Agenda

Yr Aelod Cabinet dros Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth - Dydd Mercher, 13eg Rhagfyr, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Ystafell Y Cadeirydd, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

2.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 22 TACHWEDD 2023 pdf eicon PDF 78 KB

3.

CRONFA FFYNIANT GYFFREDIN - GRANT DECHRAU BUSNES A THWF BUSNES pdf eicon PDF 150 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

CEISIADAU ROWND 2 CRONFA BUDD CYMUNEDOL FFERM WYNT MYNYDD Y BETWS. pdf eicon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CEISIADAU CRONFA'R DEGWM. pdf eicon PDF 138 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Y RHAGLEN DEG TREF (CRONFA REFENIW) pdf eicon PDF 172 KB

7.

CRONFA GYFALAF Y DEG TREF pdf eicon PDF 121 KB

8.

ADRODDIADAU NAD YDYNT I'W CYHOEDDI

WEDI YSTYRIED HOLL AMGYLCHIADAU'R ACHOS AC WEDI YNNAL PRAWF BUDD Y CYHOEDD GALL YR AELOD O'R CABINET FARNU NAD YW'R EITEMAU CANLYNOL I'W GYHOEDDI AM EU BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINNIR YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972, FEL Y'I NEWIDIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007.

9.

BENTHYCIAD CANOL TREF

Dogfennau ychwanegol: