Agenda

Gwrandawiad y Pwyllgor Safonau - ailymgynnull, Pwyllgor Safonau - Dydd Mercher, 12fed Ebrill, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Siambr- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Owens  01267 224088

Nodyn: GWELER Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 14EG CHWEFROR AM GOFNODION A WE-DDARLLEDIAD Y CYFARFODYDD A GYNHALIWYD AR Y 14EG CHWEFROR, 15FED CHWEFROR A'R 12FED EBRILL. 

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

3.

GWRANDAWIAD TERFYNOL MEWN PERTHYNAS Â'R ADRODDIAD A GYHOEDDWYD GAN YR OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU MEWN PERTHYNAS Â'R CYNGHORYDDD TERRY DAVIES pdf eicon PDF 122 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG, BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972