Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau Dynol, Effeithlonrwydd a Chydweithio - Dydd Iau, 13eg Ebrill, 2017 9.00 yb

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod Adfywio, Neuadd y Sir, Caerfyddin - Neuadd y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 6 GORFFENNAF, 2016 pdf eicon PDF 71 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Gorffennaf 2016 yn gofnod cywir.

 

 

3.

FERSIWN DIWYGIEDIG O'R POLISI IECHYD A DIOGELWCH CORFFORAETHOL pdf eicon PDF 205 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ystyriodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol, ac awgrymodd, newidiadau arfaethedig i bolisi Iechyd a Diogelwch Corfforaethol y Cyngor a adolygwyd ac a ddiweddarwyd yn unol â newidiadau i rolau a chyfrifoldebau.
 Roedd y polisi wedi cael ei ystyried yn enghraifft dda o'i fath gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, ac roedd wedi cael ei argymell i awdurdodau eraill er mwyn iddynt ei addasu a'i fabwysiadu. Nid oedd y gwelliannau i'r polisi yn rhai sylweddol ond roeddent yn egluro cyfrifoldebau allweddol yn well.

Ymatebodd y Rheolwr Llesiant Gweithwyr i gwestiynau gan yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol a nododd nifer o newidiadau awgrymedig pellach i'r polisi.

PENDERFYNWYD, yn amodol ar gynnwys y newidiadau pellach a nodwyd, gymeradwyo'r Polisi Iechyd a Diogelwch Corfforaethol diwygiedig