Agenda a chofnodion drafft

Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg - Dydd Mercher, 19eg Hydref, 2022 2.00 yp

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Owens  01267 224088

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

2.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD 29ain O ORFFENNAF 2022 pdf eicon PDF 84 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod cofnod penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 29Gorffennaf 2022 yn gofnod cywir.

3.

PENODI LLYWODRAETHWYR A.LL pdf eicon PDF 105 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod Cabinet yn ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law am y swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn y sir. Nodwyd bod gwahoddiad i gyflwyno enwebiadau wedi'i roi i'r Cadeirydd, i Bennaeth yr Ysgol ac i'r Aelod(au) Lleol yn achos Ysgolion Cynradd/Aelod(au) a oedd yn llywodraethwyr yn achos Ysgolion Uwchradd.

 

Hefyd dywedwyd bod Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn cael eu penodi am 4 blynedd ac, os oedd y lle'n wag oherwydd bod cyfnod yr unigolyn yn y swydd yn dod i ben, bod nodyn ynghylch hynny yn y manylion am yr unigolyn os oedd am gael ei ailbenodi.

 

Dywedodd y Pen Swyddog Llywodraethu Ysgolion y gall yr holl Gynghorwyr Sir, ar ôl cael eu hethol, bennu ar ba gyrff llywodraethu ysgolion y byddant yn eistedd a bydd eu penderfyniad yn cael blaenoriaeth dros lywodraethwyr awdurdod lleol na chafodd eu hethol. O ganlyniad, gall Cynghorwyr Sirol enwebu i wasanaethu fel Llywodraethwyr Awdurdod Lleol ar ysgolion lle nad oes lle gwag ar hyn o bryd. Os bydd swydd llywodraethwr wedi'i ordanysgrifio, gall y Cyngor bennu pa Lywodraethwr Awdurdod Lleol sy'n gorfod rhoi'r gorau i'r swydd.

 

PENDERFYNWYD, ar ôl ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law, benodi'r canlynol yn Llywodraethwyr Awdurdod Lleol er mwyn cyflawni'r rhwymedigaethau statudol i lenwi lleoedd gwag ar Gyrff Llywodraethu:-

 

Ysgol Gynradd

Penodiadau

Ysgol Feithrin Rhydaman

(1 lle gwag o 29.11.22 - 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Betsan Jones

Y Bryn

(1 lle gwag o 29.11.22 - 1 enwebiad)

 

 

Y Cynghorydd Gary Jones

 

Bryn Teg

(1 lle gwag o 29.11.22 - 1 enwebiad)

 

Y Cynghorydd Sharen Davies

Y Bynea

(1 lle gwag o 29.11.22 - 1 enwebiad)

 

 

Mrs L Dunleavy

 

Cefneithin

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

 

 

Mr R Culley

 

Dafen

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

 

 

Mrs F Healey-Benson

 

Pum Heol

(0 lle gwag – 1 enwebiad)

 

Y Cynghorydd Alex Evans yn cymryd lle Mr J. Jones

 

Llangennech

(1 lle gwag o 29.11.22 - 1 enwebiad)

 

Mr A Gravell

Ffederasiwn Llechyfedach / y Tymbl

(1 lle gwag o 29.11.22 - 1 enwebiad)

 

Y Cynghorydd Dot Jones

 

 Myrddin

(2 le gwag – 1 enwebiad)

 

Mr W. Rowberry

 

 Parc y Tywyn

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

 

Ms S L Thomas

 

Stebonheath

(2 le gwag – 2 enwebiad)

 

Y Cynghorydd Michael Cranham

Ms L Trinkwon

 

 

Ysgol Uwchradd

Penodiadau

 

Ffederasiwn Bryngwyn / Glan-y-Môr

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

 

Y Cynghorydd Giles Morgan

Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

 

Mrs C R Davies

 

 

 

4.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y GYMRAEG 2021-22 pdf eicon PDF 140 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod Cabinet yn ystyried yr Adroddiad Blynyddol o ran yr iaith Gymraeg a chydymffurfio â Safonau'r Gymraeg yn ystod 2021-22. Roedd yr adroddiad yn manylu ar waith darparu, datblygu a hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yn ystod y cyfnod adrodd a chafodd ei lunio er mwyn cydymffurfio â threfniadau monitro Comisiynydd yr Iaith Gymraeg.

 

Cyfeiriwyd at Adroddiad Sicrwydd Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer 2021/22, a oedd yn cadarnhau bod y Cyngor yn cydymffurfio â darparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

PENDERFYNWYD cytuno ar gynnwys yr Adroddiad Blynyddol er mwyn ei gyhoeddi a'i hyrwyddo ar wefan y Cyngor.