Agenda

(12/02/2020), Pwyllgor ar y Cyd ERW (wedi'i disodli gan Y Partneriaeth) - Dydd Gwener, 14eg Chwefror, 2020 10.00 yb, WEDI EI OHIRIO

Cyswllt: Jessica Laimann 

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

3.

LLOFNODI YN COFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 9FED RHAGFYR 2019 pdf eicon PDF 262 KB

4.

MATERION YN CODI O'R COFNODION

5.

GOHEBIAETH pdf eicon PDF 311 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

PENODI CYFARWYDDWR ARWEINIOL pdf eicon PDF 222 KB

7.

TRAFODAETH AR 'ÔL TROED' ERW pdf eicon PDF 249 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Y STRWYTHUR LLYWODRAETHU ERW pdf eicon PDF 792 KB

9.

DIWEDDARIAD Y RHEOLWR GYFARWYDDWR DROS DRO pdf eicon PDF 245 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

DIWEDDARIAD CYLLID 2019-20 pdf eicon PDF 166 KB

(Adroddiad i ddilyn yn amodol ar ymgynghori â'r Swyddog Monitro.)

11.

CYLLIDEB 2020-21 pdf eicon PDF 255 KB

(Adroddiad i ddilyn yn amodol ar ymgynghori â'r Swyddog Monitro.)

12.

TREFNIADAU AR GYFER YSGOLION Y MAE ARNYNT ANGEN CYMORTH YCHWANEGOL pdf eicon PDF 242 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

COFRESTRE RISG pdf eicon PDF 224 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Y PROTOCOL CYN PENDERFYNU pdf eicon PDF 234 KB

15.

BLAENRAGLEN WAITH pdf eicon PDF 222 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG, BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972

17.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

WEDI YSTYRIED HOLL AMGYLCHIADAU'R ACHOS AC WEDI CYNNAL PRAWF BUDD Y CYHOEDD GALL YR PWYLLGOR AR Y CYD ERW FARNU NAD YW'R EITEMAU CANLYNOL I'W GYHOEDDI AM EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINNIR YM MHARAGRAFFAU 12 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972, FEL Y'I NEWIDIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007.

18.

ADRODDIAD AD