Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Cymunedau - Dydd Mercher, 19eg Ebrill, 2017 10.00 yb

Lleoliad: Room 61, County Hall, Carmarthen

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 20FED MAWRTH, 2017 pdf eicon PDF 103 KB

Cofnodion:

 

PENDERFYNWYD llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20fed Mawrth, 2017 gan eu bod yn gywir.

 

3.

Y DDEDDF RHEOLEIDDIO PWERAU YMCHWILIO pdf eicon PDF 98 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ystyriodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol adroddiad a oedd yn manylu ar weithgaredd cudd-wylio yr oedd yr Awdurdod wedi ymgymryd ag ef yn 2016/2017 ac, yn unol â Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio, adolygwyd gweithdrefnau cyfredol y Cyngor sy'n llywodraethu'r gweithgareddau hynny, sydd i'w defnyddio yn ystod blwyddyn y cyngor 2017-18. Argymhellwyd peidio â gwneud newidiadau i'r gweithdrefnau cyfredol.

 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad a chymeradwyo Gweithdrefnau Cudd-wylio cyfredol y Cyngor heb newid ar gyfer blwyddyn y Cyngor 2017-18.