Agenda

Bwrdd Pensiwn Cronfa Bensiwn Dyfed - Dydd Mercher, 24ain Gorffennaf, 2024 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Owens  01267 224088

Nodyn: Moved from 17th July and then 4th July 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

3.

COFNODION CYFARFOD Y BWRDD PENSIWN A GYNHALIWYD AR 14 MAI 2024 pdf eicon PDF 143 KB

4.

CYFARFOD PWYLLGOR CRONFA BENSIWN DYFED 19 MEHEFIN 2024 pdf eicon PDF 120 KB

4.1

CYNLLUN ARCHWILIO 2024 pdf eicon PDF 60 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.2

SEFYLLFA GYLLIDEBOL DERFYNOL 2023-24 pdf eicon PDF 68 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

CYSONI ARIAN PAROD FEL YR OEDD AR 31 MAWRTH 2024 pdf eicon PDF 55 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

ADRODDIAD GWEINYDDU PENSIYNAU pdf eicon PDF 65 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

ADRODDIAD TORRI AMODAU pdf eicon PDF 60 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.6

COFRESTR RISG pdf eicon PDF 68 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.7

CYNLLUN HYFFORDDI 2024-2025 pdf eicon PDF 49 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.8

DADANSODDIAD DWYSEDD CARBON AR 31 MAWRTH 2024 pdf eicon PDF 54 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.9

DIWEDDARIAD BUDDSODDI CYFRIFOL PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU - MAWRTH 2024 pdf eicon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.10

COFNODION DRAFFT CYFARFOD Y PWYLLGOR PENSIWN 19 MEHEFIN 2024 pdf eicon PDF 115 KB

5.

MONITRO CYLLIDEB Y BWRDD PENSIWN 1 EBRILL 2024 - 30 MEHEFIN 2024 pdf eicon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYNLLUN GWAITH Y BWRDD PENSIWN 2024 pdf eicon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIADAU SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PWYLLGOR AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATERION HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

8.

ADRODDIAD PERFFORMIAD A RISG YMGYNGHORYDD BUDDSODDI ANNIBYNNOL 31 MAWRTH 2024

9.

ADRODDIAD PERFFORMIAD NORTHERN TRUST 31 MAWRTH 2024

10.

ADRODDIADAU'R RHEOLWR BUDDSODDI AR 31 MAWRTH 2024

11.

DIWEDDARIAD SCHRODERS