Agenda

Yr Aelod Cabinet dros Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth - Dydd Mercher, 27ain Medi, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Cabinet Member Office - County Hall, Carmarthen. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Nodyn: Originally 20th September 

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANT

2.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD PENDERFYNIADAU YR AELOD CABINET DROS ADFYWIO, HAMDDEN, DIWYLLIANT A THWRISTIAETH A GYNHALIWYD AR 11 AWST 2023 pdf eicon PDF 99 KB

3.

CRONFA FFYNIANT CYFRANNOL CRONFA YNNI ADNEWYDDADWY BUSNES - LIKEAFISH SWIM SCHOOL LTD pdf eicon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

WEDI YSTYRIED HOLL AMGYLCHIADAU'R ACHOS AC WEDI YNNAL PRAWF BUDD Y CYHOEDD GALL YR AELOD O'R CABINET WEITHREDOL FARNU NAD YW'R EITEM CANLYNOL I'W GYHOEDDI AM EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINNIR YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972, FEL Y'I NEWIDIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007

5.

CRONFA FFYNIANT CYFRANNOL - CRONFA YNNI ADNEWYDDADWY BUSNES

6.

CRONFA MENTRAU GWLEDIG SIR GAERFYRDDIN

7.

CRONFA DATBLYGU EIDDO