Agenda

CYLLIDEB, Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd - Dydd Mercher, 26ain Ionawr, 2022 2.00 yp

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod

Cyswllt: Emma Bryer  01267 224029

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA

Dogfennau ychwanegol:

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

Dogfennau ychwanegol:

4.

ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2021/22 pdf eicon PDF 244 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

YMGYNGHORI YNGHYLCH STRATEGAETH Y GYLLIDEB REFENIW 2022/23 TAN 2024/25 pdf eicon PDF 242 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYNLLUN BUSNES ADRANNOL ADRAN CYMUNEDAU 2022/23 pdf eicon PDF 410 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADOLYGIAD GORCHWYL A GORFFEN AR UNIGRWYDD YN SIR GAERFYRDDIN - ADRODDIAD DIWEDDARU pdf eicon PDF 223 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU pdf eicon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 228 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 20FED RHAGFYR 2021 pdf eicon PDF 225 KB

Dogfennau ychwanegol: