Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Gwasanaethau Technegol - Dydd Gwener, 27ain Tachwedd, 2015 9.30 yb

Lleoliad: County Hall, Carmarthen

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Eitemau
Rhif Eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol

 

2.

GWAHARDD GYRRU, CILFFORDD SYDD AR AGOR I UNRHYW DRAFFIG (BOAT) 57/74, LLWYBR ILLTUD SANT RHWNG PORTH TYWYN A PHENYMYNYDD pdf eicon PDF 373 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad ynghylch cynigion i gyflwyno Gorchymyn Gwahardd Gyrru ar hyd y Gilffordd sydd ar Agor i Unrhyw Draffig (BOAT) Rhif 57/74 o'i chyffordd â Heol Ddu (U2323) ym Mhenymynydd am bellter o 1.7 cilometr, fel y manylwyd ar y cynllun a atodwyd i'r adroddiad, gan fod y llwybr yn cael ei ystyried yn anniogel i gerbydau motor. Pe bai'n cael ei fabwysiadu, byddai'r gorchymyn yn cynnig nifer o eithriadau er mwyn caniatáu i gerddwyr, ceffylau, beicwyr, beiciau modur a phreswylwyr sy'n byw ar hyd y BOAT deithio ar hyd y llwybr hwn.

 

Rhoddwyd gwybod i'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol, yn sgil cyhoeddi'r cynnig, nad oedd unrhyw wrthwynebiadau wedi dod i law oddi wrth yr ymgyngoreion statudol. Fodd bynnag, roedd 5 gwrthwynebiad, a deiseb wedi dod i law, (fel y manylwyd yn yr adroddiad ynghyd ag ymatebion yr adrannau iddynt), ac roedd y prif wrthwynebiad yn erbyn y cynnig i ganiatáu eithriad i feiciau modur deithio ar hyd y BOAT.  Ar ôl ystyried y gwrthwynebiadau hynny, argymhellwyd bod y Gorchymyn yn cael ei gyhoeddi yn amodol ar ddileu'r eithriad i feiciau modur h.y. gwahardd beiciau modur rhag teithio ar hyd y BOAT.

 

PENDERFYNWYD nodi'r gwrthwynebiadau a oedd wedi dod i law i'r Gorchymyn Gwahardd Gyrru arfaethedig ar hyd y BOAT rhif 57/74, ond bod y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig yn cael ei gyflwyno'n amodol ar ddileu'r eithriad ar gyfer beiciau modur h.y. gwahardd beiciau modur rhag teithio ar hyd y BOAT

 

3.

GWRTHWYNEBIAD I'R MANNAU PARCIO ARFAETHEDIG I BOBL ANABL - Y LÔN Y TU CEFN I HEOL MORLAIS, YR HENDY. pdf eicon PDF 374 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddwyd gwybod i'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol fod yr Awdurdod wedi darparu yn y gorffennol, ar sail anffurfiol, ddau o fannau parcio i bobl anabl ar y lôn y tu cefn i  Heol Morlais, Llanelli, fel y manylwyd ar y cynllun a atodwyd i'r adroddiad, a bod cais wedi dod i law bellach i ffurfioli'r ddarpariaeth honno er mwyn iddynt allu cael eu gorfodi gan Swyddogion Gorfodi Materion Sifil y Cyngor.

 

Dywedodd y Rheolwr Traffig a Diogelwch Ffyrdd, yn sgil cyhoeddi'r cynnig, nad oedd unrhyw wrthwynebiadau wedi dod i law oddi wrth yr ymgyngoreion statudol, fodd bynnag, roedd un gwrthwynebiad wedi dod i law oddi wrth breswylydd lleol ar sail y farn nad oedd angen mwy nag un man parcio, ac y byddai darparu dau o fannau parcio yn arwain at breswylwyr yn gorfod parcio mewn strydoedd cyfagos. Rhoddodd y Rheolwr Traffig a Diogelwch Ffyrdd wybod fod dau o fannau parcio'n cael eu cynnig ar y sail bod dau breswylydd eu hangen a bod digon o le ar y ffordd ac oddi ar y ffordd i thua 20 cerbyd barcio.

 

PENDERFYNWYD

3.1  nodi'r gwrthwynebiad a oedd wedi dod i law i'r cynnig i gyflwyno Gorchymyn Rheoleiddio Traffig ar gyfer darparu dau o fannau parcio i bobl anabl ar y lôn y tu cefn i Heol Morlais Llanelli, ond bod y Cyngor yn bwrw ymlaen â gwneud y Gorchymyn,

3.2  rhoi gwybod i'r gwrthwynebydd am benderfyniad y Cyngor

 

 

4.

GWRTHWYNEBIADAU I ORCHYMYN ARFAETHEDIG SEF GORCHYMYN CYDGYFNERTHU SIR GAERFYRDDIN (LLANELLI) (CYFYNGU AR AROS A MANNAU PARCIO AR Y STRYD) pdf eicon PDF 301 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad ynghylch cynigion y Cyngor i wneud Gorchymyn a fyddai'n amrywio Gorchymyn Cydgyfnerthu Sir Gaerfyrddin (Llanelli) (Cyfyngu ar Aros a Mannau Parcio ar y Stryd) fel y gallai gynnwys amrywiol gyfyngiadau newydd ar hyd nifer o briffyrdd yn Llanelli, fel y manylwyd yn yr adroddiad.

 

Rhoddwyd gwybod nad oedd unrhyw wrthwynebiadau wedi dod i law i'r cynigion oddi wrth yr ymgyngoreion statudol, ond er hynny roedd saith sylw wedi dod i law oddi wrth y cyhoedd, fel y manylwyd yn Atodiad 3 i'r adroddiad ynghyd ag ymatebion yr adran iddynt, ac y rhoddwyd crynodeb ohonynt yng Nghrynodeb Gweithredol yr adroddiad lle cyfeirir atynt yn 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 a 4.7.

 

PENDERFYNWYD  

4.1  cadarnhau Gorchymyn Cydgyfnerthu Sir Gaerfyrddin (Llanelli) (Cyfyngu ar Aros a Mannau Parcio ar y Stryd) yn amodol ar y newidiadau a gytunwyd gyda'r aelodau lleol ac a fanylwyd yn 4.3, 4.4. 4.5, 4.6 a 4.7 o grynodeb gweithredol yr adroddiad,

4.2  rhoi gwybod yn ffurfiol i wrthwynebwyr y Gorchymyn arfaethedig am benderfyniad y Cyngor.

 

5.

COFNOD PENDERFYNIADAU – 17EG MEDI 2015 pdf eicon PDF 317 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 17egMedi, 2015, gan ei fod yn gywir.