Agenda a chofnodion drafft

Bwrdd Pensiwn - Dydd Mawrth, 18fed Ebrill, 2023 2.00 yp

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol yn y cyfarfod.

 

 

3.

COFNODION BWRDD PENSIWN CRONFA BENSIWN DYFED A GYNHALWYD A 12FED IONAWR 2023. pdf eicon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD bod cofnodion cyfarfod y Bwrdd Pensiwn a gynhaliwyd ar 12 Ionawr 2023 yn cael eu cadarnhau fel cofnod cywir.

 

 

4.

CYFARFOD Y PWYLLGOR CRONFA BENSIWN DYFED A GYNHALIWYD AR 28 MAWRTH 2023 pdf eicon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau a ystyriwyd gan Bwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ar 28 Mawrth 2023, fel y nodwyd yng nghofnodion 4.1- 4.13 isod, er mwyn eu hystyried a gwneud sylwadau arnynt.

 

 

4.1

CYNLLUN ARCHWILIO AMLINELLOL 2023 pdf eicon PDF 286 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Bwrdd Gynllun Archwilio Amlinellol 2023 ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed a oedd yn manylu ar y canlynol:

 

• Cyfrifoldebau archwilio;

• Tîm archwilio a ffioedd;

• Amserlen archwilio;

• Ansawdd archwilio;

• Newidiadau allweddol i ISA315 a'r effaith bosibl ar y Gronfa.

 

Nododd y Bwrdd ddiweddariad lle rhoddwyd gwybod iddo, oherwydd pwysau adnoddau yn Archwilio Cymru, mai'r dyddiad cau oedd wedi'i bennu ar gyfer llofnodi cyfrifon wedi'u harchwilio ar gyfer 2022/23 oedd 30 Tachwedd 2023, ond roedd ymrwymiad i osod y dyddiad cau hwnnw'n gynharach dros y blynyddoedd sydd i ddod. Yn ogystal, yn dilyn ymgynghoriad ar ffioedd, byddai cynnydd o 4.8% mewn ffioedd ar gyfer rhai archwiliadau ariannol a pherfformiad a chynnydd o 10.2% ar gyfer gwaith archwilio ariannol ISA 315 gan arwain at gynnydd o 15% yn gyffredinol o'r elfen archwilio ariannol o'r ffi. Byddai llythyrau sy'n manylu ar y cynnydd yn cael eu hanfon i bob swyddog adran 151 cyn bo hir.

 

CYTUNWYD YN UNFRYDOL i dderbyn Cynllun Archwilio Amlinellol 2023. 

 

 

4.2

MONITRO CYLLIDEB 1 EBRILL 2022 - 31 RHAGFYR 2022 pdf eicon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Bwrdd adroddiad Monitro Cyllideb Cronfa Bensiwn Dyfed a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa gyllidebol ddiweddaraf o ran blwyddyn ariannol 2022/23. Nodwyd bod y sefyllfa bresennol, fel yr oedd ar 31 Rhagfyr 2022, yn rhagweld tanwariant o £6.9k o ran arian parod.  

 

Dywedwyd mai'r gorwariant a ragwelwyd oedd £1m.   Rhagwelwyd y byddai budd-daliadau sy'n daladwy yn £1.4m yn uwch na'r gyllideb a rhagwelwyd y byddai treuliau rheoli £714k yn is na'r gyllideb.

 

O ran incwm, roedd effaith net cyfraniadau ac incwm buddsoddi yn gynnydd o £7.9m, yn bennaf o ganlyniad i ragweld incwm buddsoddi uwch na'r hyn roeddid wedi cyllidebu ar ei gyfer. 

 

Amcangyfrifwyd mai cyfanswm y gwariant cyffredinol oedd £108.8m ac mai cyfanswm yr incwm oedd £115.7m, gan arwain i sefyllfa llif arian gadarnhaol o £6.9m.

 

Gwnaed ymholiad mewn perthynas â'r trosglwyddiadau a'u bod yn ymddangos yn uwch na'r arfer, a dywedodd Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiwn y byddai'n ymchwilio i'r mater ymhellach.

 

Mewn ymateb i ymholiad ynghylch enillion cronfa Black Rock ac a fyddent yn cael eu cynnal yn y dyfodol, dywedodd Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiwn, er y byddai'r enillion yn amrywio yn dibynnu ar chwyddiant a chyfraddau llog, ei bod yn braf adrodd bod yr enillion ar hyn o bryd yn uwch na'r disgwyl.  Roedd y tîm mewn cyfarfodydd rheolaidd gyda Black Rock er mwyn cadw golwg ar ddatblygiadau.

 

CYTUNWYD YN UNFRYDOL i nodi'r adroddiad. 

 

 

4.3

CYLLIDEB 2023-2024 pdf eicon PDF 84 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Bwrdd adroddiad Monitro Cyllideb Cronfa Bensiwn Dyfed a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa gyllidebol ddiweddaraf o ran blwyddyn ariannol 2022/23. Nodwyd bod y sefyllfa bresennol, fel yr oedd ar 31 Rhagfyr 2022, yn rhagweld tanwariant o £6.9k o ran arian parod.  

 

Dywedwyd mai'r gorwariant a ragwelwyd oedd £1m.   Rhagwelwyd y byddai budd-daliadau sy'n daladwy yn £1.4m yn uwch na'r gyllideb a rhagwelwyd y byddai treuliau rheoli £714k yn is na'r gyllideb.

 

O ran incwm, roedd effaith net cyfraniadau ac incwm buddsoddi yn gynnydd o £7.9m, yn bennaf o ganlyniad i ragweld incwm buddsoddi uwch na'r hyn roeddid wedi cyllidebu ar ei gyfer. 

 

Amcangyfrifwyd mai cyfanswm y gwariant cyffredinol oedd £108.8m ac mai cyfanswm yr incwm oedd £115.7m, gan arwain i sefyllfa llif arian gadarnhaol o £6.9m.

 

Gwnaed ymholiad mewn perthynas â'r trosglwyddiadau a'u bod yn ymddangos yn uwch na'r arfer, a dywedodd Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiwn y byddai'n ymchwilio i'r mater ymhellach.

 

Mewn ymateb i ymholiad ynghylch enillion cronfa Black Rock ac a fyddent yn cael eu cynnal yn y dyfodol, dywedodd Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiwn, er y byddai'r enillion yn amrywio yn dibynnu ar chwyddiant a chyfraddau llog, ei bod yn braf adrodd bod yr enillion ar hyn o bryd yn uwch na'r disgwyl.  Roedd y tîm mewn cyfarfodydd rheolaidd gyda Black Rock er mwyn cadw golwg ar ddatblygiadau.

 

CYTUNWYD YN UNFRYDOL i nodi'r adroddiad. 

 

 

4.4

CYSONI ARIAN PAROD FEL YR OEDD AR 31 RHAGFYR 2022 pdf eicon PDF 13 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Bwrdd yn ystyried yr adroddiad Cysoni Arian Parod a roddai'r wybodaeth ddiweddaraf am sefyllfa ariannol Cronfa Bensiwn Dyfed. 

 

Nodwyd ar 31 Rhagfyr, 2022 fod Cyngor Sir Caerfyrddin yn cadw £3.2m o arian parod ar ran y Gronfa ar gyfer gofynion llif arian uniongyrchol i dalu pensiynau, cyfandaliadau a chostau rheoli buddsoddiadau.

 

CYTUNWYD YN UNFRYDOL i nodi'r adroddiad. 

 

4.5

ADRODDIAD GWEINYDDU PENSIYNAU pdf eicon PDF 272 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Bwrdd adroddiad a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am Weinyddu Pensiynau. Roedd yr adroddiad yn cynnwys diweddariadau ar y gweithgareddau yn y gwasanaeth Gweinyddu Pensiynau ac roedd yn cynnwys materion rheoleiddiol, cyflogwyr newydd, y gofrestr torri amodau, i-Connect, cysoniad GMP, adroddiadau Ansawdd Data, a llif gwaith.

 

·       Cydnabuwyd bod Ceredigion a Choleg Sir Gâr yn gweithio gyda'i gilydd yngl?n ag i-connect, ond gofynnwyd am ddiweddariad ar sefyllfa Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Heddlu Dyfed Powys fel cyflogwyr sylweddol.  Esboniodd y Rheolwr Pensiynau fod dros 95% o aelodau'r cynllun eisoes wedi ymuno ag i-connect ac mai nifer fach o aelodau'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol oedd gan y gwasanaeth tân a'r heddlu. Fodd bynnag, roedd trafodaethau'n cael eu cynnal ar hyn o bryd gyda Heddlu Dyfed-Powys o ran derbyn y data yn y fformat angenrheidiol.

 

·       Cyfeiriwyd at y 'Gwaith sydd angen ei Wneud' a nodwyd yn siartiau bar yr adroddiad. Mewn ymateb i ymholiad a wnaed ar leihau'r gwaith oedd angen ei wneud, esboniodd y Rheolwr Pensiynau mai trosglwyddiadau oedd yr her fwyaf, gan eu bod dan reolaeth aelod y cynllun a'r darparwr gydag amser cwblhau o hyd at chwe mis.

 

CYTUNWYD YN UNFRYDOL fod yr Adroddiad Gweinyddu Pensiynau mewn perthynas â Chronfa Bensiwn Dyfed yn cael ei nodi. 

 

 

4.6

ADRODDIAD TORRI AMODAU 2022-23 pdf eicon PDF 116 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Bwrdd yr Adroddiad Torri Amodau, mewn perthynas â Chronfa Bensiwn Dyfed, i'w ystyried. Nodwyd bod Adran 70 o Ddeddf Pensiynau 2004 yn pennu'r ddyletswydd gyfreithiol i riportio achosion o dorri'r gyfraith. Mae Côd Ymarfer rhif 14, paragraffau 241 i 275, a gyhoeddwyd gan y Rheoleiddiwr Pensiynau ym mis Ebrill 2015, yn rhoi cyfarwyddyd ynghylch riportio'r achosion hyn o dorri'r gyfraith.

 

Roedd Polisi Torri Amodau Cronfa Bensiwn Dyfed wedi cael ei gymeradwyo gan Banel Cronfa Bensiwn Dyfed ym mis Mawrth 2016. O dan y polisi, roedd yn ofynnol i achosion o dorri'r gyfraith gael eu hadrodd i'r Rheoleiddiwr Pensiynau os oes achos rhesymol i gredu'r canlynol:

 

·   na chydymffurfir – neu na chydymffurfiwyd – â dyletswydd gyfreithiol sy'n berthnasol i'r gwaith o weinyddu'r cynllun;

 

·   bod yr anallu i gydymffurfio yn debygol o fod o arwyddocâd sylweddol i'r Rheoleiddiwr wrth iddo arfer unrhyw un o'i swyddogaethau.

 

Nododd y Bwrdd fod ychydig achosion wedi bod ers y cyfarfod diwethaf lle nad oedd cyfraniadau gweithwyr/cyflogwr wedi'u derbyn ar amser. Byddai adroddiad yn cael ei anfon at y Rheoleiddiwr Pensiynau mewn perthynas â chyflogwr oedd wedi methu taliadau yn rheolaidd ac wedi methu â darparu dogfennau. Roedd gan y cyflogwr hwn £3,433.42 yn ddyledus i'r Gronfa am y cyfnod 1 Medi 2022 – 31 Ionawr 2023.

 

·       Mewn ymateb i ymholiad, esboniodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol pe na bai'r cyflogwr yn talu'r swm yn llawn, byddai'r gronfa'n ysgwyddo'r effaith.  Roedd hawl y gweithiwr yn cael ei diogelu gan reoliadau Llywodraeth Ganolog ac felly ni fyddai unrhyw berygl i'r gweithiwr.

 

CYTUNWYD YN UNFRYDOL i nodi’r Adroddiad Torri Amodau mewn perthynas â Chronfa Bensiwn Dyfed. 

 

 

4.7

COFRESTRE RISG pdf eicon PDF 439 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddwyd gwybod i'r Bwrdd fod y Gofrestr Risg yn ddogfen waith sy'n tynnu sylw at yr holl risgiau a nodwyd mewn perthynas â swyddogaethau Cronfa Bensiwn Dyfed.  Dywedodd y Bwrdd fod y Gofrestr Risg wedi'i hadolygu a bod y ddwy risg ganlynol wedi'u diwygio:

 

-   DPFOP0010 (Methu denu, rheoli, datblygu, a chadw staff ar bob lefel yn briodol) – roedd y risg heb reolaeth wedi'i diweddaru i adlewyrchu risg uchel (a sgoriwyd yn flaenorol fel risg ganolig) ac roedd y risg dan reolaeth wedi'i diweddaru i adlewyrchu risg ganolig (risg isel yn flaenorol). Roedd rheolaeth ychwanegol wedi ei chynnwys a oedd yn nodi bod polisi recriwtio a chadw Cyngor Sir Caerfyrddin yn cael ei weithredu;

 

-   DPFOP0017 – roedd natur y risg wedi'i hymestyn o fethu bodloni terfynau amser statudol gan arwain at gymhwyso'r cyfrifon, i risg ehangach a oedd yn cynnwys methu â chadw papurau gweithio cadarn nad oedd yn rhoi sicrwydd ynghylch cywirdeb y cyfrifon. Roedd rheolaeth ychwanegol wedi'i chynnwys sef presenoldeb yn hyfforddiant Cyfrifon Cronfa Bensiwn CIPFA ac adolygu cyfrifon enghreifftiol Cronfa Bensiwn CIPFA.

 

·       Cyfeiriwyd at DPFOP0009 - Gorddibyniaeth ar Swyddogion Gweinyddu a Buddsoddi pensiynau allweddol.  Gofynnwyd a ellid gwneud unrhyw waith ychwanegol i leihau'r risg o un ganolig?  Esboniodd Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiwn fod nifer y staff Pensiynau wedi lleihau dros y blynyddoedd, ac o'r herwydd roedd cynllunio olyniaeth yn mynd i fod yn her. Fodd bynnag, y teimlad oedd bod y risg ganolig yn briodol ynghyd â'r mesurau lliniaru oedd yn eu lle.  Dywedwyd hefyd ei bod yn deg dweud bod llawer o gronfeydd ar draws Cymru a Lloegr yn wynebu problemau recriwtio a chadw staff.  Er y gallai hyn fod oherwydd natur arbenigol y maes, dywedwyd y gallai'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol fuddsoddi mwy mewn hyfforddiant.

 

CYTUNWYD YN UNFYRDOL i nodi adroddiad y gofrestr risg.

 

 

4.8

DRAFFT DATGANIAD STRATEGAETH ARIANNU pdf eicon PDF 474 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Bwrdd, er ystyriaeth, y Datganiad Strategaeth Gyllido ddrafft a osodai strategaeth ariannu eglur a thryloyw a fyddai'n nodi sut y bydd rhwymedigaethau pensiwn pob un o gyflogwyr y Gronfa yn cael eu bodloni yn y dyfodol. Dywedwyd yr oeddid wedi ymgynghori â'r holl bartïon â buddiant oedd yn gysylltiedig â Chronfa Bensiwn Dyfed a bod cyfle wedi'i roi iddynt wneud sylwadau cyn i'r Datganiad gael ei gwblhau a'i fabwysiadu.

 

·       Cyfeiriwyd at yr agwedd ariannol ar Glustnodi Risgiau a Gwrth-fesurau - Tanberfformio yn y dyfodol o ganlyniad i gymryd rhan yn Null Cyfuno Cymru Gyfan.  Mewn ymateb i ymholiad mewn perthynas â'r hyn y gallai'r risgiau cysylltiedig fod, eglurodd Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiwn i Aelodau'r Bwrdd y risgiau ychwanegol mewn perthynas â phenodi rheolwyr.

 

·       Mewn ymateb i sylw ar newidiadau i aelodaeth y Pwyllgor, esboniodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol fod aelodaeth y Pwyllgor ar hyn o bryd yn sefydlog yn dilyn trosiant mawr yn dilyn yr Etholiadau yn 2022, gydag Aelodau newydd yn ymgymryd â'r hyfforddiant sy'n angenrheidiol i allu cyflawni'r rôl.

 

·       Wrth gyfeirio at 'Gostau Straen Ymddeoliad Cynnar', gwnaed ymholiad mewn perthynas â'r baich ychwanegol a allai fod ar y Gronfa Bensiwn pe bai'r hinsawdd economaidd bresennol yn parhau, a allai arwain at ragor o bwysau o ran staffio yn dilyn ymddeoliad cynnar neu ddiswyddo gwirfoddol.  Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol mai'r cyflogwr fyddai'n ysgwyddo'r straen o ran ymddeoliad cynnar. Byddai ymddeoliadau dros yr hyn a fyddai wedi'i gyfrifo fel yr oedran pensiwn arferol yn cael eu hystyried fel rhan o arfarniad achos busnes cyn cyrraedd y gronfa bensiwn. 

 

CYTUNWYD YN UNFRYDOL nodi Datganiad y StrategaethGyllido Ddrafft. 

 

 

4.9

CYNLLUN BUSNES 2023-2024 pdf eicon PDF 475 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Bwrdd ystyriaeth i Gynllun Busnes Cronfa Bensiwn Dyfed ar gyfer y cyfnod 2023-2024, a nodai sut byddai'r Gronfa'n cyflawni ei hamcanion ac a bennai'r cynlluniau o safbwynt marchnata, ariannol a gweithredol.

 

·       Wrth gyfeirio at y Blaenoriaethau a nodir yn y cynllun, soniwyd y byddai'n fuddiol cynnwys manylion ychwanegol fel targedau ac amserlenni.  Esboniodd Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiwn, gan fod y cynllun yn nodi'r blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfan, awgrymwyd bod mwy o fanylion yn cael eu cynnwys mewn adroddiadau cynnydd.  Byddai hyn yn cael ei drafod gyda Phwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed.

 

CYTUNWYD YN UNFRYDOL i nodi Cynllun Busnes Partneriaeth Pensiwn Cymru ar gyfer 2023-24.

 

 

4.10

CYNLLUN BUSNES PARTNERIAETH PENSIYNAU CYMRU 2023-2026 pdf eicon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Bwrdd ystyriaeth i Gynllun Busnes Partneriaeth Pensiwn Cymru ar gyfer y cyfnod 2023-2026, a oedd yn nodi sut oedd y Gronfa yn mynd i gyflawni ei hamcanion a sicrhau bod adnoddau digonol yn cael eu dyrannu i gyflawni'r amcanion hynny.

 

CYTUNWYD YN UNFRYDOL, yn amodol ar gael cymeradwyaeth Cyd-bwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru, nodi Cynllun Busnes Partneriaeth Pensiwn Cymru ar gyfer 2023-26.

 

 

4.11

PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU - DIWEDDARIAD Y GWEITHREDWR pdf eicon PDF 326 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

4.12

CYNLLUN HYFFORDDI pdf eicon PDF 68 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Bwrdd Gynllun Hyfforddi Cronfa Bensiwn Dyfed ar gyfer 2022-2023, a oedd yn darparu manylion am gyfarfodydd, digwyddiadau hyfforddi a'r aelodau a'r swyddogion y rhagwelwyd y byddent yn mynychu'r digwyddiadau.

 

·       Gofynnwyd a oedd modd cyflwyno'r cynllun mewn fformat matrics i'w gwneud yn glir pa aelod sydd wedi derbyn pa hyfforddiant.  Dywedodd Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiwn y byddai'r awgrym yn cael ei roi gerbron Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed.

 

CYTUNWYD YN UNFRYDOL fod Cynllun Hyfforddi Cronfa Bensiwn Dyfed ar gyfer 2021-22 yn cael ei nodi. 

 

 

4.13

COFNODION DRAFFT CYFARFOD Y PWYLLGOR CRONFA BENSIWN DYFED A GYNHALIWYD AR 28 MAWRTH 2023 pdf eicon PDF 115 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

5.

CYNLLUN GWAITH Y BWRDD PENSIWN 2023 pdf eicon PDF 110 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Bwrdd yn ystyried Cynllun Gwaith y Bwrdd Pensiwn ar gyfer 2023 a oedd yn amlinellu gwaith y Bwrdd Pensiwn drwy gydol 2023 a'r eitemau i'w cyflwyno ym mhob cyfarfod.

 

CYTUNWYD bod Cynllun Gwaith y Bwrdd Pensiwn ar gyfer 2023 yn cael ei nodi. 

 

 

6.

MONITRO CYLLIDEB Y BWRDD PENSIWN 1 EBRILL 2022 - 31 MAWRTH 2023 pdf eicon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Bwrdd adroddiad Monitro Cyllideb y Bwrdd Pensiwn fel yr oedd ar 31 Mawrth 2023.  Cyfanswm y gwariant gwirioneddol oedd £20.7k.  Y gwariant a ragwelwyd ar gyfer y flwyddyn oedd £3.5k o danwariant o gymharu â'r gyllideb.

 

CYTUNWYD bod yr adroddiad yn cael ei nodi.  

 

 

7.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PWYLLGOR AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007, orchymyn i'r cyhoedd adael y cyfarfod tra oedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried, gan fod yr adroddiadau'n cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd ym mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf. 

 

 

8.

ADRODDIAD PERFFORMIAD A RISG YMGYNGHORYDD BUDDSODDI ANNIBYNNOL 31 RHAGFYR 2022

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod eitem rhif 7 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn debygol o achosi niwed ariannol i'r Gronfa Bensiwn ac o niweidio trafodaethau parhaus a thrafodaethau'r dyfodol.

Ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad yr Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol, a roddai wybodaeth mewn perthynas â pherfformiad y rheolwr buddsoddiadau ar gyfer pob chwarter, pob 12 mis a chyfnodau treigl o 3 blynedd, gan ddod i ben ar 31 Rhagfyr 2022.

 

Roedd yr adroddiad hefyd yn cynnwys cefndir y farchnad fyd-eang a materion i'w hystyried.

 

CYTUNWYD YN UNFRYDOL:-

 

8.1  nodi Adroddiad yr Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol fel yr oedd ar 31 Rhagfyr 2022;

 

8.2  nodi, am y rhesymau a nodir yn yr adroddiad, i werthu £50m o ecwiti o bortffolio goddefol y DU a'i ail-fuddsoddi ym mhortffolio Credyd Byd-eang Partneriaeth Pensiwn Cymru, a rhoi awdurdod dirprwyedig i Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol ail-gydbwyso'r portffolio, o fewn rheolau ail-gydbwyso llym, er mwyn sicrhau y gall ail-gydbwyso tactegol llai ddigwydd mewn modd amserol. 

 

 

9.

ADRODDIAD PERFFORMIAD NORTHERN TRUST 31 RHAGFYR 2022

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod eitem rhif 7 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn debygol o achosi niwed ariannol i'r Gronfa Bensiwn ac o niweidio trafodaethau parhaus a thrafodaethau'r dyfodol.

 

Ystyriodd y Bwrdd adroddiad perfformiad Northern Trust ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed fel yr oedd ar 31 Rhagfyr 2022 a oedd yn nodi dadansoddiad o berfformiad o ran lefel y gronfa gyfan a chan y rheolwr buddsoddi am y cyfnodau ers i'r gronfa gychwyn.

 

CYTUNWYD YN UNFRYDOL dderbyn adroddiad perfformiad Northern Trust ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed fel yr oedd ar 31 Rhagfyr 2022.  

 

 

10.

ADRODDIADAU'R RHEOLWR BUDDSODDI AR 31 RHAGFYR 2022

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod eitem rhif 7 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn debygol o achosi niwed ariannol i'r Gronfa Bensiwn ac o niweidio trafodaethau parhaus a thrafodaethau'r dyfodol.

 

Rhoddodd y Bwrdd ystyriaeth i adroddiadau rheolwyr buddsoddi a oedd yn nodi perfformiad pob rheolwr fel yr oedd ar 31 Rhagfyr 2022.

 

·       BlackRock - Adroddiad Chwarterol 31 Rhagfyr 2022;

·       Schroders - Adroddiad Buddsoddi Ch4 2022;

·       Partners Group - Adroddiad Chwarterol Ch4 2022;

·       Cronfa Tyfu Byd-eang Partneriaeth Pensiwn Cymru - 31 Rhagfyr 2022;

·      Cronfa Credyd Byd-eang Partneriaeth Pensiwn Cymru - 31 Rhagfyr 2022.

 

CYTUNWYD YN UNFRYDOL nodi adroddiadau'r rheolwr buddsoddi ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed.

 

Cyn dod â'r cyfarfod i ben, achubodd y Cadeirydd ar y cyfle i ddiolch i Mr Paul-Ashley Jones am ei gyfraniadau i'r Bwrdd a dymunodd yn dda iddo yn y dyfodol.