Agenda a Chofnodion

Is-Bwyllgor Trwyddedu B - Dydd Mawrth, 18fed Hydref, 2022 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant personol.

 

 

3.

CAIS AM DRWYDDED SAFLE ZABKA SUPER MINIMARKET, 21 STRYD COWELL, LLANELLI SA15 1UU pdf eicon PDF 116 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol wybodaeth i bawb oedd yn bresennol am y weithdrefn ar gyfer yr eitem hon a oedd wedi'i rhoi gerbron y Pwyllgor i ystyried cais gan Zabka Super Minimarket am Drwydded Safle mewn perthynas â 21 Stryd Cowell, Llanelli SA15 1UU.

 

Cais i ganiatáu:-

 

Cyflenwi Alcohol/Oriau Agor –

  • Dydd Llun i ddydd Sadwrn 08:30-22:30,
  • Dydd Sul 09:00 – 21:00.

 

Nododd yr Is-bwyllgor fod y dogfennau canlynol ynghlwm wrth yr adroddiad:-

 

Atodiad A – copi o'r cais gwreiddiol

Atodiad B – sylwadau a gyflwynwyd gan Heddlu Dyfed-Powys

Atodiad C – sylwadau a gyflwynwyd gan bobl eraill.

 

Cafwyd sylwadau gan Gynghorydd Sir y ward leol, T. Davies. Ategodd y Cynghorydd Davies y pwyntiau a godwyd yn ei sylwadau, fel y nodir yn Atodiad C yr adroddiad. Yn ogystal, dywedodd y Cynghorydd Davies fod trigolion wedi cysylltu ag ef a oedd yn poeni am ymddygiad gwrthgymdeithasol cysylltiedig ag alcohol.  Mae Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus ar waith yn y dref a oedd yn cael ei ddiystyru. 

 

Dywedodd y Cynghorydd Davies fod llawer o broblemau wedi bod o ran gwydr wedi torri o boteli alcohol yn yr ardal.  Dywedodd nad oedd ganddo wrthwynebiad i'r tafarndai a'r clybiau yn yr ardal gan fod alcohol yn cael ei werthu a'i yfed ar y safle. Hefyd, nid oedd ganddo broblemau gydag Asda a siopau eraill y tu allan i ganol y dref.  Fodd bynnag, dywedodd fod problem yn ymwneud â gwerthu alcohol i'w yfed oddi ar y safle yng nghanol y dref ac mai un siop benodol oedd y prif achos.

 

Dywedodd y Cynghorydd Davies fod un siop ddiodydd drwyddedig ger parc y dref.  Pan oedd trwydded gan y safle hwn, roedd yn achosi problemau.

 

Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon holi'r Cynghorydd Davies ynghylch ei sylwadau.

 

Ymatebodd asiant yr ymgeisydd ar ran yr ymgeisydd, a oedd yn bresennol yn y cyfarfod, i'r gwrthwynebiad yr oedd y cynrychiolydd lleol wedi'i wneud.  Dywedodd asiant yr ymgeisydd fod y siop wedi bod yn ei lle ers 4 blynedd a chyfeiriodd at baragraff 10.15 o'r canllawiau statudol.  Dywedodd asiant yr ymgeisydd fod ei gleient yn deall yr amcanion trwyddedu ac y byddai'n sicrhau bod mesurau ar waith gan gynnwys: cofnodion hyfforddiant manwl, llyfr gwrthod a llyfr digwyddiadau.  Byddai'r ardal y tu allan i'r safle yn cael ei chadw'n glir ac wrth werthu alcohol i'w yfed oddi ar y safle byddai pobl yn cael eu hannog i fynd â hwnnw gartref gyda hwy i'w yfed.  Yn ogystal, dywedwyd bod ei gleient wedi cytuno ar amodau trwydded yr heddlu fel y nodwyd yn Atodiad B.  Mae'r ymgeisydd yn byw yn ardal y safle ac yn deall pryderon y trigolion lleol.

 

Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon holi'r ymgeisydd ynghylch y sylwadau a wnaed.

 

Mewn ymateb i ymholiadau a godwyd gan Aelodau'r Is-bwyllgor, dywedodd asiant yr ymgeisydd y byddai'r ymgeisydd yn barod i wneud y canlynol:

 

·       lleihau'r oriau terfynol i 22.00 yn ystod yr wythnos;

·       cyflwyno mesurau i olrhain yr alcohol a werthir;

4.

CAIS AM ADOLYGU TRWYDDED SAFLE BLUE BELL INN, 19 STRYD FAWR, LLANYMDDYFRI, SIR GAR SA20 OPU. pdf eicon PDF 93 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol y wybodaeth ddiweddaraf i bawb a oedd yn bresennol am y weithdrefn ar gyfer yr eitem hon a oedd wedi'i rhoi gerbron y Pwyllgor i ystyried cais gan yr Arweinydd Trwyddedu ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin am Adolygu trwydded safle mewn perthynas â thafarn y Blue Bell, 19 Stryd Fawr, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin lle, yn ogystal â chwynion a oedd wedi cael eu cyflwyno, gwaith monitro gan Iechyd yr Amgylchedd ac ymweliadau cydymffurfio gan Heddlu Dyfed-Powys a Swyddogion Trwyddedu y Cyngor, roedd gan yr Awdurdod Trwyddedu bryderon bod diffyg rheolaeth a rheoli ar y safle.

 

Nododd yr Is-bwyllgor fod y dogfennau canlynol ynghlwm wrth yr adroddiad:-

 

Atodiad A – copi o'r cais gwreiddiol

Atodiad B – sylwadau a gyflwynwyd gan Heddlu Dyfed-Powys

Atodiad D – sylwadau a gyflwynwyd gan Wasanaethau Iechyd y Cyhoedd

Atodiad D - sylwadau gan bobl eraill

 

Cyfeiriodd yr Arweinydd Trwyddedu at ei sylwadau ysgrifenedig, fel y nodir yn Atodiad A yr adroddiad, ac amlinellodd i'r Is-bwyllgor y digwyddiadau a arweiniodd at gyflwyno'r cais am adolygu'r drwydded safle.

 

Amlinellodd y digwyddiadau/cwynion niferus a oedd yn gysylltiedig â'r safle dros gyfnod hir a'r ymchwiliadau a'r ymweliadau cydymffurfio a gynhaliwyd gan yr awdurdodau cyfrifol.

 

Ymgysylltwyd dro ar ôl tro â deiliad blaenorol y drwydded safle, Anna Reed, ond heb unrhyw newid na gwelliant yn dilyn hynny ac roedd y materion yn parhau.  Roedd hysbysiad atal s?n wedi cael ei gyflwyno gan Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd, ac nid oedd dim newid yn sgil hynny.  O ystyried yr holl ymdrechion a wnaed heb unrhyw effaith gadarnhaol, barnwyd felly bod angen adolygu'r drwydded.

 

Ers cyflwyno'r cais am adolygu'r drwydded, roedd Ms Reed wedi gadael y safle ac ildio'r drwydded.  Ar yr un diwrnod, cyflwynodd perchennog y safle, Mrs Colette Walsh, gais am drosglwyddo'r drwydded a ganiatawyd, ond ar yr adeg hon roedd y safle ar gau ac nid oedd yn masnachu. 

 

Rhoddwyd gwybod i'r Is-bwyllgor, er nad oedd yna gais mwyach i ddirymu'r drwydded, roedd yna gais i osod amodau trwydded ychwanegol a dileu'r esemptiad cerddoriaeth fyw ar y safle.

 

Yn bennaf, roedd y cwynion yn ymwneud ag adloniant byw yn yr ardd gwrw o dan yr esemptiad cerddoriaeth fyw.   Byddai dileu'r esemptiad yn sicrhau bod unrhyw adloniant byw yn y dyfodol yn destun yr un amodau â gweddill y safle.

 

Yng ngoleuni'r ffaith bod deiliad blaenorol y drwydded, Anna Reed, wedi gadael, cafodd set ddiwygiedig o amodau trwydded y cytunwyd arnynt â'r Heddlu a Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd ac a gyflwynwyd i ddeiliad newydd y drwydded, ei rhannu ag aelodau'r Is-bwyllgor. Rhoddwyd ychydig funudau i'r aelodau ddarllen ac ystyried yr amodau diwygiedig. Roedd yr Ymgeisydd o'r farn ei bod yn briodol ychwanegu'r amodau at y drwydded gan nad oedd yn glir pwy fyddai'n gweithredu'r safle yn y dyfodol.  Ms Walsh oedd deiliad y drwydded yn flaenorol, ac yn ystod y cyfnod hwn dim ond nifer fechan o gwynion a gafwyd.

 

Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon oedd yn bresennol holi'r Arweinydd Trwyddedu ynghylch ei sylwadau.

 

Cyfeiriodd  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 4.