Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Cabinet dros Addysg a Phlant (Cyn Mai 2022) - Dydd Mawrth, 18fed Mai, 2021 9.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhian Lloyd  01267 224088

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

2.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 15 MAWRTH, 2021 pdf eicon PDF 283 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi cofnod penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Mawrth 2021, gan ei fod yn gywir.

3.

CYNNIG I FFEDEREIDDO YSGOL GYNRADD LLANGAIN, YSGOL GYNRADD LLANSTEFFAN AC YSGOL GYNRADD BANCYFELIN pdf eicon PDF 289 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad ynghylch gweithredu'r cynnig i ffedereiddio Ysgol Gynradd Llan-gain, Ysgol Gynradd Llansteffan ac Ysgol Gynradd Bancyfelin yn ffurfiol. Roedd hwn er mwyn cydymffurfio â chanllawiau a gweithdrefnau statudol mewn perthynas â chynigion ffedereiddio sy'n cael eu harwain gan yr Awdurdod Lleol, a hynny yn unol â "Proses ffedereiddio ysgolion a gynhelir yng Nghymru - Canllawiau ar gyfer cyrff llywodraethu ac awdurdodau lleol".

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo gweithredu'r cynnig i ffedereiddio Ysgol Gynradd Llan-gain, Ysgol Gynradd Llansteffan ac Ysgol Gynradd Bancyfelin yn ffurfiol, yn weithredol o 1Medi, 2021 ymlaen.

4.

PENODI LLYWODRAETHWYR A.LL. pdf eicon PDF 225 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law am y swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn y sir. Nodwyd bod gwahoddiad i gyflwyno enwebiadau wedi'i roi i'r Cadeirydd, i Bennaeth yr Ysgol ac i'r Aelod(au) Lleol yn achos Ysgolion Cynradd/yr Aelod(au) a oedd yn llywodraethwyr yn achos Ysgolion Uwchradd.

 

Hefyd dywedwyd bod Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn cael eu penodi am 4 blynedd ac, os oedd y lle'n wag oherwydd bod cyfnod yr unigolyn yn y swydd yn dod i ben, bod nodyn ynghylch hynny yn y manylion am yr unigolyn os oedd am gael ei ailbenodi.

 

PENDERFYNWYD, ar ôl ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law, benodi'r canlynol yn Llywodraethwyr Awdurdod Lleol er mwyn cyflawni'r rhwymedigaethau statudol i lenwi lleoedd gwag ar Gyrff Llywodraethu:-

 

Nodi, ers cyhoeddi'r Agenda, fod 2 o'r 3 enwebiad ar gyfer Ysgol Gynradd Llangynnwr wedi tynnu'n ôl; sef Geraint Bevan a Heather Lewis.

 

Ysgol Gynradd

Penodiadau

Y Betws

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Betsan Jones

Porth Tywyn

(4 lle gwag – 3 enwebiad)

Y Cynghorydd John James

Mrs. B. Lewis

Mrs. S. Reynolds

Bro Brynach

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Dorian Phillips

Cae’r Felin

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mrs. E. Jones

Gwenllian

(2 le gwag – 2 enwebiad)

Y Cynghorydd Jeanette Gilasbey

Mrs. B. Owen

Halfway

(2 le gwag – 1 enwebiad)

Mrs. R. Bartlett

Tre Ioan

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Gareth John

Llanddarog

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Ann Davies

Llandybïe

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Dai Nicholas

Llangynnwr

(1 lle gwag – 3 enwebiad)

(2 wedi tynnu'n ôl ers cyhoeddi'r Agenda)

Mrs. J. Rowberry

Llanybydder

(2 le gwag – 1 enwebiad)

Dr. K. Pett

Myrddin

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mr. M. Beech

Hen Heol

(2 le gwag – 2 enwebiad)

Y Cynghorydd Rob James

Mr. A. Jardine

Pen-bre

(2 le gwag – 2 enwebiad)

Mrs. J. Davies

Y Cynghorydd J.H. Jones

Peniel

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Dorian Williams

Pen-y-groes

(2 le gwag – 2 enwebiad)

Y Cynghorydd Dai Thomas

Miss S. James

Pontyberem

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Liam Bowen

Y Pwll

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Ms. H. Lewis

Rhys Pritchard

(2 le gwag – 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Handel Davies

Dyffryn y Swistir

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mrs. N. Davies-Job

Trimsaran

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Kim Broom

Y Felin

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Bill Thomas

 

Ysgol Uwchradd

Penodiadau

Bro Dinefwr

(3 lle gwag – 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Edward Thomas

Bro Myrddin

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mr. D.A. Lloyd

Ffederasiwn Bryngwyn a Glanymôr

(2 le gwag – 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Bill Thomas

Maes y Gwendraeth

(3 le gwag – 2 enwebiad)

Y Cynghorydd Liam Bowen

Mr. G. Adams

Y Strade

(2 le gwag – 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Kim Broom

Ysgol  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 4.