Agenda a Chofnodion

Ni fydd y cyfarfod yma yn cael ei weddarlledu, Pwyllgor Safonau - Dydd Gwener, 14eg Hydref, 2022 2.30 yp

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Nodyn: Wride Meeting 2 

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan Mrs D. Evans, Aelod Annibynnol. 

 

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant.

 

4.

ADOLYGIAD CYN GWRANDAWIAD MEWN PERTHYNAS AG ADRODDIAD A GYHOEDDWYD GAN OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU YN YMWNEUD Â'R CYNGHORYDD TREF LOUISE WRIDE

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn sgil cynnal y prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod 3 uchod, beidio â chyhoeddi cynnwys yr adroddiad am ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig ynghylch unigolyn penodol a gwybodaeth sy'n debygol o ddatgelu pwy oedd unigolyn (Paragraffau 12 a 13 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf).  Roedd y prawf budd y cyhoedd mewn perthynas â'r adroddiad hwn yn drech na'r budd i'r cyhoedd o ran datgelu'r wybodaeth a geir ynddo gan y byddai datgelu'r wybodaeth yn ystod y cam cychwynnol hwn o broses dau gam yn ymyrraeth ormodol a heb gyfiawnhad i fywyd preifat a theuluol y Cynghorydd a thrydydd partïon eraill y cyfeirir atynt yn yr adroddiad.

 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Tref Louise Wride a Ms Sinead Cook o Swyddfa Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i'r cyfarfod.

 

Atgoffodd y Cadeirydd y Pwyllgor fod ystyriaeth gychwynnol wedi'i rhoi i'r adroddiad a gyhoeddwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru mewn perthynas â'r Cynghorydd Tref Louise Wride, yng nghyfarfod y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 25 Awst. Yn y cyfarfod hwnnw penderfynodd y Pwyllgor roi cyfle i'r Cynghorydd Wride gyflwyno sylwadau i'r Pwyllgor mewn perthynas â chanfyddiadau'r ymchwiliad.

 

Prif bwrpas yr Adolygiad Rhagwrandawiad oedd ystyried cais y Cynghorydd Wride am i’r gwrandawiad terfynol gael ei glywed yn breifat. Nodir y ddeddfwriaeth berthnasol yn Atodlen 12A i'r Ddeddf Llywodraeth Leol ac mae'n cynnwys darpariaeth ar gyfer ystyried mater yn breifat lle mae'n cynnwys gwybodaeth sy'n ymwneud ag unigolyn penodol (paragraff 12) a gwybodaeth sy'n debygol o ddatgelu pwy yw unigolyn (paragraff 13). Mae'r ddwy sail hyn yn destun prawf ehangach o ran budd y cyhoedd.

 

Gwahoddwyd Ms Cooke o Swyddfa'r Ombwdsmon i annerch y Pwyllgor a rhoddodd ychydig o gefndir a chyd-destun ynghylch yr achos.

 

Yna gwahoddwyd y Cynghorydd Wride i annerch y Pwyllgor yngl?n â chamau pellach yr achos.

 

Esboniodd y Dirprwy Swyddog Monitro, pe bai'r Pwyllgor yn penderfynu cynnal y cam nesaf yn gyhoeddus, y byddai'n dal yn bosibl i'r Pwyllgor gynnal sesiwn breifat pe baent yn barnu bod hynny'n angenrheidiol.

 

Yn dilyn trafodaeth hir,

 

PENDERFYNWYD, yn unol â'r gofyniad i fod yn agored ac yn dryloyw mewn perthynas â'r dyletswyddau a wneir gan y Pwyllgor Safonau, fod gwrandawiad terfynol yr achos mewn perthynas â'r Cynghorydd Tref Louise Wride yn cael ei gynnal yn gyhoeddus gan roi sancsiynau ar waith i alluogi'r Pwyllgor i gynnal sesiwn breifat pe bai hynny'n cael ei farnu'n angenrheidiol.

 

 

 

 

 

5.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG, BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw eitemau eraill o fater brys i'w hystyried.

 

6.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R MATER CANLYNOL GAN EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 12 & 13 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007.  OS BYDD Y PWYLLGOR, AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD, YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007, orchymyn i'r cyhoedd adael y cyfarfod tra oedd yr eitem ganlynol yn cael ei hystyried, gan fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd ym mharagraffau 12 a 13 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf.