Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod Penderfyniadau Dirprwy Arweinydd y Cyngor - Dydd Gwener, 10fed Medi, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 27AIN CHWEFROR, 2020 pdf eicon PDF 297 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi cofnod penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 27ain Chwefror, 2020, gan ei fod yn gywir.

 

3.

FERSIWN DIWYGIEDIG O'R POLISI IECHYD A DIOGELWCH pdf eicon PDF 381 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried Polisi Iechyd a Diogelwch Corfforaethol wedi'i ddiweddaru. Roedd y Polisi wedi'i ddiweddaru i adlewyrchu'r mân newidiadau canlynol i'r fersiwn flaenorol:

·       Cyfeiriad at rôl y Cydgysylltydd Iechyd a Llesiant sydd bellach wedi'i sefydlu;

·       Ailenwi'r Gr?p Ymgynghorol a Risg Corfforaethol yn Gr?p Risg Ymgynghorol Cyswllt Eiddo - byddai'r cyfrifoldebau'n aros yr un fath ond cyfeirir atynt bellach fel rhai sy'n gysylltiedig ag eiddo;

·       Ailenwi'r Gr?p Iechyd a Diogelwch Adrannol yn Gyfarfodydd Iechyd a Diogelwch Adrannol – byddai'r cyfrifoldebau'n aros yr un fath ond byddent yn cael eu cynnal ar lefel adran neu is-adran.

 

Cyfeiriodd y Partner Busnes Arweiniol (Iechyd a Diogelwch) at sylwadau pellach ac awgrymodd ddiwygiadau a gyflwynwyd ers i agenda’r cyfarfod gael ei hanfon a ystyriwyd gan yr Aelod Cabinet.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r Polisi Iechyd a Diogelwch Corfforaethol wedi'i ddiweddaru, yn amodol ar gynnwys y diwygiadau a dderbyniwyd a nodwyd ac a amlygwyd gan y Partner Busnes Arweiniol (Iechyd a Diogelwch).