Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Cabinet dros Addysg a Phlant (Cyn Mai 2022) - Dydd Mercher, 15fed Gorffennaf, 2020 9.30 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Janine Owen  01267 224030

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

2.

PENODI LLYWODRAETHWYR AWDURDOD LLEOL pdf eicon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law am y swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn y sir. Nodwyd bod gwahoddiad i gyflwyno enwebiadau wedi'i roi i'r Cadeirydd, i Bennaeth yr Ysgol ac i'r Aelod(au) Lleol yn achos Ysgolion Cynradd/Aelod(au) a oedd yn llywodraethwyr yn achos Ysgolion Uwchradd.

 

Hefyd dywedwyd bod Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn cael eu penodi am 4 blynedd ac, os oedd y lle'n wag oherwydd bod cyfnod yr unigolyn yn y swydd yn dod i ben, bod nodyn ynghylch hynny yn y manylion am yr unigolyn os oedd am gael ei ailbenodi.

 

Tynnodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol sylw at wall bach yn yr adroddiad yn yr enwebiad ar gyfer Ysgol y Strade lle y dylai'r manylion ddarllen 'Mae'r Cynghorydd Gareth Thomas yn ceisio cael ei ail-benodi'n Llywodraethwr ALl yn Ysgol y Strade o 1 Medi.’

 

PENDERFYNWYD, ar ôl ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law, benodi'r canlynol yn Llywodraethwyr Awdurdod Lleol er mwyn cyflawni'r rhwymedigaethau statudol i lenwi lleoedd gwag ar Gyrff Llywodraethu:-

 

Ysgol Gynradd

Penodiadau

Y Betws

(1 lle gwag o 1 Medi 2020 -
1 enwebiad)

Mr D. J. R. Bartlett

Brynsierfel

(1 lle gwag o 1 Medi 2020 -
1 enwebiad)

Y Cynghorydd Sharen Davies

Cae’r Felin

(2 le gwag 1 ar hyn o bryd ac o 5 Medi 2020 - 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Linda Davies Evans

Ffederasiwn Carwe-Gwynfryn-Pont-henri

(1 lle gwag - 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Tyssul Evans

Ffederasiwn Cross Hands-Dre-fach

(3 lle gwag,
2 o 10 Hydref ac
1 o 25 Tachwedd 2020 –
2 enwebiad)

Y Cynghorydd Emlyn Dole a'r

Cynghorydd Darren Price

Glanyfferi

(1 lle gwag - 1 enwebiad)

Mrs K. Morgan

Talacharn

(1 lle gwag o 12 Hydref 2020 -
1 enwebiad)

Y Cynghorydd Jane Tremlett

Llan-gain

(1 lle gwag o 5 Medi 2020 -
1 enwebiad)

Y Cynghorydd Carys Jones

Llanllwni

(1 lle gwag o 5 Medi 2020 -
1 enwebiad)

Y Cynghorydd Linda Davies Evans

Llan-non

(1 lle gwag o 5 Medi 2020 -
1 enwebiad)

Y Cynghorydd Emlyn Dole

Llansteffan

(1 lle gwag o 5 Medi 2020 -
1 enwebiad)

Y Cynghorydd Carys Jones

Llanybydder

(2 le gwag, 1 ar hyn o bryd ac 1 o 12 Hydref 2020 – 1 enwebiad)

Y Cynghorydd Ieuan Wyn Davies

Llys Hywel

(1 lle gwag o 5 Medi 2020 –
1 enwebiad)

Y Cynghorydd Sue Allen

Parc y Tywyn

(2 le gwag o 1 Medi 2020 –
2 enwebiad)

Y Cynghorydd John James a'r

Cynghorydd Hugh Shepardson

Pen-bre

(1 lle gwag o 5 Medi 2020 –
1 enwebiad)

Cynghorydd Hugh Shepardson

Pen Rhos

(2 le gwag o 31 Hydref 2020 –
1 enwebiad)

Y Cynghorydd Louvain Roberts

Dyffryn y Swistir

(1 lle gwag o 5 Medi 2020–
1 enwebiad)

Y Cynghorydd Giles Morgan

Teilo Sant

(2 le gwag ar hyn o bryd – 2 enwebiad)

Mr O. James ac

Mr O. Gruffydd

Trimsaran

(1 lle gwag o 29 Medi 2020–
1 enwebiad)

Mrs M. James

T?-croes

(1 lle gwag ar  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 2.

3.

LLOFNODI BOD COFNOD PENDERFYNIADAU'R CYFARFOD OEDD WEDI'I GYNNAL AR 18 MAWRTH 2020 YN GOFNOD CYWIR pdf eicon PDF 99 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Mawrth 2020, gan ei fod yn gywir.