Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed - Dydd Iau, 28ain Medi, 2023 3.00 yp

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Owens  01267 224088

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd R. James yn ystod y cyfarfod.

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant personol.

3.

COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 26 MEHEFIN 2023 pdf eicon PDF 127 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor ar 26 Mehefin 2023 yn gofnod cywir. 

4.

COFNODION BWRDD PENSIWN CRONFA BENSIWN DYFED 18 EBRILL 2023 pdf eicon PDF 112 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fod cofnodion cyfarfod Bwrdd Pensiwn Cronfa Bensiwn Dyfed ar 18  Ebrill 2023 yn cael eu derbyn.

5.

RHAGARCHWILIAD O DDATGANIAD CYFRIFON 2022-23 pdf eicon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor Datganiad o Gyfrifon Cyn-archwilio Cronfa Bensiwn Dyfed ar gyfer 2022-23 a oedd yn darparu gwybodaeth am y sefyllfa ariannol, perfformiad a hyblygrwydd ariannol y Gronfa am y cyfnod adrodd.

 

Rhoddwyd trosolwg i'r Pwyllgor ar y pwyntiau amlycaf yn yr adroddiad, a oedd yn ystyried a oedd y datganiad ariannol yn rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa ariannol Cronfa Bensiwn Dyfed ar 31 Mawrth 2023 a'r incwm a'r gwariant yn ystod y flwyddyn honno.

 

Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol wrth y Pwyllgor fod disgwyl i Archwilio Cymru orffen ei archwiliad erbyn diwedd Hydref 2023, ac yn dilyn hynny byddai'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn ystyried Datganiad Cyfrifon Cronfa Bensiwn Dyfed.

 

Mewn ymateb i ymholiad ynghylch cyfraniadau gwirfoddol ychwanegol, eglurwyd i'r Aelodau fod y ffigwr yn cynrychioli'r swm arian a dalwyd i mewn i'r Gronfa lle mae'r aelodau wedi defnyddio elfen o'u cyfraniadau gwirfoddol ychwanegol i brynu buddion pensiwn ychwanegol.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn Datganiad Cyfrifon Cyn-archwilio Cronfa Bensiwn Dyfed 2022/23.

6.

MONITRO CYLLIDEB 1 EBRILL 2023 - 30 MEHEFIN 2023 pdf eicon PDF 117 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor Adroddiad Monitro Cronfa Bensiwn Dyfed a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa gyllidebol o ran blwyddyn ariannol 2023/24. Nodwyd bod y sefyllfa bresennol, fel yr oedd ar 30 Mehefin 2023, yn danwariant o gymharu â'r gyllideb o £0.9m.

 

O ran gwariant, rhagwelid tanwariant o £1.3m ar Bensiynau Taladwy o achos yr amrywiant rhwng y cynnydd a amcangyfrifwyd a'r cynnydd gwirioneddol mewn aelodaeth pensiynwyr hyd yn hyn. Fodd bynnag, pwysleisiwyd y gallai'r ffigwr hwn amrywio yn ystod y flwyddyn.

 

Roedd effaith net y cyfraniadau a'r incwm buddsoddi £0.4m islaw'r gyllideb. I'r perwyl hwn, eglurwyd roeddid yn rhagweld byddai cyfraniadau £1.9m dros y gyllideb o ganlyniad i aelodau pensiynadwy ar y gyflogres, a gan fod yr incwm buddsoddi £2.3m islaw'r gyllideb roedd hynny'n gwneud iawn amdano.

 

Amcangyfrifwyd mai cyfanswm y gwariant cyffredinol oedd £121.5m ac mai cyfanswm yr incwm oedd £122.4m, gan arwain i sefyllfa llif arian gadarnhaol o £0.9m.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn Adroddiad Monitro Cyllideb Cronfa Bensiwn Dyfed ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2023 hyd at 30 Mehefin 2023.

7.

CYSONI ARIAN PAROD FEL YR OEDD AR 30 MEHEFIN 2023 pdf eicon PDF 105 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried yr adroddiad Cysoni Arian Parod a roddai'r wybodaeth ddiweddaraf am sefyllfa ariannol Cronfa Bensiwn Dyfed.  Nodwyd ar 30 Mehefin, 2023 fod Cyngor Sir Caerfyrddin yn cadw £7.8m o arian parod ar ran y Gronfa ar gyfer gofynion llif arian uniongyrchol i dalu pensiynau, cyfandaliadau a chostau rheoli buddsoddiadau.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn adroddiad Cysoni Arian Parod Cronfa Bensiwn Dyfed.

8.

ADRODDIAD GWEINYDDU PENSIYNAU pdf eicon PDF 112 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad a roddai ddiweddariad ar Weinyddu Pensiynau. Roedd yr adroddiad yn cynnwys diweddariadau ar y gweithgareddau yn y gwasanaeth Gweinyddu Pensiynau ac roedd yn cynnwys materion rheoleiddiol, y gofrestr torri amodau, i-Connect, cysoniad GMP a llif gwaith.

 

Cyfeiriwyd at ddiweddariad McCloud/Sargeant lle nodwyd bod cynnydd da'n cael ei wneud o ran cysoni a dilysu data a bod datrys ymholiadau hefyd wedi cychwyn. Mewn ymateb i'r Pwyllgor, cadarnhawyd bod y rheoliadau wedi cael eu cyflwyno ers cyhoeddi'r adroddiad, a bod cyflenwr y meddalwedd yn dal i wneud gwaith i adlewyrchu'r newidiadau yn y system bensiynau, ac a fyddai'n nodi'r gofynion ymyrraeth.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fod yr Adroddiad Gweinyddu Pensiynau mewn perthynas â Chronfa Bensiwn Dyfed yn cael ei nodi.  

9.

ADRODDIAD TORRI AMODAU pdf eicon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor yr Adroddiad Torri Amodau i'w ystyried mewn perthynas â Chronfa Bensiwn Dyfed a baratowyd yn unol ag Adran 70 Deddf Pensiwn 2004, Côd Ymarfer rhif 14 a Pholisi Torri Amodau Cronfa Bensiwn Dyfed.

 

Tynnwyd sylw'r Pwyllgor at y rhestr o achosion o dorri rheolau a oedd ynghlwm wrth yr adroddiad a oedd yn manylu ar yr achosion lle nad oedd cyfraniadau gweithwyr/cyflogwyr wedi dod i law mewn pryd. I'r perwyl hwn, cyfeiriodd Rheolwr y Trysorlys a Phensiynau at achos o dorri amodau a adroddwyd mewn perthynas â Chyflogwr a oedd wedi methu'n rheolaidd dalu'r cyfraniadau gofynnol i'r Gronfa. Mewn diweddariad i'r Pwyllgor, cadarnhaodd yr adroddiad fod y Rheoleiddiwr Pensiynau hefyd wedi cael gwybod fod y Cyflogwr wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr ac amcangyfrifwyd mai'r cyfraniadau oedd yn ddyledus i'r Gronfa hyd yn hyn oedd 7,230.56. Rhoddwyd sicrwydd i'r Pwyllgor fod trafodaethau'n parhau rhwng y Gronfa a'r gweinyddwyr ynghylch y cyfraniadau oedd yn ddyledus.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi’r Adroddiad Torri Amodau mewn perthynas â Chronfa Bensiwn Dyfed.  

10.

COFRESTRE RISG pdf eicon PDF 113 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor y Gofrestr Risg, a oedd yn manylu ar yr holl risgiau gweithredol a strategol a nodwyd mewn perthynas â swyddogaethau Cronfa Bensiwn Dyfed, i'w hystyried. 

 

Dywedwyd wrth y Pwyllgor fod y gofrestr risg wedi'i hadolygu ac nad oedd unrhyw newidiadau i risgiau unigol wedi'u nodi ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD YN UNFYRDOL i nodi adroddiad y gofrestr risg.

11.

PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU: pdf eicon PDF 115 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bod y Pwyllgor yn cael i'w hystyried y wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau a chynnydd Partneriaeth Pensiwn Cymru fel a ganlyn:

11.1

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF GAN Y CYD-BWYLLGOR LLYWODRAETHU pdf eicon PDF 136 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd adroddiad Cyd-bwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru grynodeb o'r eitemau a ystyriwyd yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Gorffennaf 2023.  Mewn ymateb i ymholiad ynghylch buddsoddi cyfrifol yng nghyd-destun risgiau newid hinsawdd, cadarnhaodd Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiwn fod hwn wedi bod yn faes blaenoriaeth i Gronfa Bensiwn Dyfed ers blynyddoedd lawer a bod momentwm wedi cyflymu ar draws Awdurdodau Cyfansawdd yng Nghymru yn y blynyddoedd diwethaf. Canmolwyd yr Awdurdod gan y Pwyllgor am ei ymagwedd ragweithiol at fuddsoddi cyfrifol a monitro risgiau cysylltiedig â'r hinsawdd. Awgrymwyd bod swyddogion yn edrych ar gyfleoedd i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd a hyrwyddo ymhellach ymdrechion yr Awdurdod yn hyn o beth.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn diweddariad Partneriaeth Pensiwn Cymru ar y Cyd-bwyllgor Llywodraethu.

11.2

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF GAN Y GWEITHREDWR pdf eicon PDF 496 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Adolygodd y Pwyllgor adroddiad y gweithredwr a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gerrig milltir a chynnydd Partneriaeth Pensiwn Cymru mewn perthynas â'r Is-gronfeydd ynghyd â Diweddariad Corfforaethol ac Ymgysylltu, gan gynnwys y protocol ymgysylltu.

 

Wrth ystyried yr is-gronfa ecwiti, dywedwyd wrth y Pwyllgor, mewn ymateb i ymholiad, fod Cronfa Bensiwn Dyfed wedi dewis peidio â buddsoddi yn UK Opportunities ar sail y wybodaeth oedd ar gael adeg lansio'r is-gronfa ecwiti yn 2018-19, ac yn unol â dyhead risg Cronfa Bensiwn Dyfed. Yn ogystal, cadarnhaodd yr Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol fod digon o sylw'n cael ei roi i Gronfa Bensiwn Dyfed drwy'r portffolio Passive.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn y diweddariad gan Weithredwr Partneriaeth Pensiwn Cymru. 

12.

CYNLLUN HYFFORDDI 2023-2024 pdf eicon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor ddiweddariad i'w ystyried ynghylch y Cynllun Hyfforddi ar gyfer y cyfnod 2023-2024 a oedd yn manylu ar amserlen cyfarfodydd y pwyllgor, a digwyddiadau hyfforddi ar gyfer aelodau a swyddogion Cronfa Bensiwn Dyfed.

 

Cyfeiriwyd at Gynhadledd Flynyddol LAPFF a oedd i'w chynnal yn Bournemouth 6 – 8 Rhagfyr 2023.  Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd, pe bai llefydd ar gael, fyddai'r Pennaeth Gwasanaethau Ariannol yn mynychu gyda'r Cyng. N. Lewis i gynrychioli Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi'r Cynllun Hyfforddi ar gyfer 2023-24.

13.

ADOLYGIAD O'R DYRANIAD ASEDAU STRATEGOL 2023 pdf eicon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 26 Mehefin 2023 (gweler cofnod rhif 13), rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i adroddiad a gyflwynai ganfyddiadau dyrannu asedau strategol portffolio buddsoddi Cronfa Bensiwn Dyfed. Tynnwyd sylw'r Pwyllgor at Dabl 1 yr adroddiad a oedd yn cynnig pum portffolio amgen i'r Pwyllgor Pensiynau i optimeiddio risg ac elw yn unol ag amcanion a gofynion y Gronfa. Yn dilyn rhoi ystyriaeth fanwl i Ddadansoddiad Optimeiddio Portffolio yr adolygiad, ynghyd ag opsiynau ac ystyriaethau'r Portffolio, PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL FOD:

 

Opsiwn 1A (newid dyraniad 5% o Ecwiti i Gredyd Preifat) yn cael ei fabwysiadu am y rhesymau a nodwyd yn yr adroddiad.

14.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIADAU SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PWYLLGOR AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007, orchymyn i'r cyhoedd adael y cyfarfod tra oedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried, gan fod yr adroddiadau'n cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd ym mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf. 

15.

MEINI PRAWF GWERTHUSO - PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU CAFFAEL GWEITHREDWR

Cofnodion:

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 14 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn debygol o achosi niwed ariannol i'r Gronfa Bensiwn ac o niweidio trafodaethau parhaus a thrafodaethau'r dyfodol.

 

Adolygodd y Pwyllgor y meini prawf gwerthuso a'r pwysoliadau o ran proses gaffael gweithredwr Partneriaeth Pensiwn Cymru a oedd ar waith eisoes. Nodwyd bod y Gwahoddiad i Dendro i fod i gael ei roi ganol mis Hydref 2023.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo'r meini prawf gwerthuso a nodwyd yn yr adroddiad ar gyfer caffael Gweithredwr Partneriaeth Pensiwn Cymru.  

16.

ADOLYGIAD O BERFFORMIAD BENTHYCA GWARANNAU NORTHERN TRUST 2022-23

Cofnodion:

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 14 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn debygol o achosi niwed ariannol i'r Gronfa Bensiwn ac o niweidio trafodaethau parhaus a thrafodaethau'r dyfodol.

 

Cafodd y Pwyllgor i'w ystyried adolygiad Perfformiad Benthyca Gwarannau Northern Trust ar gyfer 2022-23, a nodai wybodaeth oedd yn ymwneud â throsolwg o'r rhaglen, tueddiadau'r farchnad ac arsylwadau, dadansoddi perfformiad a dadansoddi cyfochrog.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn adolygiad Perfformiad Benthyca Gwarannau Northern Trust 2022-23.

17.

ADRODDIAD YMGYSYLLTU ROBECO 1 IONAWR 2023 - 31 MAWRTH 2023

Cofnodion:

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 14 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn debygol o achosi niwed ariannol i'r Gronfa Bensiwn ac o niweidio trafodaethau parhaus a thrafodaethau'r dyfodol.

 

Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ymgysylltu Robeco ynghylch y cyfnod 1 Ionawr 2023 – 31 Mawrth 2023 i'w ystyried.  Roedd yr adroddiad yn rhoi ystadegau manwl mewn perthynas â gweithgareddau ymgysylltu a gynhaliwyd ar bortffolio'r Bartneriaeth yn ystod y chwarter, a detholiad o astudiaethau achos o'r gweithgareddau ymgysylltu wnaed.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn Adroddiad Ymgysylltu Robeco am y cyfnod 1 Ionawr 2023 - 31 Mawrth 2023.

18.

ADRODDIAD PERFFORMIAD A RISG YMGYNGHORYDD BUDDSODDI ANNIBYNNOL 30 MEHEFIN 2023

Cofnodion:

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 14 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn debygol o achosi niwed ariannol i'r Gronfa Bensiwn ac o niweidio trafodaethau parhaus a thrafodaethau'r dyfodol.

 

Ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad yr Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol, a roddai wybodaeth mewn perthynas â pherfformiad y rheolwr buddsoddiadau ar gyfer pob chwarter, pob 12 mis a chyfnodau treigl o 3 blynedd, gan ddod i ben ar 30 Mehefin 2023. Roedd yr adroddiad hefyd yn cynnwys cefndir y farchnad fyd-eang a materion a ystyriwyd gan y Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL

 

18.1

nodi Adroddiad yr Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol fel yr oedd ar 30 Mehefin;

18.2

bod £30m pellach (1.0%) o ail-gydbwysedd yn cael ei ymrwymo i'r Gronfa Credyd Byd-eang, i'w gyllido gan bortffolio marchnadoedd newydd goddefol, a hynny oherwydd y rhesymau a nodwyd yn yr adroddiad.

 

19.

ADRODDIAD PERFFORMIAD NORTHERN TRUST 30 MEHEFIN 2023

Cofnodion:

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 14 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn debygol o achosi niwed ariannol i'r Gronfa Bensiwn ac o niweidio trafodaethau parhaus a thrafodaethau'r dyfodol.

 

Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad Perfformiad Northern Trust ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed fel yr oedd ar 30 Mehefin 2023, a oedd yn nodi dadansoddiad o berfformiad o ran lefel y gronfa gyfan a chan y rheolwr buddsoddi am y cyfnodau cyn i'r gronfa gychwyn.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn adroddiad Perfformiad Northern Trust ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed fel yr oedd ar 30 Mehefin 2023.

20.

ADRODDIADAU'R RHEOLWR BUDDSODDI AR 30 MEHEFIN 2023

Cofnodion:

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 14 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn debygol o achosi niwed ariannol i'r Gronfa Bensiwn ac o niweidio trafodaethau parhaus a thrafodaethau'r dyfodol.

 

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i adroddiadau'r rheolwr buddsoddi a oedd yn nodi perfformiad pob rheolwr fel yr oeddent ar  30  2023.

 

·   BlackRock - Adroddiad Chwarterol 30 Mehefin 2023;

·   Schroders - Adroddiad Buddsoddi Ch2 2023;

·   Partners Group - Adroddiad Chwarterol Ch2 2023;

·   Cronfa Tyfu Byd-eang Partneriaeth Pensiwn Cymru - 30 Mehefin 2023;

·   Cronfa Credyd Byd-eang Partneriaeth Pensiwn Cymru - 30 Mehefin 2023.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn adroddiadau'r rheolwr buddsoddi ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed.