Agenda

Yr Aelod Cabinet dros Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth - Dydd Llun, 29ain Gorffennaf, 2024 11.00 yb

Lleoliad: Aml leoliad - Ystafell Bwyllgor 3, Llawr Gwaelod - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

2.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 8 GORFFENNAF 2024 pdf eicon PDF 88 KB

3.

CEISIADAU ROWND 14 CRONFA BUDD CYMUNEDOL FFERM WYNT MYNYDD Y BETWS pdf eicon PDF 124 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

CRONFA SGILIAU'R GRONFA FFYNIANT GYFFREDIN - SGILIAU ADEILADU CYFLE pdf eicon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADRODDIADAU NAD YDYNT I'W CYHOEDDI

WEDI YSTYRIED HOLL AMGYLCHIADAU'R ACHOS AC WEDI CYNNAL PRAWF BUDD Y CYHOEDD GALL YR AELOD O'R CABINET FARNU NAD YW'R EITEMAU CANLYNOL I'W GYHOEDDI AM EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINNIR YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972, FEL Y'I NEWIDIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007.

6.

CRONFA FFYNIANT GYFFREDIN - CRONFA DECHRAU BUSNES A THWF

7.

CRONFA FFYNIANT GYFFREDIN - CRONFA YNNI ADNEWYDDADWY BUSNES