Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Cabinet dros Tai - Dydd Gwener, 14eg Mai, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

2.

LOFNODI BOD COFNOD PENDERFYNIADAU'R CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 18FED MAWRTH 2021 YN GOFNOD CYWIR pdf eicon PDF 283 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Mawrth 2021, gan ei fod yn gywir.

3.

CREU POLISI GOSODIADAU LLEOL AR GYFER MAES PIODE, UN O DDATBLYGIADAU ADEILADU NEWYDD CYNTAF Y CYNGOR pdf eicon PDF 460 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod Gweithredol dros Dai yn ystyried adroddiad ar gynigion i fabwysiadu Polisi Gosodiadau Lleol ar gyfer datblygiad adeiladu newydd y Cyngor ym Maespiode, Llandybie  sy'n cynnwys wyth cartref dwy ystafell wely a fyddai'n barod i breswylio ynddynt erbyn Haf 2021. Nodwyd bod angen mawr yn ward Llandybie am dai a, phe bai'n cael ei fabwysiadu, byddai'r polisi'n berthnasol yn y lle cyntaf i osod y cartrefi i gymysgedd o denantiaid ar draws y bandiau polisi dyrannu gan helpu i greu cymuned gynaliadwy.

 

Cyfeiriodd yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol at y ffaith bod y polisi’n weithredol am 6 mis i sicrhau bod y gymuned yn cael cyfle i sefydlu yn iawn a gofynnodd am eglurhad ynghylch pe bai eiddo yn dod yn wag yn y cyfnod o 6 mis y byddai ailosod yr eiddo hwnnw yn cael ei wneud yn unol â’r polisi gosodiadau lleol. Cadarnhaodd y Rheolwr Strategol Darparu Tai y byddai’r polisi dal yn gymwys yn yr amgylchiadau hynny.

 

PENDERFYNWYD y dylid cymeradwyo'r Polisi Gosodiadau Lleol ar gyfer y cartrefi newydd yn y datblygiad adeiladu newydd ym Maespiode, Llandybie