Agenda

Pwyllgor ar y Cyd ERW (wedi'i disodli gan Y Partneriaeth) - Dydd Iau, 19eg Mawrth, 2020 1.00 yp, WEDI EI GANSLO

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Cyswllt: Jessica Laimann 

Eitemau
Rhif eitem

1.

PENODI CADEIRYDD

2.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

3.

DATGANIADAU O FUDDIANT

4.

LLOFNODI YN COFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 9FED RHAGFYR 2019 pdf eicon PDF 150 KB

5.

MATERION YN CODI O'R COFNODION

6.

GOHEBIAETH pdf eicon PDF 127 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

PENODI CYFARWYDDWR ARWEINIOL pdf eicon PDF 119 KB

8.

TRAFODAETH AR 'ÔL TROED' ERW pdf eicon PDF 136 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Y STRWYTHUR LLYWODRAETHU ERW pdf eicon PDF 402 KB

10.

DIWEDDARIAD Y RHEOLWR GYFARWYDDWR DROS DRO pdf eicon PDF 123 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

DIWEDDARIAD CYLLID 2019-20 pdf eicon PDF 152 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

CYLLIDEB 2020-21 pdf eicon PDF 156 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

TREFNIADAU AR GYFER YSGOLION Y MAE ARNYNT ANGEN CYMORTH YCHWANEGOL pdf eicon PDF 122 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

COFRESTRE RISG pdf eicon PDF 120 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Y PROTOCOL CYN PENDERFYNU pdf eicon PDF 127 KB

16.

BLAENRAGLEN WAITH pdf eicon PDF 119 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG, BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972

18.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

WEDI YSTYRIED HOLL AMGYLCHIADAU'R ACHOS AC WEDI CYNNAL PRAWF BUDD Y CYHOEDD GALL YR PWYLLGOR AR Y CYD ERW FARNU NAD YW'R EITEMAU CANLYNOL I'W GYHOEDDI AM EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINNIR YM MHARAGRAFFAU 12, 13, 14 & 15 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972, FEL Y'I NEWIDIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007.

19.

ADRODDIAD AD