyriodd yr Aelod Cabinet y mynegiannau o ddiddordeb a gafwyd ar gyfer penodi Aelod o'r Awdurdod Lleol i wasanaethu ar Bwyllgor Rheoli yr Uned Cyfeirio Disgyblion.

 

PENDERFYNWYD, ar ôl ystyried y ceisiadau a ddaethai i law, benodi'r Cynghorydd Shelly Godfrey-Coles i wasanaethu ar Bwyllgor Rheoli yr Uned Cyfeirio Disgyblion er mwyn cyflawni'r rhwymedigaethau statudol i lenwi lleoedd gwag ar Bwyllgor Rheoli yr Uned Cyfeirio Disgyblion.

4.

PENODI LLYWODRAETHWYR A.LL. pdf eicon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod Cabinet yn ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law am y swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn y sir. Nodwyd bod gwahoddiad i gyflwyno enwebiadau wedi'i roi i'r Cadeirydd, i Bennaeth yr Ysgol ac i'r Aelod(au) Lleol yn achos Ysgolion Cynradd/yr Aelod(au) a oedd yn llywodraethwyr yn achos Ysgolion Uwchradd.

 

Hefyd dywedwyd bod Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn cael eu penodi am 4 blynedd ac, os oedd y lle'n wag oherwydd bod cyfnod yr unigolyn yn y swydd yn dod i ben, bod nodyn ynghylch hynny yn y manylion am yr unigolyn os oedd am gael ei ailbenodi.

 

Eglurodd y Pen Swyddog Llywodraethu Ysgolion, yn dilyn etholiadau diweddar y Cyngor Sir, fod yr holl Gynghorwyr Sir a oedd newydd eu hethol wedi cael eu gwahodd i enwebu'r Cyrff Llywodraethu yr oeddent yn dymuno cynrychioli'r awdurdod lleol arnynt. Mae'n bolisi sirol y gall yr holl gynghorwyr sir ar ôl cael eu hethol bennu ar ba gyrff llywodraethu ysgolion y byddant yn eistedd a bydd eu penderfyniad yn cael blaenoriaeth dros lywodraethwyr awdurdod lleol na chafodd eu hethol. O ganlyniad, gall Cynghorwyr Sir enwebu i wasanaethu fel Llywodraethwyr Awdurdod Lleol ar ysgolion lle nad oes lle gwag ar hyn o bryd. Os bydd swydd llywodraethwr wedi'i ordanysgrifio, gall y Cyngor nodi pa Lywodraethwr ALl sy'n gorfod rhoi'r gorau i'r swydd.

 

Eglurodd y Pen Swyddog Llywodraethu Ysgolion i'r Aelod Cabinet fod un lle gwag ychwanegol wedi codi ar gyfer ysgol gynradd Penrhos ers cyhoeddi dogfennau'r cyfarfod.

 

PENDERFYNWYD, ar ôl ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law, benodi'r canlynol yn Llywodraethwyr Awdurdod Lleol er mwyn cyflawni'r rhwymedigaethau statudol i lenwi lleoedd gwag ar Gyrff Llywodraethu o 1 Medi 2022 ymlaen oni nodwyd fel arall:-

 

 Ysgol Gynradd

Penodiadau

Beca

(2 le gwag – 1 enwebiad)

 

Y Cynghorydd Dorian Phillips

 

Bigyn

(1 lle gwag – 2 enwebiad)

 

 

Y Cynghorydd Terry Davies

 

Y Cynghorydd Suzy Curry (i gymryd lle J. Edmunds)

 

Cefneithin

(2 le gwag – 1 enwebiad)

 

Miss S. Griffiths

 

Glanyfferi

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

 

Y Cynghorydd Lewis Davies

 

Y Ffwrnes

(0 lle gwag – 1 enwebiad)

 

Y Cynghorydd Martyn Palfreman (i gymryd lle S. Phillips)

Talacharn

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

 

Y Parch C. Butler

 

Llandybïe

(2 le gwag – 1 enwebiad)

 

Mr S. Isaac

 Llangadog

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Andrew Davies

 

 Llanllwni

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

 

 

Mr A. Evans

 

Llanmilo

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

 

Mrs B. Bowen

 

Llanybydder

(0 lle gwag – 1 enwebiad)

 

Y Cynghorydd Denise Owen (i gymryd lle Mr K. Patel)

 

Llys Hywel

(2 le gwag – 1 enwebiad)

 

Ms M. James

 

Maes y Morfa

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

 

Y Cynghorydd Sean Rees

 

Mynyddygarreg

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

 

Y Cynghorydd Lewis Davies

 

 Parcyrhun

(2 le gwag – 1 enwebiad)

 

Y Cynghorydd Peter Cooper

 

Pen-bre

(0 lle gwag – 1 enwebiad)

 

Y Cynghorydd Michael Thomas (i gymryd lle J. Jones)

Penrhos

(2 le gwag – 2 enwebiad)

 

Y Cynghorydd Sean Lucas Rees

 

Y Cynghorydd  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 4.