Agenda a Chofnodion

Is-Bwyllgor Trwyddedu B - Dydd Mawrth, 26ain Gorffennaf, 2022 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Bryer  01267 224029

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

2.

CAIS AM DRWYDDED SAFLE STATION YARD, HEOL YR ORSAF, BRYNAMAN, RHYDAMAN, SA18 1SH. pdf eicon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol wybodaeth i bawb oedd yn bresennol am y weithdrefn ar gyfer y cyfarfod a gynhaliwyd i ystyried cais gan Ms Margaret Studt am drwydded safle ar gyfer Station Yard, Heol yr Orsaf, Brynaman, Rhydaman, SA18 1SH fel a ganlyn:-

 

Cais i Ganiatáu:

·         Cyflenwi Alcohol - Dydd Llun i ddydd Sul 12:00–23:00, Nos Galan 09:00-01:00.

·         Oriau Agor - Dydd Llun i ddydd Sul 09:00–23:00, Nos Galon 09:00-01:00

 

Nododd yr Is-bwyllgor fod y dogfennau canlynol ynghlwm wrth yr adroddiad:-

 

Atodiad A – copi o'r cais gwreiddiol

Atodiad B - sylwadau'r Awdurdod Trwyddedu

Atodiad C - sylwadau Heddlu Dyfed-Powys

Atodiad D – sylwadau a gyflwynwyd gan Wasanaethau Iechyd y Cyhoedd

Atodiad E - sylwadau a gyflwynwyd gan bobl eraill.

 

Yn ogystal â'r uchod, roedd gwybodaeth atodol gan Mr Aled Morgan (Iechyd yr Amgylchedd) hefyd wedi cael ei dosbarthu i bob parti cyn y cyfarfod. Roedd hyn yn cynnwys e-bost yn manylu ar y sefyllfa ddiweddaraf o ran yr amodau y gofynnwyd amdanynt gan Iechyd yr Amgylchedd.

 

Cyfeiriodd Cynrychiolydd yr Awdurdod Trwyddedu at ei sylwadau, fel y nodwyd yn Atodiad B i'r adroddiad a dywedodd fod un g?yn wedi dod i law mewn perthynas â'r safle dan sylw yn y cais ym mis Ionawr 2022 am ddigwyddiad dros y Nadolig ym mis Rhagfyr 2021.

 

Cyfeiriodd cynrychiolydd yr Awdurdod Trwyddedu at yr amodau awgrymedig a gynigiwyd gan yr Heddlu a Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd, a'r ffaith bod yr ymgeisydd wedi cytuno arnynt. Dywedodd, os oedd yr Is-bwyllgor am ganiatáu'r cais, yr ystyriwyd ei bod yn briodol i'r amodau hynny fod ynghlwm wrth y drwydded.

 

Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon holi cynrychiolydd yr Awdurdod Trwyddedu ynghylch y sylwadau a wnaed.

 

Dywedwyd wrth yr Is-bwyllgor y cytunwyd ar sylwadau gan Heddlu Dyfed Powys (Atodiad C) ac felly nad oedd cynrychiolydd yr Heddlu yn bresennol. 

 

Cyfeiriodd cynrychiolydd yr Awdurdod Trwyddedu at sylwadau Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd fel yr oeddynt yn Atodiad D.

 

Cyfeiriodd cynrychiolydd yr Awdurdod Trwyddedu at yr amodau awgrymedig a gynigiwyd gan Wasanaethau Iechyd y Cyhoedd. Dywedodd, os oedd yr Is-bwyllgor am ganiatáu'r cais, yr ystyriwyd ei bod yn briodol i'r amodau hynny fod ynghlwm wrth y drwydded.

 

Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon holi cynrychiolydd yr Awdurdod Trwyddedu ynghylch y sylwadau a wnaed.

 

Yna, bu'r Is-bwyllgor yn ystyried y datganiadau ysgrifenedig a hefyd y sylw ar lafar gan y preswylydd lleol, Mr Pavey, yn gwrthwynebu'r cais ac yn cyfeirio at y sylwadau ysgrifenedig yn Atodiad E. Roedd y gwrthwynebiadau yn ymwneud â'r meysydd canlynol:

 

·         Tarfu ar heddwch, gan gynnwys problemau s?n a pharcio a achosodd anhrefn,

·         Diffyg ymgynghori â phreswylwyr lleol mewn perthynas â digwyddiadau,

·         Nifer y safleoedd trwyddedig eisoes gerllaw a'r angen am alcohol mewn digwyddiadau wedi'u hanelu'n bennaf at blant.

 

Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon holi'r tyst ynghylch y sylwadau a wnaed.

 

Yna, rhoddwyd cyfle i gynrychiolydd yr Ymgeisydd gyflwyno sylwadau ar ran yr ymgeisydd, ac, yn benodol:

 

·         Y buddsoddiad a wnaed i adfer y safle,

·         Yr awydd i gynnal digwyddiadau elusennol a hefyd digwyddiadau ad-hoc eraill,  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 2.