Agenda

Cyngor Sir - Dydd Mercher, 13eg Hydref, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Dogfennau ychwanegol:

3.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD.

Dogfennau ychwanegol:

4.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y CYNGOR A GYNHALIWYD AR Y 15FED MEDI, 2021. pdf eicon PDF 451 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

PENODI AELODAU CYFETHOLEDIG NEWYDD O'R PWYLLGOR SAFONAU. pdf eicon PDF 316 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

PENODI SWYDD CYFARWYDDWR YR AMGYLCHEDD (DROS DRO). pdf eicon PDF 529 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

YSTYRIED ARGYMHELLION Y CABINET O RAN Y MATERION CANLYNOL:-

Dogfennau ychwanegol:

7.1

ADRODDIAD BLYNYDDOL YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A'R DANGOSYDD DARBODAETH 2020-2021 pdf eicon PDF 215 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.2

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGOR SIR CAERFYRDDIN AR GYFER 2020/21. pdf eicon PDF 346 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

DERBYN ADRODDIAD CYFARFOD Y CABINET A GYNHALIWYD AR

Dogfennau ychwanegol:

8.1

13EG MEDI 2021 pdf eicon PDF 341 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.2

27AIN MEDI 2021 pdf eicon PDF 422 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

YSTYRIED Y RHYBUDDION O GYNNIG CANLYNOL:-

Dogfennau ychwanegol:

9.1

RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD JOHN JAMES

“Mae'r Cyngor hwn yn mabwysiadu'r polisi fod pob datblygiad newydd, gan gynnwys enwau tai a strydoedd, yn cael eu darparu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Byddai'r polisi hwn a fabwysiadwyd yn cyd-fynd ag Amcan Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 i gael "Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu" a bydd yn cyflwyno'r Gymraeg a'i defnydd i ragor o drigolion Sir Gaerfyrddin.”

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW).

Dogfennau ychwanegol:

11.

CWESTIYNAU GAN AELODAU (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW).

Dogfennau ychwanegol:

12.

COFNODION ER GWYBODAETH (AR GAEL AR Y WEFAN):

Dogfennau ychwanegol:

12.1

PWYLLGOR CYNLLUNIO -16EG MEDI, 2021

Dogfennau ychwanegol:

12.2

PWYLLGOR SAFONAU - 20FED MEDI 2021

Dogfennau ychwanegol:

12.3

PWYLLGOR APELAU - 21AIN MEDI 2021;

Dogfennau ychwanegol:

12.4

PWYLLGOR TRWYDDEDU - 23AIN MEDI, 2021

Dogfennau ychwanegol:

12.5

PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO - 24AIN MEDI, 2021

Dogfennau ychwanegol:

12.6

PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU AC ADFYWIO - 30AIN MEDI, 2021

Dogfennau ychwanegol: