Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Gwasanaethau Technegol - Dydd Iau, 26ain Mai, 2016 10.00 yb

Lleoliad: Ystafell 65, Neuadd y Sir, Caerfyrddin

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 1AF MAWRTH 2016 pdf eicon PDF 231 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 1af Mawrth, 2016 yn gofnod cywir.

 

3.

GWRTHWYNEBIADAU I'R BWRIAD I GYFLWYNO GORCHYMYN TRAFFIG UNFFORDD YN GILBERT CRESCENT A PROSPECT PLACE, LLANELLI pdf eicon PDF 256 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol ystyriaeth i adroddiad a gynhwysai sylwadau/gwrthwynebiadau ac ymatebion a oedd wedi dod i law ynghylch cynnig i gyflwyno system unffordd yn Gilbert Crescent a Prospect Place, Llanelli, ar ôl cyhoeddi'r gorchmynion drafft ynghylch y rheoliadau parcio yn y wasg leol. Y farn oedd y byddai'r cynnig yn cyd-fynd â'r systemau unffordd presennol yn yr ardal gyfagos ac yn lleihau'r problemau traffig ar hyd y strydoedd hyn. Nid oedd gwrthwynebiad wedi dod i law gan yr ymgyngoreion statudol. Roedd y Cyngor Sir o'r farn fod y mesurau'n ddymunol er budd diogelwch ffyrdd.

 

PENDERFYNWYD

3.1     nodi'r gwrthwynebiadau, fel yr oeddent yn yr adroddiad;

3.2     gweithredu'r cynigion, fel yr oeddent yn Atodiad 1 i'r adroddiad;

3.3     rhoi gwybod i'r gwrthwynebwyr a'r Aelodau lleol yn unol â hynny.

 

 

4.

GWRTHWYNEBIADAU I'R BWRIAD I GYFLWYNO TALIADAU PARCIO YM MAES PARCIO'R GANOLFAN HAMDDEN, LLANELLI pdf eicon PDF 368 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

 

 

 

Rhoddodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol ystyriaeth i adroddiad a gynhwysai sylwadau/gwrthwynebiadau ac ymatebion a oedd wedi dod i law, ar ôl cyhoeddi yn y wasg leol, ynghylch cynnig i gyflwyno taliadau parcio i reoli'r defnydd o faes parcio Canolfan Hamdden Llanelli, a oedd hefyd yn cael ei ddefnyddio gan bobl nad oeddent yn defnyddio'r Ganolfan Hamdden, megis busnesau a chymudwyr. Yng ngoleuni'r gwrthwynebiadau a oedd wedi dod i law, bernid y gellid, am gyfnod prawf, barhau i barcio am ddim o dan y cynigion am y tair awr gyntaf er budd defnyddwyr y Ganolfan Hamdden.

 

PENDERFYNWYD

4.1     nodi'r gwrthwynebiadau, fel yr oeddent yn yr adroddiad;

4.2       gweithredu'r cynigion, fel yr oeddent yn Atodiadau 1 a 2 i'r adroddiad,      ar yr amod bod y 3 awr gyntaf am ddim a bod adolygiad yn cael ei gynnal ymhen 6 mis;

4.3      rhoi gwybod i'r gwrthwynebwyr a'r Aelodau lleol yn unol â hynny.

 

5.

GWRTHWYNEBIAAU I GYFYNGIAD TRAFFIG UNFFORDD YN RHODFA'R GOGLEDD A'R GOEDLAN, CAERFYRDDIN pdf eicon PDF 260 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

Rhoddodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol ystyriaeth i adroddiad a gynhwysai sylwadau/gwrthwynebiadau ac ymatebion a oedd wedi dod i law ar ôl ymgynghoriad rhagarweiniol ag ymgyngoreion statudol ynghylch cynnig i gyflwyno cyfyngiad traffig unffordd yn Rhodfa'r Gogledd a'r Goedlan, Caerfyrddin.  Y farn oedd y byddai'r cynnig yn creu mynediad newydd i gerbydau er mwyn hwyluso addasu safle yr hen ysbyty, a oedd yn adeilad rhestredig.

 

PENDERFYNWYD

5.1    nodi'r gwrthwynebiadau, fel yr oeddent yn yr adroddiad;

5.2    hysbysebu'r Gorchymyn Rheoleiddio Traffig;

5.3    rhoi gwybod i'r gwrthwynebwyr a'r Aelodau lleol yn unol â hynny.

 

6.

SHOPMOBILITY LLANELLI pdf eicon PDF 253 KB

Cofnodion:

Gan gyfeirio at gofnod 2 o'r cyfarfod a oedd wedi'i gynnal ar 17eg Medi 2015, rhoddodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol ystyriaeth i adroddiad a fanylai ar gais gan Shopmobility Llanelli am gymorth ariannol pellach gan y Cyngor am y flwyddyn bresennol, sef £12,500.00.

 

PENDERFYNWYD rhoi grant pellach o £12,500.00 i Shopmobility Llanelli o'r Grant Cynnal Gwasanaeth Bysiau am y flwyddyn ariannol bresennol, yn amodol ar yr amodau yn yr adroddiad.

 

7.

SHOPMOBILITY CAERFYRDDIN pdf eicon PDF 268 KB

Cofnodion:

Gan gyfeirio at gofnod 3 o'r cyfarfod a oedd wedi'i gynnal ar 17eg Medi 2015, rhoddodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol ystyriaeth i adroddiad a fanylai ar gais gan Shopmobility Caerfyrddin am gymorth ariannol pellach gan y Cyngor am y flwyddyn bresennol, sef £13,596.00.

 

PENDERFYNWYD rhoi grant pellach o £13,596.00 i Shopmobility Caerfyrddin o'r Grant Cynnal Gwasanaeth Bysiau am y flwyddyn ariannol bresennol, yn amodol ar yr amodau yn yr adroddiad.