Agenda

Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed - Dydd Mercher, 16eg Mehefin, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

3.

COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 25AIN MAWRTH, 2021. pdf eicon PDF 337 KB

4.

COFNODION BWRDD PENSIWN CRONFA BENSIWN DYFED 17 CHWEFROR 2021. pdf eicon PDF 441 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

SEFYLLFA GYLLIDEBOL DERFYNOL 1 EBRILL 2020 - 31 MAWRTH 2021. pdf eicon PDF 372 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYSONI ARIAN PAROD FEL YR OEDD AR 31 MAWRTH 2021. pdf eicon PDF 350 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD GWEINYDDU PENSIYNAU. pdf eicon PDF 358 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD TORRI AMODAU 2021-2022. pdf eicon PDF 380 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

COFRESTR RISG 2021-2022. pdf eicon PDF 378 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

CYNLLUN BUSNES PARTNERIAETH PENSIYNAU CYMRU 2021-2024. pdf eicon PDF 456 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

CYNLLUN HYFFORDDI 2021-2022. pdf eicon PDF 423 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PWYLLGOR AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

13.

ADRODDIAD PERFFORMIAD A RISG YMGYNGHORYDD BUDDSODDI ANNIBYNNOL 31 MAWRTH 2021.

Dogfennau ychwanegol:

14.

ADRODDIAD PERFFORMIAD NORTHERN TRUST 31 MAWRTH 2021.

Dogfennau ychwanegol:

15.

ADRODDIADAU'R RHEOLWR BUDDSODDI AR 31 MAWRTH 2021.

Dogfennau ychwanegol:

16.

ADRODDIAD CEM BENCHMARKING 2019-2020.

Dogfennau ychwanegol: