Agenda

Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed - Dydd Mawrth, 28ain Mehefin, 2022 2.00 yp

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Bryer  01267 224029

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 29AIN MAWRTH, 2022 pdf eicon PDF 329 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

2022 CYNLLUN ARCHWILIO pdf eicon PDF 328 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

COFNODION BWRDD PENSIWN CRONFA BENSIWN DYFED 25 IONAWR 2022 pdf eicon PDF 247 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

SEFYLLFA GYLLIDEBOL DERFYNOL 2021-2022 pdf eicon PDF 247 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYSONI ARIAN PAROD FEL YR OEDD AR 31 MAWRTH 2022 pdf eicon PDF 247 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

DIWEDDARIADAU GWEINYDDOL pdf eicon PDF 247 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.1

ADRODDIAD GWEINYDDU PENSIYNAU pdf eicon PDF 274 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.2

CYFATHREBIAD PRU pdf eicon PDF 152 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADRODDIAD TORRI AMODAU 2022-2023 pdf eicon PDF 247 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

COFRESTRE RISG pdf eicon PDF 329 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

CYNLLUN HYFFORDDI 2022-2023 pdf eicon PDF 247 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

DIWEDDARIAD AR ÔL TROED CARBON pdf eicon PDF 247 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIADAU SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PWYLLGOR AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

 

Dogfennau ychwanegol:

14.

ADRODDIAD PERFFORMIAD A RISG YMGYNGHORYDD BUDDSODDI ANNIBYNNOL 31 MAWRTH 2022

15.

ADRODDIAD PERFFORMIAD NORTHERN TRUST 31 MAWRTH 2022

16.

ADRODDIADAU'R RHEOLWR BUDDSODDI AR 31 MAWRTH 2022