Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Cymunedau - Dydd Iau, 12fed Mai, 2016 10.00 yb

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant.

 

2.

LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A GYNHALIWYD AR Y 12FED EBRILL 2014. pdf eicon PDF 116 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 12fed Ebrill 2016 yn gofnod cywir.

 

3.

SEFYDLU PANEL YMGYNGHOROL YNGHYLCH TRECHU TLODI pdf eicon PDF 357 KB

Cofnodion:

SEFYDLU PANEL YMGYNGHOROL YNGHYLCH TRECHU TLODI

 

Bu'rAelod o'r Bwrdd Gweithredol, Hyrwyddwr Gwrthdlodi yr Awdurdod, yn ystyried adroddiad, ar sefydlu Panel ymgynghorol ynghylch Trechu Tlodi.

 

Ym mis Chwefror 2015 roedd y Pwyllgor Craffu - Polisi ac Adnoddai wedi sefydlu Gr?p Ffocws a oedd wedi awgrymu y dylid sefydlu Panel Ymgynghorol ynghylch Trechu Tlodi i roi cymorth pwysig i'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol. Byddai'r panel hwn yn gyfrifol am oruchwylio a monitro Cynllun Gweithredu'r Cyngor ynghylch Trechu Tlodi, ei bolisi cyffredinol a'i agenda ehangach o ran trechu tlodi.

 

Roedd yr adroddiad yn amlinellu amcanion arfaethedig y Panel a'r aelodau a awgrymwyd.

 

Wrth ategu'r awgrym a wnaed gan y Gr?p Ffocws, pwysleisiodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol y dylai'r Panel Ymgynghorol ymgysylltu â phartneriaid mewnol ac allanol i sicrhau bod y Gr?p yn pennu targedau a chamau gweithredu a fyddai'n arwain at newidiadau a chanlyniadau amlwg.

 

PENDERFYNWYD

 

3.1             Sefydlu Panel Ymgynghorol trawsbleidiol o blith yr Aelodau Etholedig ynghylch Trechu Tlodi i bennu camau a chefnogi a monitro gwaith y Cyngor yn ymwneud â Threchu Tlodi.

 

3.2             Cytuno ar aelodaeth y Panel Ymgynghorol fel a ganlyn:-

Yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am Drechu Tlodi ynghyd â

2 gynrychiolydd o Gr?p Plaid Cymru:Y Cynghorydd J. Eirwyn Williams a'r Cynghorydd Alun Lenny

2 gynrychiolydd o'r Gr?p Annibynnol:Y Cynghorydd D.W. Hugh Richards a'r Cynghorydd Wyn J.W. Evans

2 gynrychiolydd o’r Gr?p Llafur:Y Cynghorydd Deryk M. Cundy a'r Cynghorydd Jan Williams