Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio a Hamdden - Dydd Iau, 16eg Mawrth, 2017 10.00 yb

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 20 CHWEFROR, 2017 pdf eicon PDF 99 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod cofnod penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 20 Chwefror, 2017 yn gofnod cywir.

 

 

3.

ADDASIAD I'R TÂL A GODIR YN 2017-18 AM NEUADD CHWARAEON LAWN YNG NGHANOLFAN CHWARAEON LLANELLI pdf eicon PDF 135 KB

Cofnodion:

 Bu'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad a oedd yn gofyn am gymeradwyaeth i gynyddu'r gost ar gyfer llogi'r neuadd chwaraeon lawn yng Nghanolfan Hamdden Llanelli a fyddai'n cyd-fynd â'r ffigwr chwyddiant o 2.2% a chanolfannau hamdden eraill ledled y Sir.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo cynnydd yn y gost logi'r neuadd chwaraeon lawn yng Nghanolfan Hamdden Llanelli o'r swm a gytunwyd sef £85 i £86.40.

 

4.

CYMORTH ARIANNOL O'R GRONFA GRANT GANLYNOL: CRONFA CYLLID A DARGEDIR pdf eicon PDF 140 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o'r Gronfa Cyllid a Dargedir yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol ac ar y rhai a bennwyd yn yr adroddiad:

 

Ymgeisydd                                                                                      Dyfarniad

Cyngor Cymuned Llanon a

Chlybiau Chwaraeon Gwendraeth Uchaf a'r

Gymdeithas Gymunedol                                                                    £20,000.00

CYCA                                                                                                  £19,889.00

Canolfan y Mynydd Du mewn partneriaeth â Chyngor Cymuned

Cwarter Bach                                                                                      £16,098.00

Ail Gyfle – Second Chance Ltd                                                          £9,000.00

G?yl Ddefaid Llanymddyfri                                                                £20,000.00

 

5.

ADRODDIADAU NAD YDYNT I'W CYHOEDDI

Cofnodion:

PENDERFYNWYD yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007, na fyddai’r eitemau canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod yr adroddiadau'n cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd ym Mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i’r Ddeddf.

 

6.

GWAREDU D?R WYNEB DWYRAIN CROSS HANDS

Cofnodion:

Ar ôl cynnal prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 5 uchod, na fyddid yn cyhoeddi cynnwys yr adroddiad gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig am faterion ariannol neu fusnes rhywun penodol (gan gynnwys yr Awdurdod oedd yn meddu ar y wybodaeth honno) (Paragraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf).

Yr oedd y prawf budd y cyhoedd o ran y mater hwn yn ymwneud â'r ffaith fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth fanwl am faterion a dyheadau busnes ac ariannol yr ymgeiswyr. Yn yr achos hwn, yr oedd y budd i'r cyhoedd o ran cadw cyfrinachedd yn drech na'r budd i'r cyhoedd o ran tryloywder ac atebolrwydd, gan y byddai datgelu'r wybodaeth yn debygol o niweidio'r ymgeiswyr ar hyn o bryd.

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad yn gofyn am awdurdod i ddynodi cyllid er mwyn cael gwared ar gyfyngiad datblygu yn Safle Cyflogaeth Strategol Dwyrain Cross Hands.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo grant o hyd at uchafswm o £20,000 yr un ar gyfer dau berchennog tir gwahanol sef NR Evans a JBCH er mwyn cyflymu'r brosesi o waredu d?r wyneb o'r system d?r budr a gosod y cysylltiad d?r budr yn Nwyrain Cross Hands.

 

7.

CRONFA MENTRAU GWLEDIG SIR GAERFYRDDIN - HDG FARM SUPPLIES LTD

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar ôl cynnal prawf budd y cyhoeddPENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 5 uchod, na fyddid yn cyhoeddi cynnwys yr adroddiad gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig am faterion ariannol neu fusnes rhywun penodol (gan gynnwys yr Awdurdod oedd yn meddu ar y wybodaeth honno) (Paragraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf).

Yr oedd y prawf budd y cyhoedd o ran y mater hwn yn ymwneud â'r ffaith fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth fanwl am faterion a dyheadau busnes ac ariannol yr ymgeiswyr. Yn yr achos hwn, yr oedd y budd i'r cyhoedd o ran cadw cyfrinachedd yn drech na'r budd i'r cyhoedd o ran tryloywder ac atebolrwydd, gan y byddai datgelu'r wybodaeth yn debygol o niweidio'r ymgeiswyr ar hyn o bryd.

Bu'r Aelod o’r Bwrdd Gweithredol yn ystyried cais gan HDG Farm Supplies Ltd am grant tuag at adeiladu adeilad newydd pwrpasol ar gyfer storio a dosbarthu yn Sanclêr a fyddai'n arwain at greu 5 o swyddi amser llawn ychwanegol.

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cais canlynol am gymorth o'r Gronfa Mentrau Gwledig Sir Gaerfyrddin yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol ac ar y rhai a bennwyd yn yr adroddiad:-

Yr Ymgeisydd/Eiddo                                                     Y Dyfarniad

HDG Farm Supplies Ltd / Tir yn Sanclêr                £100,000.00