Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau Dynol, Effeithlonrwydd a Chydweithio - Dydd Mercher, 8fed Mehefin, 2016 2.00 yp

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

2.

LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNOD PENDERFYNIADAU'R CYFARFOD A GYNHALIWYD AR YR 28AIN GORFFENNAF, 2015. pdf eicon PDF 103 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 28 Gorffennaf, 2015 yn gofnod cywir.

 

3.

ADRODDIAD BLYNYDDOL AR Y GYMRAEG 2015-16. pdf eicon PDF 367 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol ystyriaeth i'r Adroddiad Blynyddol ar yr Iaith Gymraeg 2015-16, a fanylai ar y gwaith a wnaed gan y Cyngor mewn perthynas â'r iaith Gymraeg yn ystod y cyfnod hwnnw ac a luniwyd er mwyn cydymffurfio â threfniadau monitro Comisiynydd y Gymraeg.

 

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn gosod dyletswydd ar Gynghorau Sir a Chynghorau Bwrdeistref Sirol yng Nghymru, Awdurdodau Parciau Cenedlaethol a Gweinidogion Cymru i gydymffurfio â'r Safonau mewn perthynas â'r Gymraeg.

 

Mae'r Safonau yn golygu na ddylai'r Gymraeg gael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg a rhaid iddynt hefyd hybu neu hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg.  Mae hyn yn unol â'r ddwy egwyddor sy'n ffurfio'r sail ar gyfer gwaith Comisiynydd y Gymraeg:-

 

·       yng Nghymru, ni ddylai'r Gymraeg gael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg;

·       dylai pobl yng Nghymru fod yn gallu byw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dewis gwneud hynny.

 

Disodlodd fframwaith y Safonau gynlluniau iaith Gymraeg o 31 Mawrth, 2016 ymlaen a bydd y Safonau yn:-

 

·       rhoi mwy o eglurder i sefydliadau ynghylch eu dyletswyddau mewn perthynas â'r Gymraeg;

·       rhoi mwy o eglurder i siaradwyr Cymraeg ynghylch y gwasanaethau y gallant ddisgwyl eu derbyn yn y Gymraeg;

·       sicrhau mwy o gysondeb o ran gwasanaethau Cymraeg ac yn gwella eu hansawdd.

 

Rhoddodd Comisiynydd y Gymraeg hysbysiad cydymffurfio i Gyngor Sir Caerfyrddin ynghylch Rheoliadau Safonau'r Gymraeg ar 30 Medi, 2015, sy'n mynnu bod y Cyngor yn cydymffurfio â'r rhan fwyaf o'r Safonau erbyn 31 Mawrth, 2016.

 

PENDERFYNWYD, yn amodol ar gynnwys y newidiadau a nodwyd, fod yr Adroddiad Blynyddol ar yr Iaith Gymraeg 2015-16 yn cael ei gymeradwyo i'w gyflwyno i Gomisiynydd y Gymraeg.