Agenda a Chofnodion

Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys - Dydd Gwener, 28ain Hydref, 2022 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kelly Evans  01267224178

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

PENODI CADEIRYDD AC IS-GADEIRYDD Y PANEL pdf eicon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL :-

 

 

1.1 penodi'r Athro Ian Roffe yn Gadeirydd y Panel tan Gyfarfod   

 Cyffredinol Blynyddol y Panel yn 2023;

 

1.2  penodi'r Cynghorydd Keith Evans yn Is-Gadeirydd y Panel tan    

      Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Panel yn 2023.

 

2.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB A MATERION PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

Diolchodd y Cynghorydd Keith Evans i gyn-gynghorwyr a oedd wedi gwasanaethu ar y panel am eu hymroddiad.

 

3.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Aelod o'r Pwyllgor

Rhif y Cofnod

Y Math o Fuddiant

Y Cynghorydd S. Hancock

6 – Adroddiad Blynyddol Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Mae aelod o'r teulu'n gweithio fel swyddog heddlu. Mae'n aelod o Fainc Sir Benfro.

Y Cynghorydd S. Hancock

7 – Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

Mae aelod o'r teulu'n gweithio fel swyddog heddlu. Mae'n aelod o Fainc Sir Benfro.

Y Cynghorydd S. Hancock

8 – Penderfyniadau a wnaed gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mae aelod o'r teulu'n gweithio fel swyddog heddlu. Mae'n aelod o Fainc Sir Benfro.

Y Cynghorydd S. Hancock

9 – Protocol Plismona – Adroddiad Perfformiad

Mae aelod o'r teulu'n gweithio fel swyddog heddlu. Mae'n aelod o Fainc Sir Benfro.

 

[Sylwer: Ceir eithriad yn y Côd Ymddygiad ar gyfer Aelodau, sy'n caniatáu i aelod a benodwyd neu a enwebwyd gan ei Awdurdod i gorff perthnasol ddatgan y buddiant hwnnw ond aros a chymryd rhan yn y cyfarfod.]

 

4.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 28 IONAWR 2022 pdf eicon PDF 87 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi cofnodion cyfarfod Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys a gynhaliwyd ar 28 Ionawr 2022 gan eu bod yn gywir.

 

 

5.

MATERION YN CODI O'R COFNODION (OS OES RHAI)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

O ran eitem 5 - Praesept yr Heddlu, dywedodd y Comisiynydd wrth y panel y byddai hyn yn cael ei drafod yn y seminar ar brynhawn dydd Gwener, 28 Hydref, 2022.

 

 

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDDU pdf eicon PDF 105 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

[SYLWER: Roedd y Cynghorydd S. Hancock wedi datgan buddiant yn yr eitem hon yn gynharach.]

 

Bu'r Panel yn ystyried Adroddiad Blynyddol 2021-2022 y Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

 

Roedd y Panel yn croesawu'r adroddiad hawdd ei ddefnyddio ond codwyd y materion canlynol:

 

v  Mewn ymateb i ymholiad, eglurodd y Comisiynydd yn fanylach y cynnydd sy'n cael ei wneud i helpu unigolion sy'n teimlo'n ynysig mewn cymunedau gwledig;

v  Dywedodd y Comisiynydd wrth y gr?p sut mae'r llu'n defnyddio gwybodaeth er mwyn dal troseddwyr sy'n cyflawni troseddau sy'n ymwneud â Llinellau Cyffuriau;

v  Cytunodd y Comisiynydd i ymchwilio i'r posibilrwydd o weithio ar y cyd â galwadau 111 opsiwn 2,

v  Awgrymwyd bod yr aelodau'n cydweithio â Swyddogion Plismona Bro yn eu cymunedau, yn ystod yr argyfwng costau byw.

 

Croesawodd y Comisiynydd sylwadau'r Panel a dywedodd ei fod wedi nodi'r awgrymiadau a wnaed.

 

Gofynnodd y Cadeirydd i'r Comisiynydd estyn diolch a gwerthfawrogiad y Panel i'w holl staff a staff yr heddlu am y gwaith yr oeddent wedi'i wneud dros y misoedd diwethaf.

 

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad blynyddol.

 

 

7.

TRAIS YN ERBYN MENYWOD, CAM-DRIN DOMESTIG A THRAIS RHYWIOL (VAWDASV) pdf eicon PDF 102 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

[SYLWER: Roedd y Cynghorydd S. Hancock wedi datgan buddiant yn yr eitem hon yn gynharach.]

 

 

Rhoddodd y Panel ystyriaeth i adroddiad mewn perthynas â nifer o achosion yr oedd llawer o sylw wedi cael ei roi iddynt yn ymwneud â thrais yn erbyn menywod a oedd wedi digwydd y tu allan i ardal y llu. Mae'r adroddiad yn nodi dull y mae'r Comisiynydd a Heddlu Dyfed-Powys yn ei ddefnyddio wrth ymgymryd â'r mater pwysig hwn.

 

Mae Cynllun yr Heddlu a Throseddu ar gyfer 2021-2025 yn cynnwys pwyslais ar fynd i'r afael â Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) fel mater sy'n peryglu iechyd y cyhoedd ynghyd â chefnogi dioddefwyr, mynd i'r afael â'r rhai sy'n cyflawni trais a sicrhau dull atal ac ymyrraeth gynnar gan amlasiantaethau.

 

Trwy weithio gyda phartneriaid, mae'r Comisiynydd yn gallu gyrru gwelliannau yn eu blaenau ac mae ei oruchwyliaeth ar y gwaith o fewn y llu wedi helpu i sicrhau ffocws parhaus ar sicrhau gwell canlyniadau i ddioddefwyr.

 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.

 

 

8.

PENDERFYNIADAU A WNAED GAN GOMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU pdf eicon PDF 96 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

[SYLWER: Roedd y Cynghorydd S. Hancock wedi datgan buddiant yn yr eitem hon yn gynharach.]

 

 

Bu'r Panel yn ystyried adroddiad ynghylch y penderfyniadau a wnaed gan y Comisiynydd rhwng 6 Ionawr 2022 a 12 Hydref 2022. Dywedodd y Comisiynydd fod yr adroddiad yn cynnwys dau benderfyniad nad oeddent wedi cael eu cynnwys mewn adroddiad blaenorol.

 

Mewn ymateb i ymholiad ynghylch y prosiect Braenaru i Fenywod, dywedodd y Comisiynydd na fyddai'n dilyn dull gweithredu Cymru gyfan. Bydd gan y prosiect ei fanyleb leol ei hun.

 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.

 

 

9.

PROTOCOL PLISMONA - ADRODDIAD PERFFORMIAD pdf eicon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

[SYLWER: Roedd y Cynghorydd S. Hancock wedi datgan buddiant yn yr eitem hon yn gynharach.]

 

 

Derbyniodd y Panel adroddiad yn ymdrin â Chwarter 2, 2022/23 (Gorffennaf-Medi), ynghylch perfformiad y Comisiynydd yn erbyn y pwerau a'r dyletswyddau a nodir yn y Protocol Plismona.

 

Mewn ymateb i ymholiad o ran Adnoddau Dynol ynghylch recriwtio'r gweithlu, dywedodd y Comisiynydd eu bod yn gweithio'n hyblyg a bod ganddynt ddull gweithio ystwyth a bod modd gweithio gartref.

 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.