Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau Dynol, Effeithlonrwydd a Chydweithio - Dydd Mercher, 6ed Gorffennaf, 2016 2.00 yp

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor1 Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

2.

LLOFNODI YN COFNOD CYWIR COFNOD PENDERFYNIADAU'R CYFARFOD A GYNHALIWYD AR YR 8FED O FEHEFIN, 2016. pdf eicon PDF 126 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 8fed Mehefin, 2016 yn gofnod cywir.

 

3.

POLISI SECONDIADAU DIWYGIEDIG. pdf eicon PDF 260 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried y fersiwn ddiwygiedig o'r Polisi Secondiadau.  Eglurwyd bod y polisi wedi'i adolygu ddiwethaf yn 2008 a bod yr adolygiad diweddaraf wedi'i gynnal oherwydd bod angen sicrhau bod y polisi yn gyson â'r arferion da presennol.

 

Hefyd yr oedd nifer o faterion o bwys wedi dod i'r golwg yn ystod y misoedd diwethaf yr oedd angen rhoi sylw iddynt, gan gynnwys:-

 

-  tanlinellu manteision secondiadau;

-  materion ynghylch dileu swydd yn achos gweithwyr parhaol sy'n cynnig am

    gontractau cyfnod penodedig;

-  sicrhau bod y polisi'n ymwneud â swyddi prosiectau;

-  rheoli swyddi dros dro sy'n troi'n swyddi parhaol.

 

Yr oedd y polisi wedi'i newid er mwyn rhoi sylw priodol i'r materion hyn.

 

PENDERFYNWYD, yn amodol ar gynnwys y newidiadau a nodwyd, gymeradwyo'r Polisi Secondiadau diwygiedig.