Agenda a Chofnodion

Cyd-Bwyllgor Partneriaeth - Dydd Gwener, 23ain Mehefin, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan William Bramble (Prif Weithredwr, Cyngor Sir Penfro), y Cynghorydd David Simpson (Cyngor Sir Penfro), y Cynghorydd Rob Stewart (Arweinydd, Cyngor Dinas  a Sir Abertawe a Sir), Mark Campion (ESTYN), Martin Nicholls, (Prif Weithredwr, Dinas a Sir Abertawe), y Cynghorydd Lyndon Jones (Cadeirydd Craffu, Cyngor Dinas a Sir Abertawe), Jon Haswell Swyddog S151, (Cyngor Sir Penfro) a Karen Newby Jones (ESTYN).

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol yn y cyfarfod.

 

3.

COFNODION CYFARFOD PARTNERIAETH AR 3 CHWEFROR 2023 pdf eicon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod cofnodion cyfarfod Cyd-bwyllgor Cysgodol Partneriaeth a gynhaliwyd ar 3 Chwefror, 2023 yn gywir.  

 

4.

MATERION YN CODI O'R COFNODION (OS OES RHAI)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd dim materion yn codi o'r Cofnodion.

 

5.

LLYTHYR GAN GADEIRYDD GRWP CYNGHORWYR CRAFFU PARTNERIAETH pdf eicon PDF 93 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Cydbwyllgor lythyr gan Gadeirydd Gr?p Cynghorwyr Craffu yn edrych yn ôl ar y sylwadau yn dilyn cyfarfod diwethaf y Gr?p ar y 13 Chwefror, 2023.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL i dderbyn y llythyr sydd wedi'i atodi i'r adroddiad.

 

6.

CYLLIDEB DDRAFFT PARTNERIAETH AR GYFER 2023-24 A CHYNLLUN ARIANNOL TYMOR CANOLIG DRAFFT AR GYFER 2023-24 HYD AT 2026-27 pdf eicon PDF 112 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Cyd-bwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am Gyllideb Ddrafft Partneriaeth ar gyfer 2023-24 a'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig Drafft ar gyfer 2023-24 i 2026-27.

 

Cymeradwywyd y Gyllideb Ddrafft 'mewn egwyddor' ar gyfer 2023-24 gan y Cyd-bwyllgor gyda chymeradwyaeth ffurfiol i ddod yn ystod cyfarfod y Cyd-bwyllgor heddiw.  Anfonwyd e-bost at Aelodau'r Cydbwyllgor ar 27 Mawrth 2023 gyda phob Aelod yn cadarnhau ei gymeradwyaeth 'mewn egwyddor’.

 

Datblygwyd y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2023-24 a'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig Drafft ar gyfer 2023-24 i 2026-27 mewn ymgynghoriad â Swyddog Arweiniol Partneriaeth a'r tri Chyfarwyddwr Addysg. 

 

Bu nifer o newidiadau i'r Gyllideb Ddrafft yn dilyn cael cadarnhad ar 18 Mai 2023 o gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24:

 

·      Roedd cyllid Grant Gwella Ysgolion y Consortia Rhanbarthol yn llai na'r disgwyl oherwydd bod elfen Cymraeg mewn Addysg y Grant Gwella Addysg yn cael ei ddirprwyo'n uniongyrchol i Awdurdodau Lleol, felly mae'r gyllideb ar gyfer Amcanion y Cynllun Busnes wedi'i diwygio yn unol â hynny.

 

·       Cadarnhad o incwm secondiad gan Lywodraeth Cymru, mae hyn hefyd yn cael ei adlewyrchu yn y gyllideb costau staffio.

 

·       Cadarnhad o newidiadau i strwythur staffio ac ail-gyfrifo’r costau staffio.

 

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL :

 

6.1         Bod cynnwys yr adroddiad yn cael ei nodi.

6.2    Bod y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2023-24 yn cael ei chymeradwyo.

6.3        Bod y Cynllun Ariannol Tymor Canolig Drafft ar gyfer 2023-24 i 2026-27 yn cael ei gymeradwyo.

6.4         Bod y Cytundeb Lefel Gwasanaeth ar gyfer 2023-24 yn cael ei gymeradwyo.

6.5         Bod y cyfraniad o'r gronfa wrth gefn ar gyfer 2023-24, yn lle cyfraniadau'r Awdurdodau Lleol yn cael ei gymeradwyo.

6.6         Bod y defnydd o'r £1.492m o'r cronfeydd wrth gefn a'r balansau gan ERW i greu balans gwaith o £0.100m ar gyfer Partneriaeth a chronfa wrth gefn o £1.392 miliwn ar gyfer Partneriaeth yn cael eu cymeradwyo.

 

7.

PERFFORMIAD PARTNERIAETH 2022-23 pdf eicon PDF 99 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Cyd-bwyllgor drosolwg o'r ddarpariaeth a'r perfformiad drwy gydol cyfnod Cynllun Busnes 2022-23 er mwyn eu nodi a'u derbyn.

 

Rhoddwyd gwybod i'r Cyd-bwyllgor fod Partneriaeth yn cynnig ystod briodol o gymorth ar gyfer ysgolion ac awdurdodau lleol. Gwelir hyn mewn ystod o grwpiau rhanddeiliaid yn ogystal â chydweithio cadarn gyda chydweithwyr yn yr Awdurdodau Lleol. Mae swyddogion yn darparu cefnogaeth bwrpasol ac addas i ysgolion a chlystyrau.

 

Yn ystod deuddeg mis cyntaf Partneriaeth fel gwasanaeth rhanbarthol, mae uwch swyddogion wedi parhau i dderbyn adborth gonest gan swyddogion yr Awdurdodau Lleol er mwyn sicrhau darpariaeth sydd wedi'i mireinio lle bo hynny'n briodol. O ganlyniad, mae ymgysylltu, ymddiriedaeth ac ansawdd wedi gwella. Disgwylir y bydd adborth agored ac uniongyrchol parhaus rhwng Partneriaeth a swyddogion yr awdurdodau lleol yn fuddiol i bawb i lunio dysgu proffesiynol a datblygu arweinyddiaeth.

 

Mewn ymateb i ymholiad ar yr amserlen ar gyfer yr arolwg i athrawon, dywedodd Swyddog Arweiniol Partneriaeth wrth y Cyd-bwyllgor, y byddai arolwg yn cael ei anfon at bob Pennaeth mewn modd amserol gyda phob athro yn cael mynediad trwy amrywiol rwydweithiau. Nodwyd y byddai diweddariad yn cael ei ddarparu yn y cyfarfod nesaf.

 

Cafwyd nifer o sylwadau yn diolch i Partneriaeth am y gwaith gwerthfawr.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fod y wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei nodi a'r adroddiad yn cael ei dderbyn.

 

8.

CYNLLUN STRATEGOL/CYNLLUN BUSNES PARTNERIAETH 2023-24 pdf eicon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Cyd-bwyllgor Gynllun Strategol a Chynllun Busnes Partneriaeth ar gyfer 2023-24 er mwyn eu cymeradwyo.

 

Rhoddwyd gwybod i'r Cyd-bwyllgor bod y Cynllun Strategol ar gyfer 2023-26 wedi'i ddatblygu i roi trosolwg o feysydd blaenoriaeth y tymor canolig, sy'n gysylltiedig â meysydd cyllid gan Lywodraeth Cymru.

 

Roedd y Cynllun Busnes ar gyfer 2023-24 hefyd yn adlewyrchu'r blaenoriaethau ac yn cynnwys targedau mesuradwy ychwanegol i gefnogi gofynion adrodd Llywodraeth Cymru.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo'r Cynllun Busnes ar gyfer 2023-24.</AI8>

 

9.

COFRESTR RISGIAU pdf eicon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Cyd-bwyllgor y Gofrestr Risg yn nodi proffil risg cyffredinol y rhanbarth.

 

Bydd y Gofrestr Risg yn cael ei datblygu i adlewyrchu blaenoriaethau'r Cynllun Busnes ar gyfer 2023-24 a'i chyflwyno yn ystod cyfarfod y Cyd-bwyllgor yn yr hydref.

 

Nodwyd bod y risgiau canlynol o debygolrwydd canolig ac effaith uchel:-

 

·       Prydlondeb Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid

·       Diffyg Eglurder o ran swyddogaethau Partneriaeth

 

Nodwyd bod ESTYN yn arolygu Cyngor Sir Caerfyrddin ar hyn o bryd ac y byddai eu canfyddiadau yn cael eu cynnwys yn y Cynllun Busnes nesaf.

 

Cafwyd cynnig i adolygu'r aelodaeth ar gyfer y Cyd-bwyllgor o fewn y rheolau sefydlog, er mwyn caniatáu hyblygrwydd wrth enwebu aelodau parhaol.  Bydd adroddiad yn cael ei ystyried yn ystod cyfarfod o’r Cyd-bwyllgor yn y dyfodol i'w gymeradwyo.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL:

 

9.1 bod y proffil risg yn cael ei nodi

9.2 bod yr adroddiad yn cael ei dderbyn

9.3 bod aelodaeth y Cyd-bwyllgor yn cael ei adolygu a bod adroddiad yn cael ei gyflwyno i gyfarfod y Cyd-bwyllgor yn y dyfodol i'w gymeradwyo

 

10.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYCHIADAU ARBENNIG, BENDERFYNU EI YSTERIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nododd y Cadeirydd nad oedd unrhyw eitemau busnes eraill y dylid eu hystyried fel mater o frys.