Agenda a Chofnodion

Bwrdd Pensiwn - Dydd Mawrth, 25ain Ionawr, 2022 2.00 yp

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan MR. M. Rogers (Cynrychiolydd Pensiynwyr sy'n Aelodau).

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol yn y cyfarfod.

 

3.

COFNODION CYFARFOD Y BWRDD PENSIWN A GYNHALIWYD AR 9FED TACHWEDD 2021 pdf eicon PDF 326 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD i gadarnhau cofnodion cyfarfod y Bwrdd Pensiwn a gynhaliwyd ar 9 Tachwedd, 2021 gan eu bod yn gywir.

 

4.

CYFARFOD PWYLLGOR CRONFA BENSIWN DYFED 3 RHAGFYR 2021 pdf eicon PDF 515 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.1

COFNODION BWRDD PENSIWN CRONFA BENSIWN DYFED 20 GORFFENNAF 2021 pdf eicon PDF 320 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nododd y Bwrdd fod cofnodion cyfarfod Bwrdd Pensiwn Dyfed a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf, 2021 wedi'u derbyn gan Bwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed.

 

4.2

MONITRO CYLLIDEB 1 EBRILL 2021 - 30 MEDI 2021 pdf eicon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Bwrdd ystyriaeth i adroddiad Monitro Cyllideb Cronfa Bensiwn Dyfed a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa gyllidebol ddiweddaraf am y cyfnod 1 Ebrill 2021 - 30 Medi 2021.

 

CYTUNWYD bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

4.3

CYSONI ARIAN PAROD FEL YR OEDD AR 30 MEDI 2021 pdf eicon PDF 13 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Bwrdd yn ystyried yr adroddiad Cysoni Arian Parod a roddai'r wybodaeth ddiweddaraf am sefyllfa ariannol Cronfa Bensiwn Dyfed. Nodwyd ar 30 Medi, 2021 fod Cyngor Sir Caerfyrddin yn cadw £2.4m o arian parod ar ran y Gronfa ar gyfer gofynion llif arian uniongyrchol i dalu pensiynau, cyfandaliadau a chostau rheoli buddsoddiadau.

 

CYTUNWYD bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

4.4

ADRODDIAD GWEINYDDU PENSIYNAU pdf eicon PDF 274 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

4.5

ADRODDIAD TORRI AMODAU 2021-22 pdf eicon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Bwrdd yr Adroddiad Torri Amodau, mewn perthynas â Chronfa Bensiwn Dyfed, i'w ystyried. Nodwyd bod Adran 70 o Ddeddf Pensiynau 2004 yn pennu'r ddyletswydd gyfreithiol i riportio achosion o dorri'r gyfraith. Mae Côd Ymarfer rhif 14, paragraffau 241 i 275, a gyhoeddwyd gan y Rheoleiddiwr Pensiynau ym mis Ebrill 2015, yn rhoi cyfarwyddyd ynghylch riportio'r achosion hyn o dorri'r gyfraith.

 

CYTUNWYD i nodi’r Adroddiad Torri Amodau mewn perthynas â Chronfa Bensiwn Dyfed.

 

 

4.6

COFRESTR RISG 2021-22 pdf eicon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddwyd gwybod i'r Bwrdd fod y Gofrestr Risg yn tynnu sylw at yr holl risgiau a nodwyd mewn perthynas â swyddogaethau Cronfa Bensiwn Dyfed.   Dywedwyd bod y gofrestr risg ar gyfer 2021-2022 wedi'i hadolygu ac na fu unrhyw newidiadau ers y cyfarfod diwethaf. 

Byddai'r risgiau yn parhau i gael eu hadolygu'n chwarterol, a byddai unrhyw newidiadau yn cael eu dwyn at sylw'r Bwrdd.

 

Cytunwyd bod adroddiad y gofrestr risg ar gyfer 2021/2022 yn cael ei nodi.

 

4.7

PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU - DIWEDDARIAD Y GWEITHREDWR pdf eicon PDF 253 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd Partneriaeth Pensiwn Cymru mewn perthynas â'r Is-Gronfeydd ynghyd â daliadau cyfredol y gronfa, cynnydd lansio'r gronfa a Diweddariad Corfforaethol ac Ymgysylltu Buddsoddiadau Link / Russell, fel y'i cyflwynwyd i'r Cyd-bwyllgor Llywodraethu ar 1 Rhagfyr 2021.

 

Yn ogystal, rhoddodd y Bwrdd ystyriaeth i'r diweddariad Corfforaethol ac Ymgysylltu, gan gynnwys y protocol ymgysylltu a dyddiadau cyfarfodydd allweddol.

 

CYTUNWYD i dderbyn Adroddiad Diweddaru'r Gweithredwr a nodi cerrig milltir a chynnydd Partneriaeth Pensiwn Cymru.

 

4.8

ATODIAD CYTUNDEB RHWNG AWDURDODAChU PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU pdf eicon PDF 160 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Bwrdd Atodiad i’r Cytundeb Rhwng Awdurdodau Partneriaeth Pensiwn Cymru a oedd wedi’i lofnodi gan bob un o'r 8 awdurdod cyfansoddol.

 

CYTUNWYD i nodi'r Atodiad i'r Cytundeb Rhwng Awdurdodau Partneriaeth Pensiwn Cymru.

 

 

4.9

CYNLLUN HYFFORDDI 2021-22 pdf eicon PDF 66 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

4.10

DIWEDDARIAD AR ÔL TROED CARBON pdf eicon PDF 542 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Bwrdd diweddariad ynghylch Cynllun Gweithredu Ôl Troed Carbon Cronfa Bensiwn Dyfed. Dywedwyd bod gostyngiad mewn dwyster carbon o flaen y targed sy’n gyson â Chytundeb Paris (-7% y flwyddyn) wedi’i gyflawni a bod cynlluniau ar waith i leihau ôl troed carbon dros y flwyddyn i ddod. Roedd camau gweithredu yn y dyfodol yn cynnwys adolygiad parhaus o Ddyraniad Asedau Strategol, gyda’r nod o leihau’r ôl troed Carbon, gan barhau i gyflawni nodau ariannol a mwy o gyfathrebu â rhanddeiliaid.

Rhoddwyd gwybod i'r Bwrdd y byddai diweddariadau pellach yn cael eu darparu bob chwarter.

Canmolodd yr Aelodau y cynnydd rhagorol sy'n cael ei wneud a chytunodd Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiwn i ystyried yr awgrym y dylid tynnu sylw at hyn.

 

CYTUNWYD i nodi’r diweddariad mewn perthynas ag Ôl Troed Carbon Cronfa Bensiwn Dyfed.

 

4.11

COFNODION DRAFFT CYFARFOD Y PWYLLGOR CRONFA BENSIWN DYFED A GYNHALIWYD AR 3 RHAGFYR 2021 pdf eicon PDF 327 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD y dylid nodi cofnodion drafft cyfarfod Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed a gynhaliwyd ar 3 Rhagfyr 2021.

 

5.

CYNLLUN GWAITH Y BWRDD PENSIWN 2022 pdf eicon PDF 408 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Bwrdd Gynllun Gwaith y Bwrdd Pensiynau ar gyfer 2022 a oedd yn amlinellu gwaith y Bwrdd Pensiynau drwy gydol 2022 a'r eitemau i'w cyflwyno ym mhob cyfarfod.

 

CYTUNWYD i nodi'r cynllun gwaith ar gyfer 2021.

 

6.

CYLLIDEB Y BWRDD PENSIWN 2022-23 pdf eicon PDF 496 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Bwrdd ystyriaeth i Gyllideb Cronfa Bensiwn Dyfed ar gyfer 2022-23 a oedd yn unol â'r gyllideb ar gyfer 2021-22.

 

CYTUNWYD i gymeradwyo'r Gyllideb ar gyfer 2022-23.

 

7.

MONITRO CYLLIDEB Y BWRDD PENSIWN 1 EBRILL 2021 - 31 RHAGFYR 2021 pdf eicon PDF 499 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

Derbyniodd y Bwrdd adroddiad Monitro Cyllideb y Bwrdd Pensiwn ar 31 Rhagfyr 2021. Cyfanswm y gwir wariant oedd £11.3k. Y gwariant a ragwelwyd ar gyfer y flwyddyn oedd £9.3k o danwariant o gymharu â'r gyllideb.

 

CYTUNWYD bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

8.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PWYLLGOR AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD, yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007, orchymyn i'r cyhoedd adael y cyfarfod tra oedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried, gan fod yr adroddiadau'n cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd  ym mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf.

 

9.

ADRODDIAD PERFFORMIAD A RISG YMGYNGHORYDD BUDDSODDI ANNIBYNNOL 30 MEDI 2021

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 8 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn cael effaith andwyol ar y Gronfa Bensiwn drwy roi perfformiad buddsoddi mewn perygl.

 

Derbyniodd y Bwrdd Adroddiad Perfformiad a Risg yr Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol, a roddai wybodaeth mewn perthynas â pherfformiad y rheolwr buddsoddiadau ar gyfer pob chwarter, pob 12 mis a chyfnodau treigl o 3 blynedd, gan ddod i ben ar 30 Medi 2021, ynghyd â chefndir y farchnad fyd-eang a materion i'w hystyried.

 

CYTUNWYD bod Adroddiad yr Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol fel yr oedd ar 30 Medi 2021 yn cael ei nodi.

 

10.

ADRODDIAD PERFFORMIAD NORTHERN TRUST 30 MEDI 2021

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 8 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn cael effaith andwyol ar y Gronfa Bensiwn drwy roi perfformiad buddsoddi mewn perygl.

 

Derbyniodd y Bwrdd adroddiad perfformiad Northern Trust ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed fel yr oedd ar 30 Medi 2021 a oedd yn nodi dadansoddiad o berfformiad ar lefel y gronfa gyfan ac yn ôl rheolwyr buddsoddi am y cyfnodau hyd at ddechrau’r adroddiad.

 

CYTUNWYD i nodi adroddiad perfformiad Northern Trust ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed fel yr oedd ar 30 Medi 2021.

 

11.

ADRODDIADAU'R RHEOLWR BUDDSODDI AR 30 MEDI 2021

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 8 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn cael effaith andwyol ar y Gronfa Bensiwn drwy roi perfformiad buddsoddi mewn perygl.

 

Rhoddodd y Bwrdd ystyriaeth i adroddiadau'r Rheolwyr Buddsoddi a oedd yn nodi perfformiad pob rheolwr fel yr oeddent ar 30 Medi 2021:

·BlackRock - Adroddiad Chwarterol 30 Medi 2021;

·Schroders – Adroddiad Buddsoddi Ch2 2021 30 Medi 2021;

·Partners Group – Adroddiad Chwarterol 30 Medi 2021;

· Cronfa Twf Byd-eang Partneriaeth Pensiwn Cymru – 30 Medi 2021;

· Cronfa Credyd Byd-eang Partneriaeth Pensiwn Cymru – 30 Medi 2021.

 

CYTUNWYD i nodi adroddiadau'r Rheolwr Buddsoddi ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed.