Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Gwasanaethau Technegol - Dydd Gwener, 16eg Rhagfyr, 2016 9.00 yb

Lleoliad: Ystafell 65 - Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Catherine Gadd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant.

2.

GWRTHWYNEBIADAU I GYFYNGIAD TRAFFIG UNFFORDD YN RHODFA'R GOGLEDD A'R GOEDLAN, CAERFYRDDIN pdf eicon PDF 90 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ystyriodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol adroddiad ynghylch gwrthwynebiadau mewn perthynas â gwneud Gorchymyn Rheoleiddio Traffig parhaol sydd ei angen er mwyn cyflwyno cyfyngiad traffig unffordd yn Rhodfa'r Gogledd a'r Goedlan, Caerfyrddin. Y rhesymau dros gyflwyno'r gorchymyn traffig unffordd oedd er mwyn creu mynediad newydd ar gyfer cerbydau i hwyluso addasu safle yr hen ysbyty sy'n adeilad rhestredig, a leolir ar ochr ogledd-orllewinol Rhodfa'r Gogledd, ac er mwyn creu system amgylchffordd i gynnal llif y traffig yn Rhodfa'r Gogledd a'r Goedlan.

 

Rhoddwyd gwybod bod pump o sylwadau wedi dod i law oddi wrth y cyhoedd, fel y manylwyd yn Atodiad 3 yr adroddiad ynghyd ag ymatebion yr adran iddynt. Mewn ymateb i ymholiad, cafodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol wybod na fyddai unrhyw leoedd parcio yn cael eu colli o ganlyniad i'r Gorchymyn.

 

PENDERFYNWYD 

 

2.1       nodi'r gwrthwynebiadau, fel yr oeddent yn yr adroddiad;

2.2       gweithredu'r cynigion, fel yr oeddent yn Atodiad 1 i'r adroddiad;

2.3       rhoi gwybod yn ffurfiol i'r gwrthwynebwyr am benderfyniad y Cyngor

3.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 14EG MEDI, 2016 pdf eicon PDF 94 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 14eg Medi, 2016 yn gofnod cywir.