Agenda a Chofnodion

Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys - Dydd Gwener, 7fed Chwefror, 2020 10.30 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB A MATERION PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Rob Summons (Cyngor Sir Penfro).

 

Estynnodd y Cadeirydd groeso i'r Cynghorydd Emlyn Schiavone (Cyngor Sir Caerfyrddin) i'w gyfarfod cyntaf fel Aelod o'r Panel Heddlu a Throseddu.

 

Estynnodd y Cadeirydd longyfarchiadau i'r Prif Gwnstabl ar ôl iddo ennill Medal Heddlu'r Frenhines am Wasanaeth Nodedig.

 

NEWID TREFN Y MATERION

Cytunodd y Panel, ar gais y Cadeirydd, i newid trefn y materion ar yr agenda er mwyn symud Eitem 10 (Cwyn yn erbyn y Comisiynydd Heddlu a Throseddu gan R.V.) yn ei hôl i'w thrafod ar ôl Eitem 13 (Cymdeithas Genedlaethol y Paneli Heddlu [Tân] a Throseddu).

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol yn y cyfarfod.

 

3.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR

Dogfennau ychwanegol:

3.1

25AIN HYDREF 2019 pdf eicon PDF 316 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi cofnodion cyfarfod Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys a gynhaliwyd ar 25 Hydref 2019 gan eu bod yn gywir.

 

3.2

6ED TACHWEDD 2019 pdf eicon PDF 310 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Mewn perthynas ag Eitem 3 ar yr Agenda (Cynhadledd Plismona ac Iechyd Meddwl) awgrymwyd, er cywirdeb, y dylid newid brawddeg olaf y paragraff cyntaf er mwyn cyfeirio at y Cynghorydd Powell yn hytrach na'r Cynghorydd Williams.

 

PENDERFYNWYD llofnodi bod cofnodion cyfarfod Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys a gynhaliwyd ar 6 Tachwedd, 2019 yn gywir yn amodol ar y newid a nodwyd uchod.

 

4.

MATERION YN CODI O'R COFNODION (OS OES RHAI)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

6 Tachwedd 2019 – Eitem 5 y Cofnodion

Mewn ymateb i ymholiad yngl?n â phenderfyniadau 5.2, 5.3 a 5.4, awgrymwyd bod y Panel yn gohirio'r drafodaeth ynghylch sut i gamu ymlaen tan y cyfarfod nesaf, pan fydd y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd yn cael ei darparu.

 

5.

PRAESEPT YR HEDDLU pdf eicon PDF 267 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Panel ystyriaeth i adroddiad y Comisiynydd ar braesept arfaethedig yr heddlu am 2020/21. Dywedwyd wrth y Panel y gallai wneud y penderfyniad naill ai i gymeradwyo, gwrthod, neu roi feto i'r praesept arfaethedig yn y cyfarfod, ac ar ôl hynny byddai'n rhaid iddo roi gwybod i'r Comisiynydd am ei benderfyniad. Gallai'r penderfyniad i gymeradwyo neu wrthod gael ei wneud gan fwyafrif syml ond roedd yn rhaid i bleidlais feto gael ei gwneud gan fwyafrif o ddwy ran o dair o aelodaeth y Panel cyfan. Byddai hyn yn golygu y byddai'n rhaid i ddeg aelod o'r panel oedd yn bresennol yn y cyfarfod gefnogi'r feto. Dywedwyd pe bai'r Panel yn dewis rhoi feto, na fyddai'r Comisiynydd yn gallu cyflwyno'r praesept arfaethedig a byddai'n rhaid iddo gyhoeddi ymateb i adroddiad y Panel, gan nodi praesept arfaethedig arall, erbyn 21 Chwefror 2020. Ni fyddai'r Panel yn gallu rhoi feto i'r praesept arfaethedig diwygiedig, dim ond penderfynu ei gymeradwyo neu ei wrthod.

 

Rhoddodd y Cynghorydd Keith Evans (Arweinydd y Panel o ran Cyllid) gyflwyniad ynghylch sut oedd y Panel wedi craffu ar y cynnig ynghylch y praesept gan gynnwys y Cynllun Ariannol yn y Tymor Canolig 2020/21 - 2025/25, y Strategaeth Cronfeydd wrth Gefn a'r Strategaeth Gyfalaf.

 

Dywedodd mai setliad grant 2020/21 ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys oedd £56.617m a bod rhai grantiau yn cael eu neilltuo. Tynnodd yr adroddiad sylw at rai pwysau gweithredol ond ar y cyfan rhoddodd sicrwydd bod y Prif Gwnstabl yn ymdopi â'r rhain yn ddigonol. Dywedodd y Cynghorydd Evans hefyd fod y gostyngiad yn y grant cyfalaf a'r ddibyniaeth ar gronfeydd wrth gefn ar gyfer buddsoddiadau mewn ystadau a seilwaith hanfodol y fflyd a TG yn rhoi pwysau cynyddol ar y gyllideb refeniw, a rhagwelwyd y byddai'r cronfeydd wrth gefn y gellir eu defnyddio yn gostwng i £6.642m erbyn 2024/25.

 

Dywedodd y Cynghorydd Evans ei fod yn cymeradwyo'r adroddiad, a oedd yn cynnig cynyddu'r praesept £1 bob mis ar eiddo Band D sy'n cyfateb i gynnydd o 4.83% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Diolchodd i'r Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl am drefnu seminar cyllid a oedd yn cefnogi craffu ar yr adroddiad.

 

Dywedodd y Comisiynydd y byddai'r cynnydd arfaethedig yn y praesept yn cefnogi newidiadau yn y gweithlu a oedd yn cyfateb i 42 o swyddogion heddlu cyfwerth ag amser llawn ychwanegol a 24 aelod ychwanegol o staff cymorth cyfwerth ag amser llawn a fyddai'n cael effaith o £2.571m o ran y gyllideb. Byddai'r newidiadau hyn yn y gyllideb yn cefnogi buddsoddiadau o ran cysylltu â'r cyhoedd a mentrau diogelu rhag twyll.

 

Diolchodd y Panel i'r Cynghorydd Evans a'r Comisiynydd am eu hadroddiadau manwl, llawn gwybodaeth.

 

Mewn ymateb i ymholiadau ynghylch rheoli'r gweithlu, dywedodd y Comisiynydd fod staff cymorth yn cael eu defnyddio'n strategol i ryddhau amser y swyddogion heddlu a chynyddu eu presenoldeb mewn cymunedau lleol. Dywedodd fod yr amserlen ar gyfer recriwtio swyddogion heddlu yn cynnwys cynlluniau i recriwtio ym mis Mawrth a mis Medi, yn ogystal â derbyn trosglwyddeion ym mis Mehefin, gan gynyddu nifer  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 5.

6.

ATAL TROSEDDAU pdf eicon PDF 364 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad ar atal troseddau. Dywedodd y Comisiynydd fod yr adroddiad yn rhoi gwybodaeth am y cefndir lleol a chenedlaethol ac yn rhoi amlinelliad o fentrau atal troseddau ei swyddfa megis digwyddiadau ymgysylltu, seilwaith teledu cylch cyfyng, ymyriadau ieuenctid ac ymgysylltu â rhanddeiliad.

 

Mewn ymateb i ymholiadau, dywedodd y Comisiynydd fod cyllid ar gyfer Timau Plismona Bro wedi'i ymrwymo ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Ar hyn o bryd, mae ei swyddfa'n gwerthuso effaith 'Knife Angel' ac yn ystyried cynlluniau at y dyfodol i roi'r un prosiect ar waith mewn ardaloedd eraill yn Nyfed-Powys mewn perthynas â themâu megis natur wledig a chamddefnyddio sylweddau.

 

PENDERFYNWYD bod yr adroddiad yn cael ei dderbyn.

 

7.

PENDERFYNIADAU A WNAED GAN Y COMISIYNYDD pdf eicon PDF 264 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Panel yn ystyried adroddiad ynghylch y penderfyniadau a wnaed gan y Comisiynydd rhwng 19 Hydref a 27 Ionawr 2020. Dywedodd y Comisiynydd fod yr adroddiad yn cynnwys rhai penderfyniadau a wnaed cyn mis Hydref 2019 nad oeddent wedi cael eu cynnwys mewn adroddiadau blaenorol.

 

PENDERFYNWYD bod yr adroddiad yn cael ei dderbyn.

 

8.

ADBORTH GAN FWRDD ATEBOLRWYDD YR HEDDLU AR 18 TACHWEDD 2019 pdf eicon PDF 266 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Cynghorydd Michael James y byddai adroddiad ysgrifenedig yn cael ei ddosbarthu i'r Panel ar ôl y cyfarfod.

 

9.

PROTOCOL CWYNION pdf eicon PDF 361 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Panel ystyriaeth i adroddiad ar brotocol cwynion diwygiedig y Panel. Dywedwyd wrth y Panel y byddai'r protocol diwygiedig yn galluogi'r Cadeirydd, mewn cydweithrediad â'r Swyddog Monitro, i werthuso cwynion yn unol â meini prawf penodedig er mwyn penderfynu a yw'r cwynion yn addas i'w hystyried gan y Panel. Nod y protocol diwygiedig oedd nodi'r achosion hynny sy'n camddefnyddio prosesau yn gynnar er mwyn galluogi'r Panel i ganolbwyntio ar gwynion y gellid sicrhau canlyniad ystyrlon mewn perthynas â hwy.

 

Mewn ymateb i ymholiad, dywedwyd wrth y Panel y byddai holl Aelodau'r Panel yn cael gwybod am gwynion hyd yn oed os oeddent yn cael eu gwrthod yn gynnar. Yn unol â deddfwriaeth, byddai cofnod di-enw o'r holl g?ynion a ddaw i law yn cael ei roi ar wefan y Panel.

 

PENDERFYNWYD gwneud y canlynol

9.1.       Derbyn yr adroddiad;

9.2.       Mabwysiadu'r Protocol Cwynion diwygiedig ar unwaith.

 

10.

CYNHADLEDD FLYNYDDOL Y PANELI HEDDLU A THROSEDDU pdf eicon PDF 266 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Panel ystyriaeth i adroddiad a chyflwyniadau o'r Gynhadledd Genedlaethol ar gyfer Paneli Heddlu a Throseddu. Cynrychiolwyd y Panel yn y gynhadledd gan yr Athro Ian Roffe, y Cynghorydd William Powell a'r Cynghorydd John Prosser. Dywedasant mai eu hargraff hwy oedd bod gwaith y Panel a'i gydweithrediad â'r Comisiynydd yn gadarnhaol wrth gymharu â phaneli eraill yn genedlaethol.

 

Mewn ymateb i ymholiad ynghylch arestio menywod, mynegodd y Comisiynydd ei siom na chyfeiriwyd at brosiect braenaru menywod Cymru gyfan yn y cyflwyniad.

 

PENDERFYNWYD bod yr adroddiad yn cael ei dderbyn.

 

11.

CYMDEITHAS GENEDLAETHOL Y PANELI HEDDLU (TÂN) A THROSEDDU pdf eicon PDF 281 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Panel ystyriaeth i adroddiad ar Gymdeithas Genedlaethol y Paneli Heddlu (Tân) a Throseddu a atodwyd, ynghyd â'r cyfansoddiad a'r cylch gorchwyl diwygiedig. Dywedwyd wrth y Panel fod aelodaeth o'r Gymdeithas Genedlaethol yn y gorffennol wedi gofyn am ffi tanysgrifio a bod cyfyngiadau ar y defnydd o grant y Swyddfa Gartref yn golygu na allai'r grant gael ei ddefnyddio i dalu am y tanysgrifiad. Yn ei Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Tachwedd 2019, penderfynodd y Gymdeithas Genedlaethol gynnig aelodaeth am ddim i'r holl baneli.

 

Gwnaed nifer o sylwadau yn awgrymu y byddai aelodaeth o'r Gymdeithas Genedlaethol yn rhoi cyfle i'r Panel ddylanwadu ar drafodaethau, codi proffil Cymru a chynrychioli Dyfed-Powys ar lefel genedlaethol.

 

PENDERFYNWYD

11.1.  Nodi'r adroddiad;

11.2.  Bod y Panel yn ymuno â Chymdeithas Genedlaethol y Paneli Heddlu (Tân) a Throseddu.

 

 

12.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R MATER CANLYNOL GAN EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 12 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y BWRDD, AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD, yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) 2007, orchymyn i'r cyhoedd adael y cyfarfod tra oedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried, gan fod yr adroddiadau'n cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd ym mharagraff 12 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf.

 

13.

CWYN YN ERBYN Y PANEL HEDDLU A THROSEDDU GAN R.V.

Cofnodion:

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng Nghofnod rhif 13 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn rhoi gwybodaeth bersonol sensitif am aelod o'r cyhoedd yn y parth cyhoeddus.

 

Cafodd y Panel adroddiad ar g?yn a gofnodwyd yn erbyn y Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

 

PENDERFYNWYD

13.1.Nodi'r g?yn;

13.2.Anfon adroddiad at yr achwynydd, ac at y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, gan fanylu ar ganlyniad y g?yn.