Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd - Dydd Iau, 4ydd Chwefror, 2016 11.00 yb

Lleoliad: Ystafell 67, Neuadd y Sir, Caerfyrddin

Cyswllt: Mr Kevin Thomas  01267 224027

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Cofnodion:

Ni ddatganwyd dim buddiannau personol yn y cyfarfod

 

2.

COD TRAMGWYDDAU PARCIO 27 - COD YMARFER pdf eicon PDF 264 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd yn ystyried adroddiad ynghylch y bwriad i fabwysiadu, gan y Cyngor Sir, Gôd Ymarfer ar gyfer Côd Tramgwyddau Parcio 27 ei Bolisïau Canllaw ar gyfer Gorfodi a Dileu Hysbysiadau Tâl Cosb mewn perthynas ag atal rhwystr i dramwyfeydd preifat lle roedd y rhwystr hwnnw'n digwydd heb ganiatâd preswylwyr yr eiddo.

 

Dywedwyd wrth yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol, petai'r adroddiad yn cael ei fabwysiadu, y byddai'r Côd Ymarfer ar gael ar dudalen we'r Cyngor ynghylch Parcio.

 

PENDERFYNWYD

2.1     bod y Côd Ymarfer ynghylch Côd Tramgwyddau Parcio 27 yn cael ei fabwysiadu

2.2     bod y Côd Ymarfer ar gael ar dudalen we'r Cyngor ynghylch Parcio.

 

3.

DERBYN A LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD PENDERFYNIADAU'R AELOD O'R BWRDD GWEITHREDOL DROS DIOGELU'R CYHOEDD A'R AMGYLCHEDD A GYNHALIWYD AR 21AIN MEDI 2015 pdf eicon PDF 256 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod Cofnod Penderfyniadau cyfarfod yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd, a gynhaliwyd ar 21ain Medi, 2015, yn gofnod cywir