Agenda

CYNRYCHIOLYDD AELODAU'R CYNLLUN, Is-Grwp Penodi CBLl Partneriaeth Pensiwn Cymru - Dydd Mercher, 23ain Chwefror, 2022 1.30 yp

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

PENODI CADEIRYDD YR IS-GRWP

3.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

4.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NID YW’R ADRODDIADAU AR YR EITEMAU CANLYNOL I GAEL EU CYHOEDDI GAN EU FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DDIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 13 O RAN 4 O ATOLDEN 12(A) I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 (FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH)(AMRYWIO)(CYMRU) 2007). OS BYDD Y GR?P YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF I YSTYRIED YR EITEMAU HYN YN BREIFAT, AR ÔL CYNNAL PRAWF BUDD Y CYHOEDD, BYDD Y CYHOEDD YN CAEL EU HEITHRIO O’R CYFARFOD YN YSTOD Y TRAFODAETHAU HYNNY.

5.

CAEL CYFLWYNIADAU A CHYFWELD Â'R YMGEISWYR AR GYFER CYNRYCHIOLYDD AELODAU'R CYNLLUN A DIRPRWY CYNRYCHIOLYDD AELODAU'R CYNLLUN AR Y CYD BWYLLGOR LLYWODRAETHU

6.

Y BROSES YMGEISIO A MANYLDEB PERSON

6.1

Ymgeisydd 1

6.2

Ymgeisydd 2

6.3

Ymgeisydd 3

6.4

Ymgeisydd 4