Agenda

Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed - Dydd Mawrth, 28ain Mawrth, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 23AIN TACHWEDD 2023. pdf eicon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION BWRDD PENSIWN CRONFA BENSIWN DYFED 18 HYDREF 2022. pdf eicon PDF 102 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYNLLUN ARCHWILIO AMLINELLOL 2023. pdf eicon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

MONITRO CYLLIDEB 1 EBRILL 2022 - 31 RHAGFYR 2022. pdf eicon PDF 125 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYLLIDEB CRONFA BENSIWN DYFED 2023-2024 pdf eicon PDF 118 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

CYSONI ARIAN PAROD FEL YR OEDD AR 31 RHAGFYR 2022. pdf eicon PDF 101 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADRODDIAD GWEINYDDU PENSIYNAU. pdf eicon PDF 110 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADRODDIAD TORRI AMODAU 2022-2023. pdf eicon PDF 112 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

COFRESTR RISG. pdf eicon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

DRAFFT DATGANIAD STRATEGAETH ARIANNU. pdf eicon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

CYNLLUN BUSNES 2023-2024. pdf eicon PDF 101 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

CYNLLUN BUSNES PARTNERIAETH PENSIYNAU CYMRU 2023-2026. pdf eicon PDF 112 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU - DIWEDDARIAD Y GWEITHREDWR. pdf eicon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

CYNLLUN HYFFORDDI. pdf eicon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD.

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIADAU SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PWYLLGOR AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

Dogfennau ychwanegol:

18.

ADRODDIAD PERFFORMIAD A RISG YMGYNGHORYDD BUDDSODDI ANNIBYNNOL 31 RHAGFYR 2022.

Dogfennau ychwanegol:

19.

ADRODDIAD PERFFORMIAD NORTHERN TRUST 31 RHAGFYR 2022.

Dogfennau ychwanegol:

20.

ADRODDIADAU'R RHEOLWR BUDDSODDI AR 31 RHAGFYR 2022.

Dogfennau ychwanegol: