Agenda a Chofnodion

Yr Aelod Cabinet dros Adnoddau - Dydd Gwener, 9fed Rhagfyr, 2022 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant personol.

2.

LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR PENDERFYNIADAU Y CYFARFOD A GYNHALWYD AR Y 17EG TACHWEDD 2022 pdf eicon PDF 80 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Tachwedd 2022 yn gofnod cywir.

3.

ADRODDIADAU NAD YDYNT I'W CYHOEDDI

FOLLOWING CONSIDERATION OF ALL THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE AND FOLLOWING THE APPLICATION OF THE PUBLIC INTEREST TEST THE CABINET MEMBER MAY CONSIDER THAT THE FOLLOWING ITEM IS  NOT FOR PUBLICATION AS IT CONTAINS EXEMPT INFORMATION AS DEFINED IN PARAGRAPH 14 OF PART 4 OF SCHEDULE 12A TO THE LOCAL GOVERNMENT ACT, 1972 AS AMENDED BY THE LOCAL GOVERNMENT (ACCESS TO INFORMATION) (VARIATION) (WALES) ORDER 2007.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007, na fyddai’r eitem ganlynol yn cael ei chyhoeddi, gan fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd ym Mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i’r Ddeddf.

4.

CWMNI BUDDIANNAU CYMUNEDOL NURTURE MAGU, Y GANOLFAN MAGU, CAERFYRDDIN

Cofnodion:

Bu'r Aelod Cabinet yn ystyried adroddiad oedd yn argymell rhoi cefnogaeth i Nuture Magu i barhau i weithredu o hen Ganolfan Ddydd Myrddin sy'n eiddo i'r Cyngor, gan gydnabod gwerth Nurture Magu i'r gymuned.

 

Rhoddodd y Pennaeth Adfywio wybodaeth ychwanegol mewn perthynas â'r adroddiad ac atebodd unrhyw gwestiynau a godwyd.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo’r argymhellion yn yr adroddiad.