Agenda a Chofnodion

Yr Aelod Cabinet dros Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth - Dydd Gwener, 31ain Mawrth, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

2.

CYMERADWYO A LLOFNODI HYSBYSIAD PENDERFYNIAD Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR YR 23AIN MAWRTH 2023 pdf eicon PDF 70 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mawrth 2023, gan ei fod yn gywir.

3.

CYMERADWYO'R RHAGLEN ANGOR POBL A SGILIAU SPF Y DU, THEMÂU AR GYFER PROSIECTAU ANNIBYNNOL A GALWAD AGORED AR GYFER LLUOSI pdf eicon PDF 183 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelod Cabinet fod y Cabinet wedi derbyn argymhelliad y Bartneriaeth Adfywio yn flaenorol ar y modelau cyflawni ar gyfer gweithredu Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn Sir Gaerfyrddin ar gyfer y themâu/prosiectau canlynol:

 

·       Rhaglenni Angor – Rhaglenni thematig a ddatblygwyd o dan bob un o themâu allweddol y Gronfa Ffyniant Gyffredin a fydd yn rheoli rhannau mawr o'r strategaeth fuddsoddi.

·       Prosiectau annibynnol – Ceisiadau strategol a fydd yn mynd i'r afael â heriau nad ydynt yn cael eu cynnwys gan y prosiectau Angor. Bydd ceisiadau'n cael eu gwahodd drwy alwadau agored.

·       Prosiectau a gomisiynwyd – Caffael gweithgaredd i ddarparu gweithgaredd wedi'i ddiffinio'n union nad yw'n cael ei gyflawni gan y modelau cyflenwi y manylir arnynt uchod.

 

  Ar ôl hynny, bu'r Aelod Cabinet yn ystyried adroddiad yn manylu ar y sefyllfa ddiweddaraf mewn perthynas â'r Rhaglen Angor, Galwad Agored Prosiectau Annibynnol a'r alwad agored - Lluosi - a bod caniatâd yn cael ei roi ar gyfer bwrw ymlaen â'r elfennau hynny y manylwyd arnynt yn yr adroddiad. 

 

PENDERFYNWYD:

3.1

Cymeradwyo'r Rhaglen Angor Pobl a Sgiliau fel yr argymhellwyd gan Bartneriaeth Adfywio Sir Gaerfyrddin.

3.2

Cymeradwyo'r Papur Prosiectau Annibynnol a chyflwyno'r themâu allweddol ar gyfer galwad agored o dan y flaenoriaeth Pobl a Sgiliau fel yr argymhellwyd gan y Bartneriaeth Adfywio.

3.3

Cymeradwyo'r Galwadau Agored ar gyfer ceisiadau ar gyfer y Rhaglen Lluosi o fewn y flaenoriaeth Pobl a Sgiliau.