Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor ar y Cyd ERW (wedi'i disodli gan Y Partneriaeth) - Dydd Gwener, 29ain Ebrill, 2022 2.30 yp

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Glynog Davies (Cyngor Sir Caerfyrddin) a Wendy Walters (Prif Weithredwr, Cyngor Sir Caerfyrddin).

 

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol yn y cyfarfod.

 

3.

LOFNODI YN COFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 8 GORFFENAF 2021 pdf eicon PDF 453 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cofnod 8 - Prydles y Llwyfan

 

Darparwyd diweddariad gan y Cyfarwyddwr Arweiniol yn hysbysu'r Cyd-bwyllgor bod y brydles ar gyfer Y Llwyfan bron wedi'i chwblhau o ran ei throsglwyddo o Bowys i Sir Gaerfyrddin.

 

 

PENDERFYNWYD llofnodi cofnodion cyfarfod y Cyd-bwyllgor a oedd wedi'i gynnal ar 8 Gorffennaf 2021, gan eu bod yn gywir.

 

 

4.

CYNLLUN ARCHWILIO 2021 ARCHWILIO CYMRU - CYD-BWYLLGOR EIN RHANBARTH AR WAITH pdf eicon PDF 145 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Cyd-bwyllgor adroddiad ar y Cynllun Archwilio 2021 gan Archwilio Cymru yn amlinellu'r gwaith sydd i'w wneud gan Archwilio Cymru wrth gyflawni ei ddyletswyddau statudol,.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL:-

 

·         Bod Cynllun Archwilio 2021 Archwilio Cymru yn cael ei nodi a'i gymeradwyo

 

·         Bod y ffi o £13,000 yn cael ei gymeradwyo

 

5.

BARN SICRWYDD FLYNYDDOL PENNAETH ARCHWILIO MEWNOL CONSORTIWM ERW AR GYFER 2020-21 pdf eicon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Cyd-bwyllgor adroddiad ar Farn Sicrwydd Blynyddol y Pennaeth Archwilio Mewnol ynghylch effeithlonrwydd trefniadau llywodraethu, rheoli mewnol, rheoli risgiau a rheolaeth ariannol ERW.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi Barn Sicrwydd Blynyddol y Pennaeth Archwilio Mewnol 2020-21

 

6.

YMHOLIADAU ARCHWILIO I'R RHEINY SY'N GYFRIFOL AM LYWODRAETHU A RHEOLI pdf eicon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Cyd-bwyllgor adroddiad gyda'r ymateb i Archwilio Cymru o ran "Ymholiadau archwilio i'r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu a rheoli" ar gyfer 2020-21.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL i gymeradwyo'r ymateb i Archwilio Cymru ar gyfer 2020-21, fel y'i nodir yn yr adroddiad.

 

7.

DATGANIAD O GYFRIFON ERW AR GYFER 2020-21 pdf eicon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Cyd-bwyllgor Ddatganiad o Gyfrifon ERW ar gyfer

2020-21 i'w gymeradwyo a'i lofnodi gan Swyddog A151 ERW a Chadeirydd Cyd-bwyllgor ERW a bu'n ystyried adroddiad gan Archwilio Cymru ar yr Archwiliad o Gyfrifon a'r Farn Archwilio (ISA 260) sydd wedi'u hatodi i'r adroddiad.

 

Nodwyd bod yr adroddiad Datganiad o Gyfrifon ERW yn darparu gwybodaeth fanwl mewn perthynas ag elfennau penodol o Ddatganiad o Gyfrifon ERW.

 

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL:-

 

·         Bod Datganiad Cyfrifon ERW ar gyfer 2020-21 yn cael ei gymeradwyo

 

·         Bod Datganiad Cyfrifon ERW ar gyfer 2020-21 yn cael ei lofnodi gan Swyddog A151 ERW a Chadeirydd Cyd-bwyllgor ERW

 

 

8.

DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL ERW 2020-21 pdf eicon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Cyd-bwyllgor adroddiad ynghylch canfyddiadau'r adolygiad blynyddol o drefniadau llywodraethu ar gyfer ERW 2020-21.

 

Nodwyd y bu nifer o newidiadau o ran dirwyn ERW i ben a chreu Partneriaeth. Nid yw Datganiad Llywodraethu Blynyddol ERW 2020-21 wedi'i ddiweddaru i adlewyrchu'r newidiadau hyn.  Bydd unrhyw gamau sy'n weddill o Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol ERW 2020-21 yn cael eu cynnwys yn Natganiad Llywodraethu Blynyddol ERW 2021-22, y bydd Partneriaeth yn ei weithredu yn ystod 2022-23.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo Datganiad Llywodraethu Blynyddol ERW ar gyfer 2020-21

 

9.

ALLDRO ARIANNOL ERW 2021-22 pdf eicon PDF 149 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Cyd-bwyllgor Alldro Ariannol ERW ar gyfer 2021-22.  Nodwyd y byddai cymeradwyo Alldro Ariannol ERW ar gyfer 2021-22 yn galluogi cwblhau Datganiad o Gyfrifon ERW ar gyfer 2021-22, archwilio'r Datganiad o Gyfrifon gan Archwilio Cymru, adolygu a chymeradwyo'r Datganiad o Gyfrifon gan y Cyd-bwyllgor ac yn olaf dirwyn ERW i ben a dosbarthu unrhyw arian sy'n weddill neu adennill costau gan Awdurdodau Lleol yn unol â Chytundeb ar y Cyd ERW. 

 

Cafwyd yr ymholiad canlynol:-

·         Cyfeiriwyd at dudalen 2, yr ail baragraff yn yr adroddiad nad oedd yn ffeithiol gywir.  Nid yw Powys wedi gadael ERW, mae wedi gorffen derbyn gwasanaethau ERW. 

 

Mewn ymateb i'r ymholiad, dywedodd y Cadeirydd y byddai hyn yn cael ei gywiro yn yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL:

 

·         Bod alldro ariannol ERW ar gyfer 2021-22 yn cael ei gymeradwyo.

 

·         Bod Swyddog A151 ERW yn cael ei awdurdodi i wneud diwygiadau i Alldro Ariannol ERW ar gyfer 2021-22, cyn cwblhau'r Datganiad o Gyfrifon ar gyfer 2021-22.

 

10.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG, BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd dim materion brys i'w trafod.