Agenda a Chofnodion

Virtual, Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru - Dydd Llun, 5ed Rhagfyr, 2022 2.00 yp

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Mark Norris (Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf).

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Aelod

Rhif yr Eitem ar yr Agenda

Buddiant

Y Cynghorydd M. Lewis

Pob eitem ar yr agenda

Ef a'i wraig yn aelodau o Gronfa Bensiwn Abertawe.

Y Cynghorydd S. Churchman

Pob eitem ar yr agenda

Yn aelod o Gronfa Bensiwn Gwynedd

Y Cynghorydd P. Lewis

Pob eitem ar yr agenda

Yn aelod o Gronfa Bensiwn Powys

Y Cynghorydd N. Yeowell

Pob eitem ar yr agenda

Ei dad a'i ddwy fodryb yn aelodau o Gronfa Bensiwn Gwent ac mae ef yn y broses o ymuno â Chronfa Bensiwn Gwent

Y Cynghorydd M. Ashford (d)

Pob eitem ar yr agenda

Yn aelod o Gronfa Bensiwn Caerloyw ac Abertawe.

Y Cynghorydd T. Palmer

Pob eitem ar yr agenda

Ei bartner a'i ferch yn aelodau o Gronfa Bensiwn Clwyd ac yn y broses o ymuno â Chronfa Bensiwn Clwyd.

Y Cynghorydd E. Williams

Pob eitem ar yr agenda

Yn aelod o Gronfa Bensiwn Dyfed

Y Cynghorydd C. Weaver

Pob eitem ar yr agenda

Yn aelod o Gronfa Bensiwn Caerdydd a'r Fro

 

[Sylwer: Ceir eithriad yn y Côd Ymddygiad ar gyfer Aelodau, sy'n caniatáu i aelod a benodwyd neu a enwebwyd gan ei awdurdod i gorff perthnasol ddatgan y buddiant hwnnw ond aros a chymryd rhan yn y cyfarfod.]

 

3.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y CYD BWYLLGOR A GYNHALIWYD 8FED GORFFENNAF 2022 pdf eicon PDF 132 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion cyfarfod y Cyd-bwyllgor Llywodraethu oedd wedi'i gynnal ar 8 Gorffennaf 2022 gan eu bod yn gywir. 

 

4.

Y WYBODAETH DIWEDDARAF GAN YR AWDURDOD LLETYA pdf eicon PDF 169 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

[SYLWER: Roedd y Cynghorwyr M. Lewis, C. Weaver, P. Lewis, N. Yeowell, S. Churchman, M. Ashford (d), T. Palmer ac E. Williams wedi datgan diddordeb yn yr eitem hon yn gynharach.]

 

Cafodd y Cyd-bwyllgor ddiweddariad cynnydd mewn perthynas â'r meysydd allweddol canlynol:

 

-          Llywodraethu;

-          Sefydlu Parhaus;

-          Gwasanaethau gweithredwyr;

-          Cyfathrebu ac adrodd;

-          Hyfforddiant a chyfarfodydd; ac

-          Adnoddau, Cyllideb a ffioedd.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fod diweddariad yr Awdurdod Cynnal yn cael ei dderbyn.

 

 

5.

ADOLYGIAD COFRESTR RISG CH3 & CH4 2022 pdf eicon PDF 153 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

[SYLWER: Roedd y Cynghorwyr M. Lewis, C. Weaver, P. Lewis, N. Yeowell, S. Churchman, M. Ashford (d), T. Palmer ac E. Williams wedi datgan diddordeb yn yr eitem hon yn gynharach.]

 

Ystyriodd y Cyd-bwyllgor Adolygiad Cofrestr Risg Ch3 a Ch4.  Pwrpas Cofrestr Risg Partneriaeth Pensiwn Cymru yw:

 

• Amlinellu prif risgiau a ffactorau Partneriaeth Pensiwn Cymru a allai gyfyngu

  ar ei gallu i  gyflawni ei hamcanion

• Mesur difrifoldeb a thebygolrwydd y risg sy'n wynebu Partneriaeth Pensiwn

  Cymru

• Rhoi crynodeb o strategaethau rheoli risg Partneriaeth Pensiwn Cymru

• Monitro arwyddocâd parhaus y risgiau hyn a'r gofyniad am

  strategaethau lliniaru risg pellach.

 

Yn ystod Ch3 2022, cynhaliwyd adolygiad o'r Risgiau Hyfforddiant ac Adnoddau a Chyfathrebu ac yn ystod Ch4 2022, y Risgiau Buddsoddi.

 

Cynhelir yr adolygiad nesaf yn Ch1 2023 a bydd yn canolbwyntio ar risgiau G.1 i G.8 yn yr adran Risg Llywodraethu a Rheoleiddio.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo'r newidiadau i Gofrestr Risg Partneriaeth Pensiwn Cymru, fel y nodwyd yn yr adroddiad.

 

 

6.

POLISÏAU / CYNLLUNIAU NEWYDD pdf eicon PDF 161 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

[SYLWER: Roedd y Cynghorwyr M. Lewis, C. Weaver, P. Lewis, N. Yeowell, S. Churchman, M. Ashford (d), T. Palmer ac E. Williams wedi datgan diddordeb yn yr eitem hon yn gynharach.]

 

 

Cafodd y Cyd-bwyllgor adroddiad am y Polisi Cwynion newydd. Mae'r Polisi yn ymwneud â'r wyth Awdurdod sy'n Cyfrannu at Bartneriaeth Pensiwn Cymru. Nodwyd bod yr IAA yn cynnwys adran ar y Datrysiad Anghydfod Amgen sy'n nodi'r broses ar gyfer datrys unrhyw anghydfod rhwng yr Awdurdodau sy'n Cyfrannu mewn perthynas â materion a gwmpesir gan yr IAA.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo'r Polisi Cwynion.

 

7.

ADOLYGIADAU POLISI BLYNYDDOL pdf eicon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

[SYLWER: Roedd y Cynghorwyr M. Lewis, C. Weaver, P. Lewis, N. Yeowell, S. Churchman, M. Ashford (d), T. Palmer  ac E. Williams wedi datgan diddordeb yn yr eitem hon yn gynharach.]

 

Cafodd y Cyd-bwyllgor adroddiad wedi'i ddiweddaru ynghylch y Polisi Buddsoddi Cyfrifol.

 

Yn dilyn adolygiad eleni, mae'r polisi wedi'i ddiweddaru i gynnwys adran ar Hawliau Dynol (adran 5) ac mae pwynt rhif 8.2 o dan Stiwardiaeth wedi cael ei ymestyn

i gynnwys pleidleisio ar y cronfeydd goddefol a grynhowyd.

 

Nodwyd bod newid, i bwynt 8.2, fel yr amlygwyd, i'r frawddeg ganlynol:

 

Mae Partneriaeth Pensiwn Cymru wedi penodi Darparwr Gwerth a Thystiolaeth i gynnal pleidlais drwy ddirprwy ar bob cyfranddaliad a gedwir yn is-gronfeydd Partneriaeth Pensiwn Cymru, yn ogystal â'r cronfeydd goddefol a grynhowyd lle bo modd, ac i ymgysylltu'n uniongyrchol â chwmnïau ar ran Partneriaeth Pensiwn Cymru.

 

Codwyd ymholiad yngl?n â'r geiriad, o dan yr adran benthyca stoc, pwynt 8.8, gan nad yw'n glir faint yw'r union ganran sydd allan ar fenthyg

 

Cytunwyd y byddai'r geiriad polisi yn cael ei ddiwygio i adleisio bydd Partneriaeth Pensiwn Cymru yn benthyg uchafswm o 95% o'r daliad mewn unrhyw stoc unigol.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fod y Polisi Buddsoddi Cyfrifol yn cael ei gymeradwyo, yn amodol ar gynnwys y ddau newid.

 

8.

DIWEDDARIAD GAN Y GWEITHREDWR pdf eicon PDF 149 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

[SYLWER: Roedd y Cynghorwyr M. Lewis, C. Weaver, P. Lewis, N. Yeowell, S. Churchman, M. Ashford (d), T. Palmer  ac E. Williams wedi datgan diddordeb yn yr eitem hon yn gynharach.]

 

Cafodd y Cyd-bwyllgor gyflwyniad ar gynnydd Partneriaeth Pensiwn Cymru mewn perthynas â'r meysydd allweddol canlynol:

 

·         Daliannau Cyfredol y Gronfa

·         Cynnydd Lansio'r Gronfa

·         Diweddariad ac Ymgysylltiad Corfforaethol

 

Roedd yr adroddiad hefyd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd a cherrig milltir yr Is-gronfeydd canlynol:-

 

·         Cyfran 1 – Ecwiti Byd-eang

·         Cyfran 2 – Ecwiti DU

·         Cyfran 3 - Incwm Sefydlog

·         Cyfran 4 – Marchnadoedd Datblygol

 

Hefyd, diweddariad Corfforaethol ac Ymgysylltu gan gynnwys y protocol

ymgysylltu a dyddiadau cyfarfod allweddol.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn y Diweddariad gan y Gweithredwr

 

 

9.

ADRODDIADAU PERFFORMIAD FEL AR 30 MEDI 2022 pdf eicon PDF 165 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

[SYLWER: Roedd y Cynghorwyr M. Lewis, C. Weaver, P. Lewis, N. Yeowell, S. Churchman, M. Ashford (d), T. Palmer ac E. Williams wedi datgan diddordeb yn yr eitem hon yn gynharach.]

 

Derbyniodd y Cyd-bwyllgor gyflwyniad ar yr Adroddiadau Perfformiad fel yr oeddent ar 30 Medi, 2022. Rhoddwyd gwybod bod yr is-gronfeydd wedi perfformio'n well/ tanberfformio eu meincnodau priodol, fel a ganlyn:

 

• Cyfleoedd Byd-eang - wedi perfformio 1.73% gros / 1.40% net yn well

• Twf Byd-eang - tanberfformiad o 1.27% gros / 1.69% net

• Marchnadoedd Datblygol - tanberfformiad o 0.99% gros / 1.31% net

• Cyfleoedd y DU - tanberfformiad o 2.53% gros / 2.93%

• Bond Llywodraeth Fyd-eang - tanberfformiad o 1.06% gros / 0.84% net

• Credyd Byd-eang - wedi perfformio 0.12% gros yn well / tanberfformiad o 0.03% 

   Net

 

Nid yw MAC, ARB nac UK credit wedi cyrraedd eu targedau.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL y dylid nodi Adroddiadau Perfformiad yr is-gronfeydd canlynol fel yr oeddent ar 30 Medi 2022:

 

Cronfa Ecwiti Cyfleoedd Byd-eang

Cronfa Ecwiti Twf Byd-eang

Cronfa Ecwiti Marchnadoedd Datblygol

Cronfa Ecwiti Cyfleoedd y DU

Cronfa Bond Llywodraeth Fyd-eang

Cronfa Credyd Byd-eang

Cronfa Credyd Aml-asedau

Cronfa Strategaeth Bond Elw Absoliwt

Cronfa Credyd y DU

 

 

10.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007, orchymyn i'r cyhoedd adael y cyfarfod tra oedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried, gan fod yr adroddiadau'n cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd ym mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf.</AI12>

 

 

11.

ADOLYGIAD BENTHYCA GWARANNAU BYD-EANG AT 30 MEDI 2022

Cofnodion:

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 10 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn cael effaith andwyol ar y Gronfa Bensiwn drwy roi Rheolwyr y Gronfa dan anfantais yn y trafodaethau.

 

[SYLWER: Roedd y Cynghorwyr M. Lewis, C. Weaver, P. Lewis, N. Yeowell, S. Churchman, M. Ashford (d), T. Palmer ac E. Williams wedi datgan diddordeb yn yr eitem hon yn gynharach.]

 

Rhoddodd y Cyd-bwyllgor ystyriaeth i Adolygiad Benthyca Global Securities, fel roedd ar 30 Medi 2022.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi Adolygiad Benthyca Global Securities fel roedd ar 30 Medi 2022.

 

 

12.

GWASANAETH YMGYSYLLTU ROBECO - ADRODDIAD YMGYLLTU CH3 2022

Cofnodion:

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 10 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn debygol o achosi niwed ariannol i'r Gronfa Bensiwn ac o niweidio trafodaethau parhaus a thrafodaethau'r dyfodol.

 

[SYLWER: Roedd y Cynghorwyr M. Lewis, C. Weaver, P. Lewis, N. Yeowell, S. Churchman, M. Ashford (d), T. Palmer  ac E. Williams wedi datgan diddordeb yn yr eitem hon yn gynharach.]

 

Rhoddodd y Cyd-bwyllgor ystyriaeth i Adroddiad Ymgysylltu Ch3 2022, a ddaeth i ben ar 30 Medi  2022.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi'r Adroddiad Ymgysylltu ar gyfer Ch3 2022.

 

13.

PENODI DYRANNWR MARCHNADOEDD PREIFAT PPC

Cofnodion:

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 10 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn debygol o achosi niwed ariannol i'r Gronfa Bensiwn ac o niweidio trafodaethau parhaus a thrafodaethau'r dyfodol.

 

[SYLWER: Roedd y Cynghorwyr M. Lewis, C. Weaver, P. Lewis, N. Yeowell, S. Churchman, M. Ashford (d), T. Palmer ac E. Williams wedi datgan diddordeb yn yr eitem hon yn gynharach.]

 

Ystyriodd y Cyd-bwyllgor Llywodraethu adroddiad i benodi Dyrannwr Marchnad Breifat ar gyfer Partneriaeth Pensiwn Cymru.

 

Cynhaliwyd gweithdrefn gystadleuol dau gam gyda phroses gaffael i benodi Dyrannwr ar gyfer y dosbarth asedau Ecwiti Preifat.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo penodiad y Dyrannwr, fel y manylwyd ar hynny yn yr adroddiad

 

14.

ADRODDIAD BUDDSODDI CYFRIFOL A RISG HINSAWDD

Cofnodion:

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 10 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn debygol o achosi niwed ariannol i'r Gronfa Bensiwn ac o niweidio trafodaethau parhaus a thrafodaethau'r dyfodol.

 

[SYLWER: Roedd y Cynghorwyr M. Lewis, C. Weaver, P. Lewis, N. Yeowell, S. Churchman, M. Ashford (d), T. Palmer  ac E. Williams wedi datgan diddordeb yn yr eitem hon yn gynharach.]

 

Cafodd y Cyd-Is-bwyllgor adroddiad am Adroddiadau Buddsoddi Cyfrifol a Risg Hinsawdd ar gyfer yr is-gronfeydd canlynol:

 

·         Is-gronfa Bond Elw Absoliwt

·         Is-gronfa Credyd Aml-asedau 

·         Is-gronfa Cyfleoedd y DU

·         Is-gronfa Marchnadoedd Datblygol

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi Adroddiadau Buddsoddi Cyfrifol a Risg Hinsawdd.