Agenda

Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed - Dydd Gwener, 3ydd Rhagfyr, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

3.

COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 8 HYDREF 2021 pdf eicon PDF 329 KB

4.

COFNODION BWRDD PENSIWN CRONFA BENSIWN DYFED 20 GORFFENNAF 2021 pdf eicon PDF 447 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

MONITRO CYLLIDEB 1 EBRILL 2021 - 30 MEDI 2021 pdf eicon PDF 358 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYSONI ARIAN PAROD FEL YR OEDD AR 30 MEDI 2021 pdf eicon PDF 352 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD GWEINYDDU PENSIYNAU pdf eicon PDF 364 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD TORRI AMODAU 2021-2022 pdf eicon PDF 368 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

COFRESTR RISG 2021-2022 pdf eicon PDF 444 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU - DIWEDDARIAD Y GWEITHREDWR pdf eicon PDF 396 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

ATODIAD CYTUNDEB RHWNG AWDURDODAU PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU pdf eicon PDF 366 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

CYNLLUN HYFFORDDI 2021-2022 pdf eicon PDF 350 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

DIWEDDARIAD AR ÔL TROED CARBON pdf eicon PDF 366 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PWYLLGOR AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

15.

ADRODDIAD PERFFORMIAD A RISG YMGYNGHORYDD BUDDSODDI ANNIBYNNOL 30 MEDI 2021

Dogfennau ychwanegol:

16.

ADRODDIAD PERFFORMIAD NORTHERN TRUST 30 MEDI 2021

Dogfennau ychwanegol:

17.

ADRODDIADAU'R RHEOLWR BUDDSODDI AR 30 MEDI 2021

Dogfennau ychwanegol: