Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Iau, 28ain Gorffennaf, 2022 10.00 yb

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Owens  01267 224088

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr T. Davies, 
M. Donoghue a D.E. Williams.  [Sylwer:  Wedi hynny ymunodd y Cynghorydd T. Davies â'r cyfarfod am 10.46 o'r gloch].

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

3.

PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO. pdf eicon PDF 335 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

3.1

Caniatáu'rceisiadau cynllunio isod yn amodol ar yr amodau yn Adroddiad/Atodiad y Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod.

 

3.2

Rhoi awdurdod dirprwyedig i swyddogion yn yr Adran Gynllunio ddiwygio amod 3 o PL/03743, os oes angen, yn unol â'r sylwadau a wnaed gan yr Awdurdod Tai mewn perthynas â rheoli a chynnal a chadw'r unedau, am byth.

 

W/40669

 

Newid defnydd t? allan amaethyddol yn lladd-dy bach ar y fferm ar dir sy'n rhan o Little Burrows Farm, Talacharn, Caerfyrddin, SA33 4RS. 

PL/03743

 

Addasu lle swyddfa (Dosbarth B1) yn 12 o fflatiau preswyl hunangynhwysol ynghyd â mân welliannau allanol a symud y llefydd parcio i'r anabl, 5-8 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1LE.

 

Cyfeiriwyd at sylwadau a gyflwynwyd gan yr Awdurdod Tai yn dilyn cyhoeddi dogfennau'r cyfarfod, a oedd yn rhoi eglurhad am reoli a chynnal a chadw'r unedau, am byth.

 

 

 

4.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR

Dogfennau ychwanegol:

4.1

23AIN MEHEFIN, 2022; pdf eicon PDF 105 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor oedd wedi ei gynnal ar 23 Mehefin, 2022, gan eu bod yn gywir.

 

4.2

5ED GORFFENNAF, 2022. pdf eicon PDF 81 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor oedd wedi ei gynnal ar 05 Gorfennaf, 2022, gan eu bod yn gywir.