Agenda a chofnodion drafft

Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg - Dydd Iau, 24ain Tachwedd, 2022 9.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 19EG HYDREF 2022 pdf eicon PDF 88 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod cofnod penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 19eg Hydref 2022 yn gofnod cywir.

3.

PENODI LLYWODRAETHWYR A.LL pdf eicon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod Cabinet yn ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law am y swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn y sir. Nodwyd bod gwahoddiad i gyflwyno enwebiadau wedi'i roi i'r Cadeirydd, i Bennaeth yr Ysgol ac i'r Aelod(au) Lleol yn achos Ysgolion Cynradd/yr Aelod(au) a oedd yn llywodraethwyr yn achos Ysgolion Uwchradd.

 

Hefyd dywedwyd bod Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn cael eu penodi am 4 blynedd ac, os oedd y lle'n wag oherwydd bod cyfnod yr unigolyn yn y swydd yn dod i ben, bod nodyn ynghylch hynny yn y manylion am yr unigolyn os oedd am gael ei ailbenodi.

 

Dywedodd y Pen Swyddog Llywodraethu Ysgolion y gall yr holl Gynghorwyr Sir, ar ôl cael eu hethol, bennu ar ba gyrff llywodraethu ysgolion y byddant yn eistedd a bydd eu penderfyniad yn cael blaenoriaeth dros lywodraethwyr awdurdod lleol na chafodd eu hethol. O ganlyniad, gall Cynghorwyr Sirol enwebu i wasanaethu fel Llywodraethwyr Awdurdod Lleol ar ysgolion lle nad oes lle gwag ar hyn o bryd. Os bydd swydd llywodraethwr wedi'i ordanysgrifio, gall y Cyngor bennu pa Lywodraethwr Awdurdod Lleol sy'n gorfod rhoi'r gorau i'r swydd.

 

PENDERFYNWYD, ar ôl ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law, benodi'r canlynol yn Llywodraethwyr Awdurdod Lleol er mwyn cyflawni'r rhwymedigaethau statudol i lenwi lleoedd gwag ar Gyrff Llywodraethu:-

 

 

Ysgol Gynradd

Penodiadau

Bancffosfelin

(1 x lle gwag o 29.11.22 - 1 enwebiad)

                                                    Mr. J. Jones 

Betws

(1 x lle gwag - 1 enwebiad

 

 

Miss L. Gunter

Bryn Teg

(1 x lle gwag - 1 enwebiad)

 

Mr. R. Collins

Brynsaron

(1 x lle gwag - 1 enwebiad)

 

Mr. G. Richards

Fed Beca Bro Brynach

(4 x lle gwag o 5.12.22 - 4 enwebiad)

 

Y Cynghorydd Dorian Phillips

Mr. B. Challinor

Mr. W. Evans

Ms. J. Thomas

Fed Carwe Gwynfryn Ponthenri

(1 x lle gwag - 1 enwebiad) 

 

Mr. T. Jones

Llanddarog

(1 x lle gwag o 21.11.22 - 1enwebiad) 

 

Mrs. M. Rees

Llanybydder

(1 x lle gwag - 1 enwebiad) 

 

Mrs. A. Smith

Llys Hywel

(1 x v lle gwag - 1 enwebiad) 

 

Ms. N. Ward

Penygroes

(1 x lle gwag - 1 enwebiad) 

 

Ms D. Mainwaring

Y Ddwylan

(2 x lle gwag - 1 enwebiad)

 

Mr. G. Williams 

 

Ysgol Uwchradd

Penodiadau

Bro Dinefwr

(1 x lle gwag - 1 enwebiad) 

Mr. D. Nicoll