Agenda

Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed - Dydd Mawrth, 13eg Medi, 2022 2.00 yp, WEDI EI GANSLO

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt: Emma Bryer  01267 224029

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 28 MEHEFIN 2022 pdf eicon PDF 102 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION BWRDD PENSIWN CRONFA BENSIWN DYFED 3 MAI 2022 pdf eicon PDF 118 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

MONITRO CYLLIDEB 1 EBRILL 2022 - 30 MEHEFIN 2022 pdf eicon PDF 102 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYSONI ARIAN PAROD FEL YR OEDD AR 30 MEHEFIN 2022 pdf eicon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD GWEINYDDU PENSIYNAU pdf eicon PDF 116 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD TORRI AMODAU 2022-2023 pdf eicon PDF 117 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

COFRESTRE RISG pdf eicon PDF 116 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

CYNLLUN HYFFORDDI 2022-2023 pdf eicon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU - DIWEDDARIAD Y GWEITHREDWR pdf eicon PDF 126 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

AILSTRWYTHURO ECWITI CAM III pdf eicon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIADAU SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PWYLLGOR AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

Dogfennau ychwanegol:

14.

DRODDIAD PERFFORMIAD A RISG YMGYNGHORYDD BUDDSODDI ANNIBYNNOL 30 MEHEFIN 2022

15.

ADRODDIAD PERFFORMIAD NORTHERN TRUST 30 MEHEFIN 2022

16.

ADRODDIADAU'R RHEOLWR BUDDSODDI AR 30 MEHEFIN 2022