Agenda

Bwrdd Pensiwn - Dydd Mawrth, 25ain Ionawr, 2022 2.00 yp

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

COFNODION CYFARFOD Y BWRDD PENSIWN A GYNHALIWYD AR 9FED TACHWEDD 2021. pdf eicon PDF 326 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

CYFARFOD PWYLLGOR CRONFA BENSIWN DYFED 3 RHAGFYR 2021 pdf eicon PDF 515 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.1

COFNODION BWRDD PENSIWN CRONFA BENSIWN DYFED 20 GORFFENNAF 2021 pdf eicon PDF 320 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.2

MONITRO CYLLIDEB 1 EBRILL 2021 - 30 MEDI 2021 pdf eicon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

CYSONI ARIAN PAROD FEL YR OEDD AR 30 MEDI 2021 pdf eicon PDF 13 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

ADRODDIAD GWEINYDDU PENSIYNAU pdf eicon PDF 274 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

ADRODDIAD TORRI AMODAU 2021-22 pdf eicon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.6

COFRESTR RISG 2021-22 pdf eicon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.7

PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU - DIWEDDARIAD Y GWEITHREDWR pdf eicon PDF 253 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.8

ATODIAD CYTUNDEB RHWNG AWDURDODAChU PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU pdf eicon PDF 160 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.9

CYNLLUN HYFFORDDI 2021-22 pdf eicon PDF 66 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.10

DIWEDDARIAD AR ÔL TROED CARBON pdf eicon PDF 542 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.11

COFNODION DRAFFT CYFARFOD Y PWYLLGOR CRONFA BENSIWN DYFED A GYNHALIWYD AR 3 RHAGFYR 2021 pdf eicon PDF 327 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYNLLUN GWAITH Y BWRDD PENSIWN 2022 pdf eicon PDF 408 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYLLIDEB Y BWRDD PENSIWN 2022-23 pdf eicon PDF 496 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

MONITRO CYLLIDEB Y BWRDD PENSIWN 1 EBRILL 2021 - 31 RHAGFYR 2021 pdf eicon PDF 499 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PWYLLGOR AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADRODDIAD PERFFORMIAD A RISG YMGYNGHORYDD BUDDSODDI ANNIBYNNOL 30 MEDI 2021

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADRODDIAD PERFFORMIAD NORTHERN TRUST 30 MEDI 2021

Dogfennau ychwanegol:

11.

ADRODDIADAU'R RHEOLWR BUDDSODDI AR 30 MEDI 2021

Dogfennau ychwanegol: