Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Cymunedau - Dydd Mawrth, 15fed Tachwedd, 2016 10.00 yb

Lleoliad: Ystafell Pwyllgor 2, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 12FED MAI 2016 pdf eicon PDF 99 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 12fed Mai 2016 yn gofnod cywir.

 

3.

Y DDEDDF RHEOLEIDDIO PWERAU YMCHWILIO pdf eicon PDF 138 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried y canlynol:

·      Adroddiad am y gweithgaredd cudd-wylio yr oedd y Cyngor wedi ymgymryd ag ef yn 2015/2016;

·      Adroddiad gan Swyddfa'r Comisiynydd Arwylio yn dilyn arolygiad ym mis Ebrill 2016;

 

Nodwyd bod unig argymhelliad y Comisiynydd Arwylio yn ymwneud â hyfforddiant Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio, yr oedd sylw'n cael ei roi iddo. Hefyd roedd ei adroddiad yn awgrymu rhai newidiadau i weithdrefnau cudd-wylio y Cyngor, a rhoddodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol ystyriaeth i ddogfen ddiwygiedig a oedd yn cynnwys y newidiadau hynny.

 

O ran lefel isel y gweithgaredd cudd-wylio, cynigiwyd rhoi'r gorau i gyflwyno adroddiadau'n chwarterol, ac yn hytrach hysbysu'r Aelod perthnasol o'r Bwrdd Gweithredol a oedd caniatâd wedi'i roi, ynghyd ag adroddiad blynyddol a oedd yn crynhoi'r holl weithgaredd o'r fath.

 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiadau a chymeradwyo'r newidiadau arfaethedig yng Ngweithdrefnau Cudd-wylio y Cyngor.