Agenda

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Dydd Mercher, 17eg Awst, 2022 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

3.

COFNODION

3.1

6ED GORFFENNAF 2022 - 10:00YB pdf eicon PDF 72 KB

3.2

6ED GORFFENNAF 2022 - 10:10YB pdf eicon PDF 71 KB

3.3

6ED GORFFENNAF 2022 - 10:20YB pdf eicon PDF 71 KB

3.4

6ED GORFFENNAF 2022 - 10:30YB pdf eicon PDF 71 KB

3.5

6ED GORFFENNAF 2022 - 10:40YB pdf eicon PDF 71 KB

3.6

6ED GORFFENNAF 2022 - 10:50YB pdf eicon PDF 72 KB

3.7

6ED GORFFENNAF 2022 - 11:00YB pdf eicon PDF 71 KB

3.8

6ED GORFFENNAF 2022 - 11:10YB pdf eicon PDF 73 KB

3.9

6ED GORFFENNAF 2022 - 11:30YB pdf eicon PDF 76 KB

4.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI'R ADRODDIAD SY'N YMWNEUD Â'R MATER CANLYNOL GAN EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 12 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y'I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007.

 

OS BYDD Y PANEL AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â'R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HON YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O'R FATH.

5.

I YSTYRIED APÊL GAN YMGEISYDD E.M. YN ERBYN PENDERFYNIAD YR AWDURDOD SEF PEIDIO Â DARPARU CLUDIANT AM DDIM I'R YSGOL

Dogfennau ychwanegol: